Pravednost u organizacijskom kontekstu

 

Naziv kolegija:
Pravednost u organizacijskom kontekstu
Šifra ISVU:
223198
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - DIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Belajdžić, Ana
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Osnovni je cilj upoznati studente s konceptualizacijom i operacionalizacijom konstrukta pravednosti u organizacijskom kontekstu, njenim odrednicama, učincima te ulozi u različitim procesima upravljanja ljudskim potencijalima.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • Definirati pravednost u organizacijskom kontekstu
 • Usporediti značajke individualnih i zajedničkih percepcija pravednosti u organizacijskom kontekstu
 • Usporediti konstrukt pravednosti u organizacijskom i akademskom kontekstu
 • Samostalno provjeriti doživljaj (ne)pravednosti u različitim procesima upravljanja ljudskim potencijalima
 • Izraditi program upravljanja (ne)pravednošću u organizacijskom kontekstu

Sadržaj predmeta:

1. Određivanje termina pravednosti u organizacijskom kontekstu.

2. Individualne percepcije pravednosti u organizacijskom kontekstu

 • Načini oblikovanja individualnih percepcija pravednosti
 • Razlozi zbog kojih je zaposlenicima stalo do pravednosti
 • Vrste pravednosti koje zaposlenici razlikuju
 • Učinci individualnih percepcija pravednosti
 • Izvori individualnih percepcija pravednosti
 • Konceptualizacija i operacionalizacija individualnih percepcija pravednosti

3. Zajedničke percepcije pravednosti u organizacijskom kontekstu: Klima pravednosti

 • Načini nastanka klime pravednosti
 • Učinci različitih dimenzija klime pravednosti
 • Izvori klime pravednosti i njihovi učinci
 • Konceptualizacija i operacionalizacija klime pravednosti

4. Doživljaj (ne)pravednosti u akademskom kontekstu

5. Doživljaj (ne)pravednosti u različitim procesima upravljanja ljudskim potencijalima

6. Učinci (ne)usklađenosti izvora (klime) pravednosti u organizacijskom kontekstu

7. Programi upravljanja (ne)pravednošću u organizacijskom kontekstu i oporavka od doživljene nepravednosti na radnom mjestu.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, obrazovanje na daljinu, mentorski rad, samostalni zadatci, konzultacije

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
Predavanje, video-prikazi, analiza primjera, rasprava slušanje izlaganja, samostalna analiza primjera, sudjelovanje u raspravi Definirati pravednost u organizacijskom kontekstu Aktivnost u nastavi
Predavanje, video-prikazi, analiza primjera, rasprava slušanje izlaganja, samostalna analiza primjera, sudjelovanje u raspravi Usporediti značajke individualnih i zajedničkih percepcija pravednosti u organizacijskom kontekstu Aktivnost u nastavi
Predavanje, video-prikazi, analiza primjera, rasprava slušanje izlaganja, samostalna analiza primjera, sudjelovanje u raspravi Usporediti konstrukt pravednosti u organizacijskom i akademskom kontekstu Aktivnost u nastavi
Samostalni istraživački zadatak, izlaganje istraživačkog seminara, rasprava kreiranje strukturiranog intervjua, provedba strukturiranog intervjua u poslovnoj praksi, usmena prezentacija dobivenih rezultata, izrada pisanog izvješća o doživljaju (ne)pravednosti u različitim procesima upravljanja ljudskim potencijalima Samostalno provjeriti doživljaj (ne)pravednosti u različitim procesima upravljanja ljudskim potencijalima Istraživački seminar
Samostalni istraživački zadatak, izlaganje istraživačkog seminara kreiranje
smjernica za razvoj procesa
Izraditi program upravljanja (ne)pravednošću u organizacijskom kontekstu Istraživački seminar
 
 

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Istraživanje, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 0%
Istraživanje 2 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene (100 ocjenskih bodova ili 100% ocjene) uzima se u obzir aktivnost na nastavi (15 ocjenskih bodova ili 15% ocjene) te istraživački seminar (85 ocjenskih bodova ili 85% ocjene). Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 51 ocjenski bod ili 51% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 51%–63% = dovoljan (2), 64%–76% = dobar (3), 77%–90% = vrlo dobar (4), 91%–100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Cropanzano, R., & Ambrose, M. L. (Eds.). (2015). The Oxford Handbook of Justice in the Workplace. Oxford University Press. (odabrana poglavlja)
 2. Cropanzano, R., Jakopec, A., & Molina, A. (2017). The role of peer justice climate: what do we know and where can we go from here?. In Organizational Justice (pp. 101-120). Routledge.

Dopunska literatura:

 1. Brockner, J. (2011). A contemporary look at organizational justice: Multiplying insult times injury. Routledge: New York.
 2. Gilliland, S., Steiner, D. D., & Skarlicki, D. (Eds.). (2011). Emerging Perspectives on Organizational Justice and Ethics. IAP - Information Age Publishing, Inc.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Povratne informacije studenata tijekom nastave, konzultacije, evaluacija nastave

Ostale informacije: