Korisnici informacijskih ustanova

 

Naziv kolegija:
Korisnici informacijskih ustanova
Šifra ISVU:
220017
Šifra MOZVAG:
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Lacović, Darko
30
0
0
Gilman Ranogajec, Mirna
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je predmeta upoznati studente s različitim tipovima korisnika i njihovim potrebama i pravima u okviru informacijskih ustanova, s posebnim naglaskom na specifičnostima potencijalno isključenih korisničkih skupina. Radi boljeg razumijevanja problematike i osposobljavanja za primjenu stečenih spoznaja, teme će biti obrađene uz pomoć primjera dobre prakse, opisanih u relevantnoj literaturi. 

Ishodi učenja:

Očekuje se da će se studenti moći:

 • sposobni tumačiti različite korisničke potrebe i načine na koje informacijske ustanove odgovaraju na te potrebe
 • brinuti o osiguravanju prava korisnika informacijskih ustanova
 • ukazati na moguća kršenja korisničkih prava na pristup informacijama
 • razlikovati tipove korisnika
 • definirati kategorije korisnika; identificirati korisničke potrebe s obzirom na pojedine kategorije korisnika
 • primijeniti odgovarajuće metode za dobivanje povratnih informacija od korisnika
 • dizajnirati usluge prema potrebama korisnika
 • brinuti o potrebama i interesima korisnika sa stajališta uloge informacijskih ustanova u učenju i osobnom razvoju
 • prepoznati specifične korisničke potrebe s obzirom na korisnike s posebnim potrebama (invalide i društveno isključene)
 • navesti i opisati oblike obrazovanja korisnika
 • staviti u odnos rad s korisnicima i potrebne kompetencije informacijskih stručnjaka
 • kritički procijeniti primjere dobre prakse u radu s korisnicima
 • primijeniti komunikacijske vještine u razgovoru s korisnicima
 • prakticirati nenasilne vještine komunikacije
 • primijeniti odgovarajuće strategije upravljanja odnosa s korisnicima s obzirom na aktualne i potencijalne korisnike

Sadržaj predmeta:

Sadržaj ovog predmeta treba studentima ponuditi  teorijski okvir za razumijevanje prava korisnika (aktualnih i potencijalnih) na informaciju u sustavu ljudskih prava, te korisničkih potreba – individualnih i potreba posebnih korisničkih skupina. Studenti se upoznaju s različitim interpretacijama korisničkih potreba te ih sagledavaju sa socioloških, pedagoških  i komunikacijskih aspekata u okviru informacijske službe. Obrađuju se sljedeće teme: pravo na informaciju i cjeloživotno učenje u sustavu ljudskih prava, prava korisnika informacijskih ustanova, tipologija korisnika, korisničke potrebe, posebne korisničke skupine  (invalidi, društveno isključeni, potrebe starijih građana), korisničke potrebe  u multikulturalnom društvu, rad s korisnicima u knjižnici,  komunikacija s korisnicima, planiranje i evaluacija rada s korisnicima, obrazovanje korisnika, volonteri kao posebna skupina korisnika. Na seminarima se studenti upoznaju s primjerima dobre prakse u radu s korisnicima u informacijskim ustanovama, poglavito u knjižnicama različitih vrsta. Na seminarima studenti rade grupne i individualne aktivnosti vezane uz upoznavanje primjera dobre prakse.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, obrazovanje na daljinu, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
predavanja
 
 
 
 
 
 
 
 
predavanja
slušanje i aktivno sudjelovanje na predavanjima
 
slušanje i aktivno sudjelovanje na predavanjima
 
 
slušanje i aktivno sudjelovanje na predavanjima
 
slušanje i aktivno sudjelovanje na predavanjima
 
 • prepoznati različite korisničke potrebe
 • osigurati prava korisnika informacijskih ustanova;
 • ukazati na moguća kršenja korisničkih prava na pristup informacijama
 • razlikovati tipove korisnika i primijeniti odgovarajuće strategije s obzirom na aktualne i potencijalne korisnike
 • definirati kategorije korisnika; identificirati korisničke potrebe s obzirom na pojedine kategorije korisnika
 • prepoznati specifične korisničke potrebe s obzirom na korisnike s posebnim potrebama (invalide i društveno isključene)
 • navesti i opisati oblike obrazovanja korisnika
kolokviji
seminari izrada seminarskog rada i izlaganje
 • razlikovati tipove korisnika i primijeniti odgovarajuće strategije s obzirom na aktualne i potencijalne korisnike
 • ispitati i analizirati potrebe, interese i navike korisnika, izvršiti istraživanja korisnika uz nadzor
seminarski rad i izlaganje, praćenje aktivnosti
seminari izrada seminarskog rada i izlaganje
 • definirati kategorije korisnika; identificirati korisničke potrebe s obzirom na pojedine kategorije korisnika
seminarski rad i izlaganje,
praćenje aktivnosti

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Zadaće

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,17 0%
Kontinuirana provjera znanja 1,75 0%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Seminarski rad 1,05 0%
Zadaće 0,525 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Boduje se seminarski rad i kolokviji odnosno pisani ispit. Kolokviji donose 100 ocjenskih bodova, seminarski rad 60 ocjenskih bodova, zadaci 30, a aktivnost 10 ocjenskih bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Allen, B. L. Information tasks: toward a user-centered approach to information systems. San Diego: Academic Press, 1996. (poglavlje 3 „Information needs“ i poglavlje 9 „Information Services from the User's Perspective)
 2. Devadason, F. J.; Pratap Lingam, P. A Methodology for the Identification of Information Needs of Users. 62nd IFLA General Conference - Conference Proceedings - August 25-31, 1996. URL: http://archive.ifla.org/IV/ifla62/62-devf.htm
 3. The Glasgow Declaration on Libraries, Information Services and Intellectual Freedom. IFLA, 2002. URL: http://archive.ifla.org/faife/policy/iflastat/gldeclar-e.html
 4. Marot. D. Uljudnost u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja, 17(2005), 1, str. 53-70. URL: http://hrcak.srce.hr/file/7131
 5. http://marty.cci.fsu.edu/preprints/marty_lisr_2006.pdf. 
 6. Paisley, W.J. Information Needs and Uses. //Annual Review of Information Science and Technology / editor Carlos A. Cuadra. American Society for Information Science, 1968. Str. 1-30.
 7. Rusa Reference Guidelines. Professional Competencies for Reference and User Services Librarians. ALA, RUSA (Reference and User Services Association), 2003. URL: http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/rusa/resources/guidelines/professional.cfm
 8. Vogt, H. Knjižnica – oaza usluga?. // Nove usluge za korisnike narodnih knjižnica: njemačka iskustva. Zagreb: Knjižnice grada Zagreba; Goethe-Institut, 2004. Str. 31-61.

Dopunska literatura:

 1. Bunić, Sanja. Projekt 65 plus knjižnica grada Zagreba. // Vjesnik Bibliotekara Hrvatske. 53, 2 (2010), 15-25.
 2. Banek Zorica, Mihaela...[et al.]. Student u potrazi za informacijom: mystery shopping u hrvatskim knjižnicama. // Zbornik radova 18. Proljetne škole školskih knjižničara / Šušnjić, Biserka. Franko, Đudita. (ur.). Rijeka: Agencija za odgoj i obrazovanje, Prva sušačka gimnazija u Rijeci, 2007. Str. 158-163.
 3. Canadian Guidelines on Library and Information Services for Older Adults.2007. URL: http://cla.ca/wp-content/uploads/Library-and-Information-Services-for-Older-Adults-Nov-2007.pdf
 4. Ciganović, K. Izgradnja digitalnih zbirki za slijepe i slabovidne osobe. // 7. seminar arhivi, knjižnice, muzeji / uredila Tinka Katić. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004. Str. 112-120.
 5. Cooper, Laraine; Everitt, Charlotte;Nicholson, Marie; Sansby, Emma. Mystery visiting in Lincoln: the visitor’s point of view. // Sconul Focus 47, (2009), str. 39-41. URL: http://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/13_5.pdf
 6. Creaser, C. One size does not fit all: user surveys in academic libraries. // Performance Measurement and Metrics, 7, 3(2006), 153-162.
 7. Čelić-Tica, V. Gabriel, D. Knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama kao dio nacionalne strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2003. do 2006. godine. // Vjesnik bibliotekara 69, 1(2006), 37-47.
 8. Druin, Allison. What children can teach us: developing digital libraries for children with children, 2005. URL: http://hcil.cs.umd.edu/trs/2003-39/2003-39.pdf
 9. Gorman, M. Postojana knjižnica: tehnologija, tradicija i potraga za ravnotežom. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2006. (str. 77-83)
 10. Granfield, Diane ; Robertson, Mark. Preference for Reference: New Options and Choices for Academic Library Users. Reference & User Services Quarterly 48, 1(2008), str. 44–53. URL: http://www.rusq.org/wp-content/uploads/2008/48n1/pdf/granfield.pdf
 11. Horvat, A.; Nebesny, T. Zatvorske knjižnice u Hrvatskoj. // Slobodan pristup informacijama: 2. i 3. okrugli stol / uredile Alemka Belan- Simić i Aleksandra Horvat. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004. Str. 129-136.
 12. IFLA/UNESCO Internet Manifesto Guidelines. IFLA/FAIFE, 2006. URL:http://www.ifla.org/faife/policy/iflastat/Internet-ManifestoGuidelines.pdf
 13. IFLA-in Manifest o internetu. IFLA/FAIFE, 2002. URL: http://www.ifla.org/III/misc/im-hr.pdf
 14. IFLA. Smjernice za građu laganu za čitanje. Zagreb:HKD, 2011.
 15. IFLA. Smjernice za knjižnične usluge za multikulturalne zajednice: s IFLA-inim Manifestom za multikulturalnu knjižnicu. Zagreb: HKD:2010.
 16. IFLA. Smjernice za knjižnične usluge za bolničke pacijente, starije osobe i osobe s posebnim potrebama u ustanovama za trajnu skrb i smještaj. Zagreb:HKD, 2009.
 17. IFLA. Smjernice za knjižnične službe i usluge za osobe s disleksijom. Zagreb: HKD, 2004.
 18. IFLA. Smjernice za knjižnične usluge za zatvorenike. Zagreb: HKD, 2007.
 19. Ivanek, A. Kreativni razrednik/razrednica. Zagreb: Profil International,2004. Str. 132 – 142.
 20. Kelmendi, B. Knjižnice nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 40, 3-4(1997), str. 31-60.
 21. Knjigom do krova: Mreža knjižnica za osnaživanje beskućnika. URL: http://beskucnik.kgz.hr/
 22. Lancaster, F. W. If you want to evaluate your library. London : Library Association Publishing, 1988.
 23. Library and arhives of Canada: multicultural resuorces and services. URL: http://www.collectionscanada.gc.ca/multicultural/index-e.html
 24. Lithgow, S. D. New roles, new skills: library and information services to disadvantaged users, 1996. URL: http://archive.ifla.org/IV/ifla62/62-lits.htm
 25. Linley, R.Public libraries, older people and social exclusion. E-prints in Library and Information Science, 2000. URL: http://www.seapn.org.uk/content_files/files/vol3wp16.pdf
 26. Mates, B. D. 5-Star programming and services for your 55+ library customers. Chicago : American Library Association. 2003. (str. 1-48)
 27. Mystery shopping Projects. M25 Consortium of Academic Libraries. URL: http://www.m25lib.ac.uk/mystery_shopping_project.html
 28. Pannucci, L.; Walmsley,S.A. Supporting learning-disabled adults in literacy. // Journal of adolescent and adult literacy, 50, 7(2007), 540-546.
 29. Preston F. Driggers, Eileen Dumas. Managing Library Volunteers: A Practical Toolkit (ALA Editions), 2002.
 30. Spajić-Vrkaš, V. ; Stričević, I. ; Maleš, D. ; Matijević, M.,Poučavati prava i slobode : priručnik za učitelje osnovne škole : s vježbama za razrednu nastavu, 2004. Str. 329-381.
 31. Stričević, I. Informacije potrebne mladima za osobni razvoj. // Slobodni pristup informacijama: 7. i 8. Okrugli stol: zbornik radova / glavna urednica Irena Kranjec.Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2009. 136-145
 32. Stričević, Ivanka. Internetske stranice knjižnica namijenjene djeci: djeca kao korisnici knjižnice na Internetu. // Novi mediji u dječjim knjižnicama: zbornik radova / uredila Dunja Holcer. Sisak: Narodna knjižnica i čitaonica Sisak, 2008. Str. 5-12.
 33. Šeta, Višnja. Školska knjižnica i motivacija učenika. // Proljetna škola školskih knjižničara Republike Hrvatske, Crikvenica, 1996. Rijeka : Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci; Zagreb : Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske, 1997. Str. 41-46.
 34. Vogt, Hannelore. Putting the Customer First! Managing Customer Satisfaction. Gütersloh, 2004. URL: http://www.public-libraries.net/html/x_media/pdf/customer%20satisfaction_040220.pdf
 35. Volunteer Opportunities at Los Angeles Public Library. LAPL. URL:
  http://www.lapl.org/about/volunteer.html
 36. Why do people volunteer at Brooklyn Public Library? Brooklyn Public Library. URL:
  http://www.brooklynpubliclibrary.org/support/volunteer/
 37. Willis, R. Mark. Dealing with difficult people in the library. ALA Editions, 1999. URL: http://books.google.com/
 38. Woolhouse, Lucy; McCarthy, Catherine. Focus on volunteering // Sconul Focus 57, (2013), str. 60-63. URL: http://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/18_7.pdf
 39. Zmijewska, Eliza. Knjižnice u nizozemskim zatvorima: zbirke na tridesetak jezika. // Slobodan pristup informacijama: 2. i 3. okrugli stol / uredile Alemka Belan- Simić i Aleksandra Horvat. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004. Str. 125.
 40. Kniewald, J. Metodika znanstvenog rada. Zagreb : Multigraf, 1993.
 41. Haralambos, M.; Holborn, M.. Sociologija: teme i perspektive. Zagreb: Golden marketing, 2002.
 42. Mužić, V. Metodologija pedagoškog istraživanja. Sarajevo: Svjetlost, 1986.
 43. Mužić, V. Uvod u metodlogiju istraživanja odgoja i obrazovanja. Zagreb: Educa, 2004.
 44. Silobrčić, V. Kako sastaviti i objaviti znanstveno djelo. 2. izdanje. Zagreb : Jumena, 1989.
 45. Tkalac Verčić, A.; Sinčić Ćorić, D.; Pološki Vokić, N. Priručnik za metodologiju istraživanja u društvenim znanostima, Zagreb: MEP, 2014.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Anketa, aktivnost na Moodleu.

Ostale informacije: