Likovne tehnike i materijali

 

Naziv kolegija:
Likovne tehnike i materijali
Šifra ISVU:
220005
Šifra MOZVAG:
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA POVIJEST UMJETNOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST UMJETNOSTI - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Ćurić, Tomislav
20
0
10

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je ovoga kolegija usvojiti znanja o tradicionalnim i suvremenim likovnim tehnikama i materijalima, te prepoznati likovnu tehniku u kojoj je oblikovano umjetničko djelo.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • Prepoznati i analizirati tehnike i materijale kojima je oblikovano umjetničko djelo
 • Identificirati i opisati osnovne tehnološke preduvjete koji utječu na oblikovnu komponentu umjetničkog djela
 • Odrediti područje oblikovanja / crtanje, slikanje, dizajn, modeliranje, građenje, arhitektura, produkt dizajn
 • Razvijati percepciju i senzibilitet za umjetničko stvaralaštvo u pojedinim likovnim tehnikama
 • Razlučiti tradicionalne likovne tehnike i materijale od suvremenih, analizirati njihovu primjenu
 • Samostalno istraživati likovne tehnike, prikupljati podatke, sintetizirati ih i napisati seminarski rad/pripremiti izlaganje

Sadržaj predmeta:

Kolegij Likovne tehnike i materijali bazira se na upoznavanju i prepoznavanju likovnih tehnika i materijala na umjetničkim djelima. Sadržaj kolegija će obuhvatiti tradicionalne likovne tehnike i materijale (CRTAČKE: olovka, kreda, ugljen, kemijska olovka, flomaster, tuš, lavirani tuš, SLIKARSKE: akvarel, gvaš, tempera, ulje, pastel, kolaž, mozaik, freska, vitraj, tapiserija, GRAFIČKE: drvorez, linorez, karton tisak, bakrorez, bakropis, aquatinta, suha igla, mezzotinta, sitotisak, monotipija, litografija, KIPARSKE: glina, gips, keramika, bronca, drvo, kamen žica) i suvremene tehnike, te metodologije suvremenih umjetničkih praksi.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, terenska nastava, mentorski rad, samostalni zadatci, ostalo

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
Predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava Slušanje izlaganja, samostalno analiziranje umjetničkog djela, uspoređivanje primjera, sustavno opažanje, Prepoznati i analizirati tehnike i materijalne likovnog djela Aktivnost na nastavi
usmeno izlaganje
seminarski rad
Predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava Slušanje izlaganja, samostalno analiziranje umjetničkog djela, uspoređivanje primjera,
sustavno opažanje
Identificirati i opisati osnovne tehnološke preduvjete koji utječu na oblikovnu komponentu umjetničkog djela Aktivnost na nastavi
usmeno izlaganje
seminarski rad
Predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava Slušanje izlaganja, samostalno analiziranje umjetničkog djela, sustavno opažanje, uspoređivanje primjera
 
Odrediti područje oblikovanja / crtanje, slikanje, dizajn, modeliranje, građenje, arhitektura, produkt dizajn
 
Aktivnost na nastavi
usmeno izlaganje
seminarski rad
Predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava Slušanje izlaganja, samostalno analiziranje umjetničkog djela, sustavno opažanje Razvijati percepciju i senzibilitet za umjetničko stvaralaštvo u pojedinim likovnim tehnikama
 
Aktivnost na nastavi
usmeno izlaganje
seminarski rad
Predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava Slušanje izlaganja, samostalno analiziranje umjetničkog djela, sustavno opažanje Razlučiti tradicionalne likovne tehnike i materijale od suvremenih, analizirati njihovu primjenu
 
Aktivnost na nastavi
usmeno izlaganje
seminarski rad
Predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava Slušanje izlaganja, analiza djela Samostalno istraživati likovne tehnike, prikupljati podatke, sintetizirati ih i napisati seminarski rad/pripremiti izlaganje Aktivnost na nastavi
usmeno izlaganje
seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Esej, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,15 0%
Esej 0,2 0%
Pismeni ispit 0,3 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 0,2 0%
Usmeni ispit 0,3 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Izrada seminarskog rada kao preduvjet za ispit.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Peić M. (1971) Pristup likovnom djelu, Zagreb: Školska knjiga
 2. Jakubin, M. (1999) Likovni jezik i likovne tehnike. Zagreb: Educa
 3. Tanay, E. R., i Kuĉina, V. (1995) Tehnike likovnog izražavanja. Zagreb: Naklada Zakej
 4. Damjanov J. (1983) Likovna umjetnost I. Zagreb: Školska knjiga
 5. Ivančević R. (1997) LIKOVNI GOVOR Uvod u svijet likovnih umjetnosti. Zagreb: Profil
 6. Arbanas N. (1999) Grafičke tehnike. Zagreb: Laserplus

Dopunska literatura:

 1. Kraighar Hozo M.(1991) Metode slikanja i materijali. Sarajevo: Svjetlost
 2. Hozo Đ. (2007) Grafika. Grude:Grafotisak
 3. Editors of Phaidon (2013) Vitamin D2: New Perspectives in Drawing. NYC: Phaidon
 4. Collins J. (2014) Sculpture Today. NYC: Phaidon

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Evidencija pohađanja nastave. Procjena aktivnosti na predavanjima i analiza individualnih esejskih i seminarskih radova.

Ostale informacije: