Engleski za humanističke i društvene znanosti II

 

Naziv kolegija:
Engleski za humanističke i društvene znanosti II
Šifra ISVU:
220020
Šifra MOZVAG:
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Varga, Mirna
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

 Opći cilj predmeta je osposobljavanje studenata za razumijevanje akademskog diskursa (pisanog i usmenog) iz područja informacijskih znanosti te razvijanje jezičnih vještina u kontekstu jezika struke. Specifični ciljevi predmeta odnose se na upoznavanje studenata s retoričkom strukturom znanstvenog članka i uporabom karakterističnih gramatičkih struktura u istom s naglaskom na diskursnim funkcijama pasiva. Nadalje, cilj je predmeta osposobiti studente za pisanje akademskog odlomka.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:

 • prepoznati retoričku strukturu znanstvenog članka iz područja informacijskih znanosti
 • analizirati diskursne funkcije pasiva u znanstvenom članku
 • upotrijebiti rečenična vezna sredsta u samostalno napisanom akademskom odlomku
 • raspraviti o ulozi informacijske pismenosti u suvremenom svijetu
 • koristiti kolokacijski potencijal ključnog leksika iz područja informacijske pismenosti s naglaskom na kontekst visokog obrazovanja

Sadržaj predmeta:

Sadržaj kolegija će obuhvatitii sljedeće nastavne cjeline:

 

 • čitanje i razumijevanje tekstova iz područja informacijske pismenosti
 • slušanje akademskih predavanja dostupnih na internetu i raspravljanje o različitim aspektima informacijske pismenosti u suvremenom dobu
 • standardi informacijske pismenosti u visokom obrazovanju
 • obilježja digitalne generacije
 • retorička struktura znanstvenog članka iz područja informacijskih znanosti
 • diskursne funkcije pasiva u znanstvenom članku
 • struktura akademskog odlomka
 • rečenična vezna sredstva

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
predavanje, usmeno izlaganje, analiza i evaluacija primjera
 
 
 
 
 
 
predavanje, usmeno izlaganje, analiza i evaluacija primjera
 
 
 
 
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava
 
 
 
 
 
 
 
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava
 
opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje
 
 
opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje
 
 
opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje
 
 
 
 
čitanje i analiza literature i uvježbavanje, aktivno sudjelovanje
 
 
 
 
opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje
prepoznati retoričku strukturu znanstvenog članka iz područja informacijskih znanosti
    
analizirati diskursne funkcije pasiva u znanstvenom članku
 
 
upotrijebiti rečenična vezna sredsta u samostalno napisanom akademskom odlomku
 
 
raspraviti o ulozi informacijske pismenosti u suvremenom svijetu
 
koristiti kolokacijski potencijal ključnog leksika iz područja informacijske pismenosti s naglaskom na kontekst visokog obrazovanja
 
aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, pismeni ispit
 
 
 
 
 
aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, pismeni ispit
 
 
 
 
 
 
 
aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, pismeni ispit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, pismeni ispit, usmeni ispit
 
 
 
 
 
aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, pismeni ispit, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pismeni kolokvij, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,1 0%
Pismeni ispit 0,6 50%
Pismeni kolokvij 0,6 50%
Pohađanje nastave 0,7 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Tijekom nastave kontinuirano se prati rad studenata s obzirom na njihovo aktivno sudjelovanja na nastavi i izvršavanje domaćih zadaća. Studenti dobivaju ocjenu na temelju pismenih kolokvija tijekom nastave ili pismenog ispita na kraju semestra.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati, položiti dva kolokvija tijekom semestra ili položiti završni ispit nakon završetka semestra. U slučaju izvođenja nastave na daljinu, studenti trebaju aktivno sudjelovati u nastavi uz uključivanje mikrofona i kamera kada se to zatraži. Uvjet stjecanja prava na potpis uključuje 70% nazočnost na nastavi u virtualnoj ili stvarnoj učionici.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Nastavni materijali English for Humanities and Social Sciences II dostupni na mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Dopunska literatura:

 1. Vince, M. (2003). Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan.
 2. Hewings, M. (2005). Advanced Grammar in Use. Cambridge: CUP.
 3. Paterson, K. i R. Wedge. (2013). Oxford Grammar for EAP: English grammar and practice for Academic Purposes. Oxford: OUP.
 4. Huntley, H. (2006). Essential Academic vocabulary: Mastering the Complete Academic Word List. Boston: Thomson Heinle.
 5. McCarthy, M. i O'Dell, F. (2008). Academic Vocabulary in Use. Cambridge: CUP.
 6. McIntosh, C., Francis, B. i Poole, R. (2009). Oxford Collocations Dictionary: For Students of English Oxford: OUP.
 7. Lea, D., Duncan, R., Bull, V. i Webb, S.S. (2014). Oxford Learner's Dictionary of Academic English.
 8. Oxford: OUP.
 9.  
 10. The Information Literacy Competency Standards for Higher Education. (2000). Chicago, Illinois: The Association of College and Research Libraries.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika.

Ostale informacije: