Osnove informacijske djelatnosti

 

Naziv kolegija:
Osnove informacijske djelatnosti
Šifra ISVU:
220015
Šifra MOZVAG:
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan
INFORMATOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Faletar, Sanjica
30
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Predmet ima za cilj upoznati studente s temeljnim pojmovima i razvojnim pravcima informacijskih i komunikacijskih znanosti te pripadajućih grana unutar polja. Pored usvajanja znanja o osnovnim teorijskim premisama, predmet ima za cilj upoznati studente s temeljnim načelima i obilježjima suvremenog informacijskog okruženja i informacijske djelatnosti. Kroz ovaj kolegij studenti se upoznaju s informacijskom aktivnosti i kriterijima za kategorizaciju i djelatnošću informacijskih ustanova pri čemu se posebna pozornost posvećuje specifičnim zadaćama i funkcijama pojedinih tipova knjižnica (nacionalna, visokoškolska, školska, narodna, specijalna, spomenička), arhiva i muzeja te pojašnjava utjecaj novih tehnologija i korisničkih zahtjeva na zbližavanje AKM disciplina (arhivistika, knjižničarstvo, muzeologija). Na tom tragu, posebna se pozornost posvećuje temeljnim etičkim načelima, kompetencijama i vrijednostima informacijskih profesija (npr. demokracija, neutralnost, raznolikost, intelektualne slobode, društvena pravda, društveno uključivanje) i konceptu kritičkog knjižničarstva. Studenti se upoznaju s identitetom, društvenim položajem i percepcijom informacijskih stručnjaka u društvu, te konceptom javnog zagovaranja u knjižničarstvu. Na seminarima se studenti osposobljavaju za kritičko čitanje, razumijevanje i izlaganje o temeljnim problemima i fenomenima vezanim uz tematiku kolegija.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • razumjeti polje informacijskih i komunikacijskih znanosti te njegova posebna obilježja i povijesni razvoj
 • razlikovati ciljeve i obilježja pojedinih grana, osobito knjižničarstva, arhivistike i muzeologije
 • suvremeno informacijsko okruženje (razvoj i utjecaj informacijske i komunikacijske tehnologije, informacijska infrastruktura, informacijsko društvo, informacijska politika)
 • osnovna obilježja informacijskih djelatnosti (procesi, osobe, proizvodi)
 • razlikovati temeljna obilježja, zadaće i funkcije pojedinih tipova informacijskih ustanova
 • kompetencije, društvene uloge i zadaće informacijskih stručnjaka
 • etička načela i vrijednosti informacijskih profesija
 • koncept kritičkog knjižničarstva
 • identitet i percepciju informacijskih stručnjaka u suvremenom društvu
 • koncept i oblike javnog zagovaranja i promicanja struke u društvu

Sadržaj predmeta:

Predmet obuhvaća sljedeće sadržaje: Polje informacijskih i komunikacijskih znanosti - osnovna obilježja, pojmovi i problemi. Grane u polju informacijskih i komunikacijskih znanosti – obilježja, ciljevi, obrazovanje. Suvremeno informacijsko okruženje. Informacijske djelatnosti – načela, procesi, proizvodi, osobe. Informacijske ustanove – funkcije i tipologija. Posjeti različitim informacijskim ustanovama. Zadaće informacijskih stručnjaka - profesionalizacija informacijskih zanimanja. Kompetencije i obrazovanje. Profesionalna udruženja. Etička pitanja i problemi. Etički kodeksi pojedinih profesija. Vrijednosti informacijskih profesija. Kritičko i knjižničarstvo. Identitet i percepcija informacijskih stručnjaka. Javno zagovaranje.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, terenska nastava

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
predavanja slušanje i aktivno sudjelovanje na predavanjima
 • razumjeti polje informacijskih i komunikacijskih znanosti te njegova posebna obilježja i povijesni razvoj
 • razlikovati ciljeve i obilježja pojedinih grana, osobito knjižničarstva, arhivistike i muzeologije
 • razumjeti suvremeno informacijsko okruženje (razvoj i utjecaj informacijske i komunikacijske tehnologije, informacijska infrastruktura, informacijsko društvo, informacijska politika)
 • razumjeti osnovna obilježja informacijskih djelatnosti (procesi, osobe, proizvodi)
 • razlikovati temeljna obilježja, zadaće i funkcije pojedinih tipova informacijskih ustanova
 • razumjeti kompetencije, društvene uloge i zadaće informacijskih stručnjaka
 • razumjeti etička načela i vrijednosti informacijskih profesija
 • razumjeti koncept kritičkog knjižničarstva
 • razumjeti identitet i percepciju informacijskih stručnjaka u suvremenom društvu
 • razumjeti koncept i oblike javnog zagovaranja i promicanja struke u društvu
pismena i usmena provjera znanja
seminari kritičko proučavanje literature i aktivno sudjelovanje u raspravi
 • razumjeti polje informacijskih i komunikacijskih znanosti te njegova posebna obilježja i povijesni razvoj
 • razlikovati ciljeve i obilježja pojedinih grana, osobito knjižničarstva, arhivistike i muzeologije
 • razumjeti suvremeno informacijsko okruženje (razvoj i utjecaj informacijske i komunikacijske tehnologije, informacijska infrastruktura, informacijsko društvo, informacijska politika)
 • razumjeti osnovna obilježja informacijskih djelatnosti (procesi, osobe, proizvodi)
 • razlikovati temeljna obilježja, zadaće i funkcije pojedinih tipova informacijskih ustanova
 • razumjeti kompetencije, društvene uloge i zadaće informacijskih stručnjaka
 • razumjeti etička načela i vrijednosti informacijskih profesija
 • razumjeti koncept kritičkog knjižničarstva
 • razumjeti identitet i percepciju informacijskih stručnjaka u suvremenom društvu
 • razumjeti koncept i oblike javnog zagovaranja i promicanja struke u društvu
vođenje bilješki i aktivno sudjelovanje u seminarskim raspravama
terenska nastava slušanje izlaganja, rasprava
 • razlikovati temeljna obilježja, zadaće i funkcije pojedinih tipova informacijskih ustanova
 • razumjeti osnovna obilježja informacijskih djelatnosti (procesi, osobe, proizvodi)
vođenje bilješki i aktivno sudjelovanje u seminarskim raspravama

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 3 0%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Usmeni ispit 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Aparac, T. Informacijske znanosti: temeljni koncepti i problemi. // Seminar Arhivi, knjižnice i muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. / uredile M. Willer et al. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1998. str. 14-28. URL: http://www.unizd.hr/Portals/18/pismohrana/izv_lit/aparac_akm.pdf  
 2. Arhivi. // Hrvatska enciklopedija. Svezak 1, A-Bd. Zagreb : Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1999. Str. 365-367.
 3. Buckland, M. Preoblikovanje knjižničnih službi i usluga : program. Lokve, Rijeka : "Benja" : Gradska knjižnica Rijeka, 2000. (Odabrana poglavlja)
 4. Faletar Tanacković, S.; T. Aparac-Jelušić. Ishodišta za proučavanje međuodnosa baštinskih ustanova u 20. stoljeću: počeci teorijskih promišljanja. URL: http://ozk.unizd.hr/libellarium/index.php /libellarium/issue/view/39
 5. Bush, V. As we may think. // The Atlantic magazine, 1945. URL: http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1969/12/as-we-may-think/3881/
 6. Gorman, M. The five laws of library science: then and now. // School library journal, Spring (1998), str. 20-23.
 7. Guinchat, C.; M. Menou. Types of information unit and networks. // General introduction to the techniques of information and documentation work. Paris: UNESCO, 1983. Str. 210-218. URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000473/047393eo.pdf
 8. Informacija. // Hrvatska enciklopedija. Sv. 5 : Hu-Km. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2003. Str. 110-111.
 9. Information and the idea of an information society. // Theories of the information society / F. Webster. London, New York: Routledge, 1995. Str. 6-29.
 10. Information services today: an introduction. / edited by Sandra Hirsh. Lanham ; Boulder ; New York ; London : Rowman & Littlefield, 2015. (Odabrana poglavlja)
 11. Knjižnica. // Hrvatska enciklopedija. Svezak 6, Kn-Mak. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1999. Str. 12-15.
 12. Kolanović, J. Arhivska služba Republike Hrvatske : stanje i izgledi razvoja. // Arhivski vjesnik. 44(2001), str. 11-32. URL: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=14236
 13. Maroević, Ivo. Uvod u muzeologiju. Zagreb: Filozofski fakultet, Zavod za informacijske studije, 1993. (Odabrana poglavlja)
 14. . // Hrvatska enciklopedija. Svezak 7, Mal-Nj. Zagreb : Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”, 1999. Str. 536-537.
 15. Rubin, R. E. Foundations of library and information Science. London : Facet Publishing, 2016. (Odabrana poglavlja)
 16. Urquhart, D. J. Načela bibliotekarstva. Rijeka : Izdavački centar Rijeka, 1986. Str. 20-30.

Dopunska literatura:

 1. ALA: Core values of librarianship, 2004. URL: http://www.ala.org/advocacy/intfreedom/statementspols/corevalues 
 2. Afrić, V. Informacijske tehnologije i društvo. // Zbornik radova "Težakovi dani" / [urednici Slavko Tkalac, Jadranka Lasić-Lazić]. Zagreb : Filozofski fakultet, Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti, 2002. Str. 7-19.
 3. Asocijacija informacijskih stručnjaka: bibliotekama, arhivista i muzeologa. Etički kodeks. URL: http://www.bam.ba/images/stories/dokumenti/eticki%20kodeks%202009.zalink.pdf
 4. Eco, U. De bibliotheca. // Gordogan : časopis za književnost i sva kulturna pitanja 5, 13-14(1983), str. 116-126.
 5. Encyclopedia of library and information science. / uredili Marcia J. Bates and Mary Niles Maack. New York: Taylor & Francis, 2009. (Odabrane natuknice)
 6. Future of the library and the information sciences profession. Australian Library and Information Association, 2014. URL: https://www.alia.org.au/sites/default/files/documents/advocacy/ALIA-Future-of-the-Profession-ALL.pdf  
 7. Gorman, M. Postojana knjižnica : tehnologija, tradicija i potraga za ravnotežom. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2006. (Odabrana poglavlja)
 8. Horvat, A. Profesionalizacija bibliotekarskog zanimanja. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 32, 1-4(1991), str. 103-113. URL: http://dzs.ffzg.hr/text/horvat1.pdf
 9. IFLA. Code of Ethics for Librarians and other Information Workers, 2012. URL: http://www.ifla.org/publications/node/11092
 10. IFLA/FAIFE. IFLA-in manifest o internetu, 2002. URL: http://archive.ifla.org/III/misc/im-hr.pdf 
 11. Hrvatsko knjižničarsko društvo. Etički kodeks. URL: http://www.hkdrustvo.hr/hr/eticki_kodeks/
 12. Juznic, P. et. al. Excuse me, how do I commit suicide? Access to ethically disputed items of information in public libraries", Library Management. 22, 1/2(2001), str. 75 – 80.
 13. Okrugli stol o javnom zagovaranju – zagovaranje za knjižnice i knjižničarstvo. // Glasnik društva bibliotekara Split, 12-13 (2014/2015).
 14. Reding, V. The role of libraries in the information society. Luxembourg : CENL, 2006.
 15. Samek, T. Librarianship and human rights. Oxford: Chandos Publishing, 2007. (Odabrana poglavlja)
 16. Sturges, P. Sloboda izražavanja i javni pristup mrežama: istraživanje i Smjernice Vijeća Europe. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 43, 3(2000), 7-19.
 17. Šola, T. A contribution to understanding of museums: why would the museums count? URL: http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/sola-contribution.htm
 18. Valuing librarianship: Core values in theory and practice. // Library Trends, 64, 3 (2016). URL: https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/89849. (Odabrani članci.)
 19. Vrkić-Dimić, J. Problem digitalne podjele. // Napredak,155,4(2014), str. 419-433.
 20. White, A. Not your ordinary librarian. Oxford: Chandos Publishing, 2012. (Odabrana poglavlja)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: