Alternativne škole

 

Naziv kolegija:
Alternativne škole
Šifra ISVU:
218588
Šifra MOZVAG:
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Sablić, Marija
15
0
0
Stuhli, Antonio
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznati  pedagoške i didaktičke koncepcija koje karakteriziraju rad alternativnih i slobodnih škola. Poznavanje alternativnih pedagogija kao povijesno, antropologijski i kulturalno utemeljene i prakse poticanja individualnog razvoja. Razvoj teorijsko/metodološkog okvira za vrednovanje različitih pedagogija, koncepata ili projekata glede razvojnih potreba pojedinca, zahtjeva društva i svijeta rada.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • vrednovati različite pedagoške teorije;
  • predložiti primjere alternativnih škola i vrtića u Republici Hrvatskoj;
  • raspravljati o tradicionalnom i alternativnom pristupu nastavi i učenju;
  • obrazložiti poseban naglasak na nastavu usmjerenu na učenika i njegove potrebe;
  • iskazati kolegijalnost i odgovornost tijekom suradnje u timskom i individualnom radu.

Sadržaj predmeta:

U okviru kolegija studenti će upoznati različite pravce reformskih pedagogija i temelje pedagoškog pluralizma te upoznati znanstvena objašnjenja procesa nastave i obrazovanja različitih modela reformskih pedagogija, kao i osnovne alternativne teorije nastave i obrazovanja. Seminari se organiziraju kao aktivne radionice u kojima studenti refleksivno - kritički razmatraju, opisuju i vrednuju različite alternativne pedagoške teorije: od Pestalozzijeva koncepta “glava, srce, ruka”, preko alternativnih škola: Freinet, Summerhil, Montessori, Waldorfska škola i ostale suvremene pristupe školi.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, vježbe, samostalni zadatci, konzultacije

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Eksperimentalni rad, Pismeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Eksperimentalni rad 0,25 0%
Pismeni ispit 0,25 0%
Pohađanje nastave 1,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Uz aktivnost na nastavi, u oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir seminarski rad i usmeni ispit: 30% konačne ocjene čini ocjena iz seminarskog rada, a 70% konačne ocjene čini ocjena iz pismenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

  1. Matijević, M., (2001), Alternativne škole: didaktičke i pedagoške koncepcije, Zagreb: Tipex
  2. Seitz, M., Hallwachs, U., (1997), Montessori ili Waldorf, Zagreb: Educa.
  3. Neill, S. (1999),Škola Summerhill novi pogled na djetinjstvo, Zagreb: Educa.
  4. Seitz, M. Hallwach, U. (1997). Montessori ili Waldorf. Educa. Zagreb.

Dopunska literatura:

  1. Lawrence, L. (2003). Montessori čitanje i pisanje. Hena. Zagreb

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Kontinuirana  komunikacija nastavnika sa studentima, kontinuirana izavršna evaluacija studenata I nastavnika na kraju nastave te anonimna studentska anketa na razini Fakulteta I Rektorata.

Ostale informacije: