Kritička pedagogija

 

Naziv kolegija:
Kritička pedagogija
Šifra ISVU:
223187
Šifra MOZVAG:
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Miliša, Zlatko
15
0
0
Spasenovski, Nemanja
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Definirati osnovne pojmove i odnose paraliziranja kritičkog mišljenja; analizirati odnose između nametnutih podjela (za ili protiv, uzrok – posljedica i dr.);analizirati primjere strategija manipulacije i pokoravanja, nametnutih podjela.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • analizirati pitanja odgoja i obrazovanja kao i vezu između kritičke pedagogije te obrazovanja i društva;
 • definirati odnose između ;
 • razlučiti pretpostavke za shvaćanje krize identiteta, autoriteta i odgoja;
 • iskazati kolegijalnost i odgovornost tijekom suradnje u timskom i individualnom radu na projektu istraživanja.

Sadržaj predmeta:

Filozifija kritičkog razmišljenja: važnost pitanja u odgoju i obrazovanju;Prkos, nemoć i prezir: Šutnja, kritizerstvo i mržnja su bolesti današnjice; Čovjek izmiče svakoj definiciji, Dirigirani kaos i sukob civilizacija; Primjeri strategije pokoravanja, nametnutih podjela i paraliziranja kritičkog mišljenja: za il’ protiv, uzrok - posljedica, pobjednik - gubitnik, moderan - zatucan, teista - ateista, liberalan - konzervativan, suvremena i primitivna društva, Istok - Zapad, Sjever- Jug, anarhisti - korporatisti, “mjerljivi” pozitivisti i skeptici, međugeneracijski sukobi i  supkulturih skupina mladih, svjetonazorske podjele, patrijahalne i tzv. suvremene obitelji, feministkinje i antifeministkinje, međustranački i unutarstranački sukobi, nacionalni i konfesionalni sukobi, za ili protiv sekularne države. Kriza identiteta, autoriteta i odgoja. Konfuzija uloga u odgoju i obrazovanju; Kult nerada, protestantizam i liberalizam; Društvo na primjeru mekdonaldizacije; Od patrijahalne do fast food i virtualne obitelji; Stereotipi o deci i mladima;Debatni kllubovi i kritičko mišljenje;Praktična pitanja u razvoju kritičkog mišljenja; Odgoj za krtitičko mišljenje i medijske manipulacije,Transformacija kulture u medijsku tiraniju; Strategija medijskih manipulatora;Više informacija – manje znanja; Problemi implementacije bolonjskog procesa, Informacije i činjenice; Statističke prijevare; Greške u interpretacijama istraživanja; Opasnosti u interpretacijama s nezavisnim i zavisnim vaprijablama; Problemska i mentorska nastava; Emocionalna inteligencija; Redefiniranje uspjeha s pomažučim ponašanjem. Kritičko mišljenje i kritička pedagogija; Izvorišta kritičke pedagogije: Progresivni pokret u SAD i John Dewey; Izvorišta kritičke pedagogije: Frankfurtska škola; Izvorišta kritičke pedagogije: Pedagogija samoosvještenja i emancipacije Paulo Freirea;  Kulturni kapital i škola: Pierre Bourdieu i Basil Bernstein; Granična pedagogija i učitelj kao transformativni intelektualac Henry Giroux; Pedagogija otpora: Peter McLaren;Feministički pristupi obrazovanju;  Poststrukturalističke i postkolonijalne teorije obrazovanja;  Kritička pismenost: Douglas Kellner i Ira Shor;  Moć i obrazovanje: Michel Foucault;     Konzervativna modernizacija obrazovanja: Michael Apple;  Neoliberalizam i opće pravo na obrazovanje: Katarina Tomaševski i Konrad Liessmann;  Kritike kritičke pedagogije;Moć i nemoć emancipacijskih diskursa - dijaloška i angažirana pedagogija

 

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, samostalni zadatci, konzultacije

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera Slušanje predavanja i sudjelovanje u raspravama Analizirati aktualnapitanja odgoja i obrazovanja kao i vezu između kritičke pedagogije te obrazovanja i društva; Aktivnost u nastavi, projekt, pismeni ispit         
Zadatak čitanja i analize primjera Aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza Definirati odnose između nametnutih podjela i paraliziranja kritičkog mišljenja: za il’ protiv, uzrok- posljedica, pobjednik - gubitnik, moderan - zatucan, teista - ateista, liberalan - konzervativan; Aktivnost u nastavi, pismeni ispit
Analize primjera Samostalna uporaba literature Razlučiti pretpostavke za shvaćanje krize identiteta, autoriteta i odgoja
 
Projektno istraživanje, završno izvješće
Suradničko učenje Rješavanje problemskih zadataka, odgovorno izvršavanje obveza Iskazati kolegijalnost i odgovornost tijekom suradnje u timskom i individualnom radu na projektu istraživanja. Aktivnost u nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Projekt, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,15 0%
Pismeni ispit 0,6 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Projekt 0,2 0%
Seminarski rad 0,3 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz seminara i ocjena iz završnog pismenog ispita: 30% konačne ocjene čini ocjena iz seminara, a 70% konačne ocjene čini ocjena iz završnog pismenog ispita. 

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Gatto, J., T. (2010), Oružja za masovno podučavanje - Putovanje nastavnika kroz mračni svijet obaveznog školovanja. Zagreb: Algoritam.
 2. Freire, P. (2002). Pedagogija obespravljenih. Zagreb: Odraz.
 3. Koenig, E. i Zedler, P. (2001). Teorije znanosti o odgoju. Zagreb: Educa (poglavlje: «Kritička teorija i kritička znanost o odgoju», str. 122-151).
 4. Maxwell, J. (2010), Mreža moći. Zagreb: TELEdisk.
 5. Miliša, Z., Tolić, M, Vertovšek, N. (2009). Mediji i mladi. Zagreb: Sveučilišna knjižara
 6. Miliša, Z. (2017), Šok današnjice. Osijek: Grafika. (odabrana poglavlja)

Dopunska literatura:

 1. Aronowitz, S. i Giroux, H.A. (1991). Postmodern Education: Politics, Culture and Social Criticism. University of Minnesota Press (poglavlje “Border pedagogy in the age of postmodernism”, 114-135).
 2. Baron J. B.; Sternberg R. J. (eds.) (1987). Teaching for Thinking: TheoryandPractice. New York: W. H. Freeman.
 3. Canetti, E. (1984). Masa i moć. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.
 4. Chomsky, N. (2002). Mediji, propaganda i sistem. Zagreb: Čvorak.
 5. Dewey, J. (1910). How We Think. Boston MA: D. C. Heath& Co, reprinted 1997. Mineola NY: Courier Dover Publications.
 6. Dewey, J. (1926). Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education.Plain Label Books.
 7. Giroux. H.(2011). On critical pedagogy. New York: Continuum
 8. Liessmann, K. P. (2008). Teorija neobrazovanosti. Zablude društva znanja: Zagreb. Naklada Jesenski i Turk.
 9. Lipman, M. (2003). Thinkingin Education. Cambridge: Cambridge Universty Press.
 10. McLaren, P. (2001). Theory and Resistance in Education: Towards a Pedagogy for the Opposition. Westport: Bergin and Garvey
 11. McLaren, P. (2002). Critical Pedagogy and Predatory Culture. New York: Routledge.
 12. Miliša, Z.; Zloković, J. (2008). Odgoj i manipulacija djecom u obitelji i medijima. Zagreb: MarkoM.
 13. Miliša, Z. , Spasenovski, N. (2017). Konzumerizam i pedagoške implikacije. Mostariensia 21. str. 69.-93
 14. Miliša, Z. , Spasenovski, N. (2018). Kako je došlo do komercijalizacije visokog obrazovanja. DHS 3. III. str. 49.-68
 15. Polić, Milan (1997).Čovjek - Odgoj - Svijet, Mala filozofijsko odgojna razložba, Zagreb, Kruzak, lll
 16. Ritzer, G. (1999). McDonaldizacija društva: istraživanje mijenjajućeg karaktera suvremenog društvenog života. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
 17. Rusconi, G.E (1973). Kritička teorija društva. Zagreb: Svjetlost.
 18. Sandlin, J., McLaren, P. (2010). Critical Pedagogies of Consumption. New York: Routledge.
 19. R. Covey (1994). Sedam navika uspješnih ljudi. Zagreb: Mladinska knjiga.
 20. Šušnjić, Đ. (1984).Ribari ljudskih duša: Ideja manipulacije i manipulacija idejama. Beograd: Mladost.
 21. Taylor, F. (2006). Ispiranje mozga, Zagreb: Algoritam, 83, 100.
 22. Thurman C. (2007). Laži u koje se uvjeravamo. Zagreb: Škorpion.
 23. Vasilj, M. (2012) . Kritička pedagogija u svjetlu kritičke teorije društva. // Kalokagathia, Vol.1 No.2

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Formativna i sumativna evaluacije.

Ostale informacije: