Stilovi i strategije učenja

 

Naziv kolegija:
Stilovi i strategije učenja
Šifra ISVU:
223243
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Karlak, Manuela
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

 • pružiti uvid u raznovrsnost stilova i strategija učenja;
 • razviti svjesnost o razlikama među učenicima s obzirom na stilove i strategije učenja;
 • promišljati o ulozi stilova i strategija u učenju njemačkog kao stranog jezika;
 • razviti svjesnost o važnosti poučavanja strategijama učenja;
 • razviti sposobnost izbora i/ili izrade zadataka uz uvažavanje individualnih razlika učenika.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave u ovom kolegiju studenti će moći:

 • prilagoditi svoj način poučavanja njemačkog kao stranog jezika stilovima i strategijama učenika;
 • odabrati ili izraditi zadatke kojima se razvijaju određene strategije učenja, te ih znati prikladno primijeniti u procesu poučavanja.

Sadržaj predmeta:

U kolegiju se obrađuju vrste stilova i strategija učenja i njihova uloga u razvijanju komunikacijske kompetencije učenika njemačkog kao stranog jezika, s posebnim naglaskom na autonomiju u procesu učenja, zatim načini prepoznavanja stilova i strategija učenika, te

načini poučavanja strategija učenja s posebnim osvrtom na odabir i primjenu postojećih ili izradu novih jezičnih i komunikacijskih zadataka koji su prilagođeni učenikovim stilovima i strategijama učenja ili mu pomažu da razvije nove stilove i strategije koji će pospješiti njegov uspjeh u učenju njemačkoga jezika.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice, obrazovanje na daljinu

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Kontinuirano praćenje, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 1,75 0%
Kontinuirano praćenje 0,5 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Završna se ocjena temelji na uspješnosti u izvršavanju postavljenih zadataka, te didaktiziranju dvije tematske jedinice. 

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Rampillon, U. (1996): Lerntechniken im Fremdsprachenunterricht. Handbuch. Ismaning: Hueber Verlag.
 2. Rampillon, U. (2000): Aufgabentypologie zum autonomen Lernen. Ismaning: Hueber Verlag.
 3. Rampillon, U., Bimmel, P. i H. Meese (2000): Lernerautonomie und Lernstrategien. Berlin etc.: Langenscheidt.

Dopunska literatura:

 1. Storch, G. (1999): Deutsch als Fremdsprache. Eine Didaktik. München: Fink.
 2. Oxford, R. (1996): Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. Boston, MA: Heinle & Heinle Publishers.
 3. Reid, J. (1995): Learning Styles in the ESL/EFL Classroom. Boston, MA: Heinle&Heinle.
 4. Wenden, A. i J. Rubin (ur.) (1987): Learner Strategies in Language Learning. New York: Prentice Hall.
 5. Storch, G. (1999): Deutsch als Fremdsprache. Eine Didaktik. München: Fink.
 6. Članci iz časopisa (Fremdsprache Deutsch, Primar, Frühes Deutsch, Info Deutsch, Praxis des neusprachlichen Unterrichts)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: