Primijenjena umjetnost i dizajn

 

Naziv kolegija:
Primijenjena umjetnost i dizajn
Šifra ISVU:
220007
Šifra MOZVAG:
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA POVIJEST UMJETNOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST UMJETNOSTI - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Ivanović, Marin
30
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj predmeta je upoznati studenta s poviješću primijenjene umjetnosti i dizajna od srednjega vijeka do danas, s težištem na europski i hrvatski prostor. Ukazat će se na specifičnosti stilova i periodizacije u primijenjenoj umjetnosti u odnosu na lijepe umjetnosti. Važno je također pokazati na konkretnim primjerima složenost odnosa primijenjenih i lijepih umjetnosti u različitim razdobljima. Dio predavanja bit će posvećen povijesti interijera s obzirom na društveni i povijesni kontekst.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • Usvojiti znanja o stilskim razdobljima u primijenjenoj umjetnosti
 • Prepoznati pripadnost umjetnine pojedinom stilskom razdoblju i kulturnom/zemljopisnom krugu
 • Razviti sposobnost upotrebe znanja o primijenjenoj umjetnosti u analizi i interpretaciji djela lijepih umjetnosti. Prepoznati i vrednovati u suvremenom životu i medijima djelo primijenjene umjetnosti
 • Primjeniti stečeno znanje na samostalni rad. Služiti se dostupnom literaturom i novim medijima u postupku determinacije djela primijenjene umjetnosti

Sadržaj predmeta:

Uvodno predavanje - upoznavanje studenata sa sadržajem kolegija i obvezama. Primijenjena umjetnost u srednjem vijeku, upoznati se s primijenjenom umjetnost renesanse, potom baroka, rokokoa. Umjetnine Dalekoga istoka u Europi – trgovina, utjecaji, inspiracije. Primijenjena umjetnost klasicizma i bidermajera, primijenjena umjetnost u drugoj polovini 19. stoljeća (neostilovi) I., primijenjena umjetnost u drugoj polovini 19. stoljeća (neostilovi) II., Povijesni interijeri – cjelovita umjetnička djela. Muzeji primijenjene umjetnosti u Europi i Hrvatskoj. Antikvari / kolekcionari, primijenjena umjetnost i dizajn u prvoj polovini 20. stoljeća, suvremeni dizajn i primijenjena umjetnost te djela primijenjene umjetnosti u suvremenom interijeru.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
Predavanje aktivnost na nastavi, slušanje, proučavanje litarature, samostalna analiza literature, Usvojiti znanja o stilskim razdobljima u primijenjenoj umjetnosti kolokviji, pismeni ispit
 
Predavanje aktivnost na nastavi, slušanje, proučavanje litarature, samostalna analiza literature, diskusija Prepoznati pripadnost umjetnine pojedinom stilskom razdoblju i kulturnom/zemljopisnom krugu kolokviji, pismeni ispit
 
Predavanje, proučavanje literature aktivnost na nastavi, slušanje, proučavanje litarature, samostalna analiza literature, diskusija Razviti sposobnost upotrebe znanja o primijenjenoj umjetnosti u analizi i interpretaciji djela lijepih umjetnosti.
Prepoznati i vrednovati u suvremenom životu i medijima djelo primijenjene umjetnosti.
kolokviji, pismeni ispit
 
Rasprava, vrednovanje aktivnost na nastavi, slušanje, proučavanje litarature, samostalna analiza literature, diskusija Primjeniti stečeno znanje na samostalni rad. Služiti se dostupnom literaturom i novim medijima u postupku determinacije djela primijenjene umjetnosti
 
kolokviji, pismeni ispit
 

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pisani ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pisani ispit 1,25 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Završna ocjena donosi se na temelju dva kolokvija (ili rezultata završnog pismenog ispita, ako student nije izlazio na kolekvije) Koloviji iznose 100 % ocjene svaki od kolokvija donosi 50 % ocjene. Prvi kolokvij je planiran sredinom semestra, drugi krajem semestra i obuhvaćaju do tada obrađene tematske jedinice. Ako student/ica ne položi oba kolokvija koji obuhvaćaju sadržaje predavanja iz navedene ispitne literature morat će pristupiti završnom pismenom ispitu. Isto vrijedi i ukoliko student/ica nije zadovoljana postignutim uspjehom na kolokvijima. Uspješno polaganje ispita podrazumijeva pozitivne ocjena i pohađanje nastave.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Pat Kirkham (ur.), History of Design: Decorative Arts and Material Culture, 1400–2000, Bard Graduate Center for Studies in the Decorative Arts, Design & Culture, 2013.
 2. David Raizman, History of Modern Design, Prentice Hall, 2003.
 3. Peter Thornton, Authentic Decor: The Domestic Interior 1620-1920, Seven Dials, 2001.
 4. Bidermajer u Hrvatskoj 1815 - 1848, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 1997. (pojedina poglavlja)
 5. Historicizam u Hrvatskoj (I-II), Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 2000. (pojedina poglavlja)
 6. Secesija u Hrvatskoj, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 2003. (pojedina poglavlja)
 7. Art Déco i umjetnost u Hrvatskoj između dva rata, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 2010. (pojedina poglavlja)
 8. Šezdesete u Hrvatskoj – Mit i stvarnost, Muzej za umjetnost i obrt – Školska knjiga, Zagreb, 2018. (pojedina poglavlja)
 9. Feđa Vukić, Stoljeće hrvatskog dizajna, Meandar, Zagreb, 1996.

Dopunska literatura:

 1. Hazel Conway (ur.), Design History: A Students' Handbook, Routledge, 1987/2005.
 2. Isabelle Frank (ur.), The Theory of Decorative Art: An Anthology of European and American Writings, 1750-1940, Bard Graduate Center for Studies in the Decorative Arts, Design & Culture, 2000.
 3. Peter N. Miller, History and Its Objects: Antiquarianism and Material Culture since 1500, Cornell University Press, 2017.
 4. Jasna Galjer, Dizajn pedesetih u Hrvatskoj. Od utopije do stvarnosti, Horetzky, Zagreb, 2004.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa

Ostale informacije: