Kognitivna lingvistika

 

Naziv kolegija:
Kognitivna lingvistika
Šifra ISVU:
191074
Šifra MOZVAG:
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Belaj, Branimir
30
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznavanje studenata s uzrocima i motivima pojave funkcionalnih kognitivnih pristupa jeziku, s njihovim osnovnim postavkama i teorijskim okvirima, u prvom redu s kognitivnom leksičkom semantikom i konstrukcijskim pristupima gramatici, u prvom redu s kognitivnom gramatikom. Osposobiti studente za:

a ) razlikovanje formalnoga od funkcionalnog u lingvistici,

b ) uočavanje širokoga spektra činitelja koji sudjeluju u analizi značenja,

c ) primjenu kognitivne gramatike na gramatiku hrvatskoga jezika.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • upotrebljavati osnovne pojmove iz kognitivne lingvistike,
 • opisati ukratko najvažnije podteorije kognitivne lingvistike i njihove temeljne pojmove,
 • pokazati vezu kognitivne lingvistike s interdisciplinarnim granama lingvistike kao što su psiholingvistika, neurolingvistika, sociolingvistika, antropolingvistika te etnolingvistika,
 • razlikovati formalno od funkcionalnog u lingvistici,
 • demonstrirati primjenu ideja kognitivne lingvistike na hrvatski jezik, zastupati svoje zaključke uz znanje i argumente koji ih podupiru.

Sadržaj predmeta:

Osnovne razlike između generativne gramatike, tradicijskoga funkcionalizma (funkcionalnih sintaksa) i konstrukcijskih gramatika, teorija prototipova, radijalna kategorizacija i značenjske mreže, konceptualna i konvencionalna metafora i metonimija, odnos znanja o jeziku i znanja o svijetu (enciklopedijskoga znanja), temeljne i apstraktne kognitivne domene, razlikovanje odnosa profil – baza – domena – okvir. Upoznavanje s osnovama kognitivne gramatike te njezina primjena u hrvatskoj fonologiji, morfosintaksi i tvorbi riječi - kognitivna analiza hrvatskoga pasiva, bezličnih rečenica, izravnoga i neizravnoga objekta, subjekta, glagolskih prefiksa i prijedloga, struktura imenske skupine.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4. Metoda procjene
predavanja
seminarsko izlaganje
sudjelovanje u nastavi, samostalno proučavanje literature, seminarski radovi upotrebljavati osnovne pojmove iz kognitivne lingvistike kolokviji
pismeni ispit
predavanja
seminarsko izlaganje
sudjelovanje u nastavi, samostalno proučavanje literature, seminarski radovi opisati ukratko najvažnije podteorije kognitivne lingvistike i njihove temeljne pojmove kolokviji
pismeni ispit
predavanje
uspoređivanje pojmova
grupna rasprava
zadatak analize primjera
slušanje izlaganja, aktivno sudjelovanje u raspravi, suradnja, sustavno opažanje i zaključivanje, traženje i analiziranje primjera pokazati vezu kognitivne lingvistike s interdisciplinarnim granama lingvistike kao što su psiholingvistika, neurolingvistika, sociolingvistika, antropolingvistika te etnolingvistika seminarski rad
kolokviji
pismeni ispit
predavanje
seminarsko izlaganje
grupna rasprava
zadatak analize primjera
slušanje izlaganja, aktivno sudjelovanje u raspravi, suradnja, sustavno opažanje i zaključivanje, traženje i analiziranje primjera razlikovati formalno od funkcionalnog u lingvistici, seminarski rad
kolokviji
pismeni ispit
seminarsko izlaganje
grupna rasprava
izrada seminarskog rada, prezentacija seminarskog rada demonstrirati primjenu ideja kognitivne lingvistike na hrvatski jezik izlaganje seminarskog rada
aktivnost na nastavi
seminarsko izlaganje
grupna rasprava
izrada seminarskog rada, prezentacija seminarskog rada zastupati svoje zaključke uz znanje i argumente koji ih podupiru izlaganje seminarskog rada
aktivnost na nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 0,3 0%
Pismeni ispit 0,3 0%
Pohađanje nastave 0,8 0%
Seminarski rad 0,3 0%
Usmeni ispit 0,3 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz kolokvija i ocjena iz završnoga pisanog ispita: 50% konačne ocjene čini ocjena iz kolokvija, a 50% konačne ocjene čini ocjena iz završnoga pisanog ispita. Ukoliko student ne ostvari pozitivnu ocjenu iz kolokvija, ocjena iz završnoga pisanog ispita čini 100% konačne ocjene.

 

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

 

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60%–69,9% = dovoljan (2), 70%–79,9% = dobar (3), 80%–89,9% = vrlo dobar (4), 90%–100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

 

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60%–69,9% = dovoljan (2), 70%–79,9% = dobar (3), 80%–89,9% = vrlo dobar (4), 90%–100% = izvrstan (5).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. William Croft, Alan Cruse, Cognitive linguistics, Cambrige University Press, Cambrige, 2004.
 2. George Lakoff, Mark Johnson, Metaphors We Live By, The University of Chicago Press, Chicago, 1980.
 3. George Lakoff, Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind, Chicago University Press, 1987.

Dopunska literatura:

 1. Ronald Langacker, Foundations of Cognitive Grammar, vol . 1, Stanford University Press, 1987.
 2. Ronald Langacker, Foundations of Cognitive Grammar, vol . 2, Stanford University Press, 1991.
 3. Rene Dirven, Ralph Porings (eds.), Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast, Mouton de Gruyter, Berlin – New York, 2003.
 4. Elziebeta Tabakowska,Gramatika i predočavanje: uvod u kognitivnu lingvistiku, Krakov, 1995.
 5. John Taylor, Cognitive Grammar, Oxford University Press, 2002.
 6. Milena Žic-Fuchs, Znanje o jeziku i znanje o svijetu, SOL, Zagreb, 1991.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa.

Ostale informacije: