Buddhistički tekstovi

 

Naziv kolegija:
Buddhistički tekstovi
Šifra ISVU:
220446
Šifra MOZVAG:
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA FILOZOFIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
FILOZOFIJA -PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Senković, Željko
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznavanje studenata sa specifičnostima filozofskog pristupa i temeljnim pojmovima buddhističke filozofske tradicije kroz istraživanje osnovnih buddhističkih filozofskih tekstova. Primarna je zadaća kolegija razviti shvaćanje posebnosti buddhističkog filozofskog pristupa kroz otkrivanje sličnosti i razlika s osnovnim pojmovima Zapadne filozofske tradicije. Sekundarna je zadaća osposobiti studente za samostalno istraživanje tematike.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • razumjeti posebnost buddhističkog shvaćanja filozofije, posebice određenje i odnos teoretskog i praktičkog, te shvatiti neophodnost posebne metode istraživanja te tradicije
 • upoznati i razumjeti temeljne pojmove buddhističke filozofske tradicije: anatman, pet agregata (skandha), međupvisno nastajanje, shunyata, bodhicitta…;
 • znati objasniti sličnosti i razlike osnovnih pojmova buddhističke filozofske tradicije i osnovnih pojmova zapadne filozofije.

Sadržaj predmeta:

Sadržaji predavanja i seminara su sljedeći:

 • Problematiziranje predmeta: Buddhizam kao filozofija, kao individualni praktički put «oslobođenja» ili kao religija.
 • Mnogostrukost i jedinstvo povijesnih pravaca razvitka (Hinayana, Mahayana, Vajrayana).
 • Odnos teorijskog i praktičkog u buddhizmu te razlika spram mjerodavnih Zapadnih modela (elementi buddhističke ontologije, logike i etike).
 • Osnovni pojmovi: anatman, shunyata i problem nesupstancijaliteta.
 • Pet agregata (skandha) i međuovisno nastajanje (pratitya-samutpada).
 • Četiri plemenite istine i osmerostruki plemeniti put.
 • Bodhicitta i gledište Mahayane: apsolutna i relativna istina.
 • Šest paramita i ideal bodhisattve, te odnos mudrosti i suosjećanja.

.

Očekuje se da će studenti kroz sadržaj predmeta usvojiti sljedeća znanja, kompetencije i vještine:

 • biti osposobljeni samostalno se orijentirati u istraživanju raznorodne i višedisciplinarne buddhističke literature;
 • znati pokazati relevantnost i aktualnost buddhističke filozofske tradicije;
 • biti sposobni kritički preispitati polazišta znanstveno-filozofskog shvaćanju filozofije kao cjeline;
 • znati analizirati temeljne pojmove buddhističke filozofske tradicije, te ih kritički dovoditi u vezu s odgovarajućim problemskim sklopovima filozofije zapadnog civilizacijskog kruga.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice, mentorski rad, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 0,5 0%
Pohađanje nastave 0,5 0%
Seminarski rad 0,5 0%
Usmeni ispit 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom nastave, na kolokvijima tijekom semestra, na pismenom i usmenom ispitu. Pismeni ispit donosi 20% bodova, usmeni ispit 30%, dva kolokvija 40 % bodova, a pohađanje nastave i aktivnost na nastavi 10 % bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Veljačić Č., Budizam, Opus, Beograd 1990.
 2. Jayatilleke K.N., Poruka Buddhe, Demetra, Zagreb 2016.
 3. Premur, K. Buddhine besjede, Demetra, Zagreb 2002

Dopunska literatura:

 1. Veljačić Č., Filozofija istočnih naroda, Matica Hrvatska, Zagreb 1983.
 2. Ščerbatski, F., Koncepcija buddhističke nirvane, Demetra, Zagreb 2004.
 3. Edelglass W. i Garfield J. (ur). Buddhist Philosophy: Essential Readings, Oxford University Press, New York 2009.
 4. Lopez, D., S. Heart Sutra Explained, State University of New York Press, New York 1987.
 5. Veljačić Č., Dhamma-padam, Put ispravnosti. Antologija buddhističke etike, Naprijed, Zagreb 1990.
 6. Mikulić B., »Teškoće s nirvanom«, Filozofska istraživanja, 101 God. 26 (2006), Sv. 1, str. 151–163.
 7. Jakić, I. V., »Sutra srca: prijevod s tibetskog, usmeni komentar Geše Lha Rampa Ngawang Dargye s popratnim razjašnjenjima«, u Književna smotra: časopis za svjetsku književnost, 37 (2005) 4(138), 2005., str. 121-144.
 8. Priest G. i Garfield J., «Nagarjuna and the Limits of Thought», Philosophy East West, 53, 2003.
 9. Premur, K., Buddhine besjede i Mahayanske sutre, Demetra, Zagreb 2001.
 10. Dean , J., On knowing reality. The Tattvartha chapter of Asanga's  Bodhisattvabhumi, Motilal Banarsidass, Delhi 1982.
 11. Ščerbatski F., Buddhistička logika I. i II., Demetra, Zagreb 2005/2006.
 12. Ščerbatski F., Ranobuddhistička dharma, Demetra, Zagreb 2005.
 13. Veljačić Č., Ethos spoznaje u Evropskoj i u Indijskoj filosofiji, BIGZ, Beograd 1982.
 14. Veljačić Č., Filozofija istočnih naroda, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb 1983.
 15. Veljačić Č.,Philosophia perennis, Demetra, Zagreb 2003 .
 16. Veljačić Č., Razmeđa azijskih filozofija, Liber, Zagreb 1978.
 17. Huang-po, Zen učenje Huang Poa: o prenošenju duha s onu stranu misli, Jesenski i Turk, Zagreb 2004.
 18. Blofeld, J., Zen velikog bisera, Fokus komunikacije, Zagreb 2003.
 19. Suzuki, S., Zen um, početnikov um, Biovega, Zagreb 2001.
 20. Suzuki, D. T. Uvod u zen budizam, Quantum, Zagreb 2001.
 21. Revel/Ricard, The monk and the philosopher, Schocken books, New York 1999.
 22. Pažanin, M, Skrivene poruke tibetskog budizma, Profil international, Zagreb 2009.
 23. Ray, R. A., Indistructible truth. The living spirituality of tibetan buddhism, Shambhala, Boston 2000

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom Stručnog vijeća studija filozofije.

Ostale informacije: