Temeljna nastavna umijeća

 

Naziv kolegija:
Temeljna nastavna umijeća
Šifra ISVU:
223219
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
ljetni
obavezan
PEDAGOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Sablić, Marija
30
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj ovoga kolegija je razvijanje općih i specifičnih kompetencija studenata značajnih za njihov profesionalni i osobni razvoj. Studentima će se prezentirati osnovna saznanja o suvremenim nastavnim umijećima i kompetencijama nastavnika.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • objasniti osnovne pojmove vezane uz nastavna umijeća i nastavničke kompetencije;
 • klasificirati nastavna umijeća;
 • objasniti potrebu razvoja umijeća i kompetencija svakog nastavnika za odgojno-obrazovni rad;
 • identificirati pojedinekompetencije suvremenog nastavnika(stručne, pedagoško-didaktičko-metodičke i osobne),
 • procjenjivati uspješnost nastavničkih kompetencija i umijeća;
 • samovrednovati svoja umijeća i kompetencije potrebne za nastavničko zvanje.

Sadržaj predmeta:

Terminološko određenje nastavnih umijeća i kompetencija.

Odnos (teorijskog) znanja i praktičnih umijeća.

Kriteriji dobre nastave.

Temeljna nastavna umijeća.

Profesionalne kompetencije nastavnika.

Kompetencije nastavnika u suvremenim pedagoškim spoznajama i kurikulumskim teorijama suvremene škole.

Nastavnik kao komunikator.

Izvori stresa u radu nastavnika i načini borbe protiv stresa.

Metodički stil i takt nastavnika.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, samostalni zadatci, konzultacije

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 0%
Pismeni ispit 1,25 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir aktivnost na nastavi i pismeni/usmeni ispit: 25% konačne ocjene čini ocjena aktivnosti na nastavi, a 75% konačne ocjene čini ocjena iz pismenog/usmenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Kyriacou,C. (1995), Temeljna nastavna umijeća. Zagreb: Educa.
 2. Jurčić, M. (2012), Pedagoške kompetencije suvremenog učitelja. Zagreb: Alinea.
 3. Neill, S.(1994), Neverbalna komunikacija u razredu. Zagreb: Educa.

Dopunska literatura:

 1. Matijević, M. (1994), Humor u nastavi. Zagreb: Una-Mtv.
 2. Meyer, H. (2002), Didaktika razredne kvake. Zagreb: Educa.
 3. Klippert, H. (2001), Kako uspješno učiti u timu. Zagreb: Educa.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Formativno i sumativnovrednovanje nastavnika i studenata.

Ostale informacije: