Književnost i nacija

 

Naziv kolegija:
Književnost i nacija
Šifra ISVU:
218376
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Žužul, Ivana
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Ishodi učenja:

Sadržaj predmeta:

Vrste izvođenja nastave:

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Istraživanje, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Istraživanje 0,3 15%
Pismeni ispit 1,3 70%
Pohađanje nastave 0,1 0%
Seminarski rad 0,3 15%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena postignuta istraživanjem, na temelju kojeg student izrađuje seminarski rad i ocjena iz završnoga pisanog ispita: 15% konačne ocjene čini ocjena iz istraživanja, 15% iz seminarskog rada, a 70% konačne ocjene čini ocjena iz završnoga pisanog ispita.

Iz navedenih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 bodova.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60%–69,9% = dovoljan (2), 70%–79,9% = dobar (3), 80%–89,9% = vrlo dobar (4), 90%–100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student je obvezan redovito pohađati nastavu, provesti samostalno istraživanje i na osnovu njega izraditi seminarski rad te položiti pisani ispit.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Anderson, Benedict, Nacija: zamišljena zajednica, Razmatranja o porijeklu i širenju nacionalizma, Biblioteka alternative, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
 2. Bhabha, Homi K., Nation and Narration, Routledge, London – New York, 1990.
 3. Hobsbawm, Eric, Uvod: Kako se tradicije izmišljaju, u: Izmišljanje tradicije, zbornik uredili Eric Hobsbawm i Terence Ranger, prevele Slobodanka Glišić i Mladena Prelić, Biblioteka XX vek, (knjiga) 126, Beograd, 2002., str. 5-25.
 4. Smith, Anthony D., Nacionalizam i modernizam, Kritički pregled suvremenih teorija nacija i nacionalizma, prevela Mirjana Paić Jurinić, Biblioteka Politička misao, svezak 43, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2003.
 5. Žužul, Ivana, Tijelo bez kosti, Kako se zamišljao identitet u tekstovima hrvatskih preporoditelja, Zagreb, 2015.

Dopunska literatura:

 1. Assmann, Aleida, Rad na nacionalnom pamćenjuKratka istorija nemačke ideje obrazovanja, Biblioteka XX vek, 124, Čigoja štampa, Beograd, 2002.
 2. Gross, Mirjana, O integraciji hrvatske nacije, u: Društveni razvoj u Hrvatskoj (od 16. stoljeća do početka 20. stoljeća), uredila Mirjana Gross, Izvanredna izdanja Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1981., str. 175-190.
 3. Balibar, Etienne, We, the people of Europe?Reflections on transnational citizenship, Translation/Transnation, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2004., 291 str.
 4. Brubaker, Rogers, Nationalism reframed, Nationhood and the national question in the New Europe, Cambridge University Press, Cambridge, 1996., 202 str.
 5. Chattterjee, Partha, The Nation and its fragments, Princeton University Press, 1993.
 6. Gayatri Chakravorty Spivak, Nacionalizam i imaginacija i drugi eseji, preveli s engleskog Snježan Hasnaš i Damir Biličić Fraktura, 2011.
 7. Gellner, Ernest, Nationalism, Phoenix, London, 1998.
 8. Hastings, Adrian, Gradnja nacionaliteta, preveo i prilagodio Miroslav Jančić, Biblioteka Nacija i država, Buybook i Adamić, Sarajevo – Rijeka, 2003.
 9. Hobsbawm, Eric, Nacije i nacionalizam, Erasmus biblioteka, 4, Novi liber, Zagreb, 1993.
 10. Hroch, Miroslav, Društveni preduvjeti nacionalnih preporoda u EuropiKomparativna analiza društvenog sastava patriotskih grupa malih europskih nacija, Srednja Europa, Zagreb, 2006., 275 str.
 11. Jenkins, Richard, Etnicitet u novom ključu, Biblioteka XX vek, 117, Beograd, 2001.
 12. Katunarić, Vjeran, Sporna zajednicaNovije teorije o naciji i nacionalizmu, Sociološka biblioteka, Naklada Jesenski i Turk – Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, 2003., 335 str.
 13. Smith, Anthony D., Nacionalni identitet, Biblioteka XX vek, 99, Beograd, 1998.
 14. Žižek, Slavoj, Metastaze uživanja, Biblioteka XX vek, 88, Beograd, 1996., 139 str.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: