Osnove arhitekture

 

Naziv kolegija:
Osnove arhitekture
Šifra ISVU:
220004
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA POVIJEST UMJETNOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST UMJETNOSTI - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Ćurić, Tomislav
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznavanje osnovnih pojmova, elemenata, konstruktivnih principa, materijala, stilskih odrednica i tipova arhitekture potrebnih za analizu i razumijevanje arhitekture, kao područja povijesti umjetnosti koje promatra arhitekturu kao umjetnost prostora.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • Prepoznati, imenovati i objasniti temeljne stručne termine iz područja arhitekture
 • Definirati i razlikovati metode analize i interpretacije graditeljskog nasljeđa
 • Prepoznati stilske odrednice u arhitekturi
 • Opisati i analizirati građevinu ili graditeljski kompleks primjerenom uporabom arhitektonske terminologije

Sadržaj predmeta:

Osnove arhitekture – oblik, prostor, red; elementi arhitekture – tipologija, sustavi; stilovi u arhitekturi; materijali, metode konstrukcije; temeljni pojmovi arhitekture i arhitektonskih dekorativnih elemenata; čitanje tlocrta i analiza građevine kroz povijesne primjere od prapovijesti do suvremenog doba.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, obrazovanje na daljinu, terenska nastava, multimedija i mreža, mentorski rad, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
Predavanja, suradničko učenje,  analiza primjera, upućivanje studenta na samostalno proučavanje literature, seminarski rad, terenska nastava (ako je moguće) Prisustvovanje i aktivnost na nastavi, čitanje i rad na tekstu te ilustrativnim materijalima, nacrtima, planovima, pisanje seminarskog rada, priprema i rješavanje samostalnog ili grupnog zadatka, Proučavanje literature i nastavnog materijala, građevina in situ,  priprema za kolokvij/ispit, demonstracija usvojenog gradiva Prepoznati, imenovati i objasniti temeljne stručne termine iz područja arhitekture
 
Evidencija pohađanja nastave i aktivnost, evaluacija seminarskih radova, kolokvij, ispit
Predavanja, suradničko učenje,  analiza primjera, upućivanje studenta na samostalno proučavanje literature, seminarski rad, terenska nastava (ako je moguće) Prisustvovanje i aktivnost na nastavi, čitanje i rad na tekstu te ilustrativnim materijalima, nacrtima, planovima, pisanje seminarskog rada, priprema i rješavanje samostalnog ili grupnog zadatka, proučavanje literature i nastavnog materijala, građevina in situ, priprema za kolokvij/ispit, demonstracija usvojenog gradiva Definirati i razlikovati metode analize i interpretacije graditeljskog nasljeđa
 
Evidencija pohađanja nastave i aktivnost, evaluacija seminarskih radova, kolokvij, ispit
Predavanja, suradničko učenje,  analiza primjera, upućivanje studenta na samostalno proučavanje literature, seminarski rad, terenska nastava (ako je moguće) Prisustvovanje i aktivnost na nastavi, čitanje i rad na tekstu te ilustrativnim materijalima, nacrtima, planovima, pisanje seminarskog rada, priprema i rješavanje samostalnog ili grupnog zadatka, proučavanje literature i nastavnog materijala, građevina in situ, opis i analiza građevine pravilnom primjenom arhitektonske terminologije, prepoznavanje stilskih odrednica u arhitekturi, priprema za kolokvij/ispit, demonstracija usvojenog gradiva Prepoznati stilske odrednice u arhitekturi Evidencija pohađanja nastave i aktivnost, evaluacija seminarskih radova, kolokvij, ispit
Predavanja, suradničko učenje,  analiza primjera, upućivanje studenta na samostalno proučavanje literature, seminarski rad, terenska nastava (ako je moguće)
 
Prisustvovanje i aktivnost na nastavi, čitanje i rad na tekstu te ilustrativnim materijalima, nacrtima, planovima, pisanje seminarskog rada, priprema i rješavanje samostalnog ili grupnog zadatka, proučavanje literature i nastavnog materijala, građevina in situ, opis i analiza građevine pravilnom primjenom arhitektonske terminologije, prepoznavanje stilskih odrednica u arhitekturi, priprema za kolokvij/ispit, demonstracija usvojenog gradiva Opisati i analizirati građevinu ili graditeljski kompleks primjerenom uporabom arhitektonske terminologije
 
Evidencija pohađanja nastave i aktivnost, evaluacija seminarskih radova, kolokvij, ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,1 0%
Pismeni ispit 1,4 0%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Seminarski rad 0,4 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Ukupnu konačnu ocjenu kolegija čine slijedeći elementi:

10% pohađanje i aktivnost na nastavi

20% priprema i prezentacija seminarskog zadatka

70%  pismeni ispit ili položena dva kolokvija

Skala ocjenjivanja je slijedeća:

50-55% = dovoljan (2), 56-70% = dobar (3), 71-85% = vrlo dobar (4), 86-100% =izvrstan (5)

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. D. von Winterfeld, Utvrđivanje predmeta u arhitekturi, u: Uvod u povijest umjetnosti, 2007., (str. 85-112)
 2. W. Müller / G. Vogel, Atlas arhitekture 1, Zagreb, 1999.
 3. W. Müller / G. Vogel, Atlas arhitekture 2, Zagreb 2000.
 4. J. Summerson, Klasični jezik arhitekture, Zagreb 1998.
 5. B. Zevi, Znati gledati arhitekturu, Zagreb 2000.
 6. nastavni materijal na Loomenu

Dopunska literatura:

 1. B. Milić, Razvoj grada kroz stoljeća I, Zagreb 1994.
 2. B. Milić, Razvoj grada kroz stoljeća II, Zagreb 1995.
 3. B. Milić, Razvoj grada kroz stoljeća III, Zagreb 2001.
 4. Vitruvius Pollio, Deset knjiga o arhitekturi, Zagreb 1999., (poglavlja od I-VII)
 5. N. Pavsner, An Outline of European Architecture, Penguin, 1990.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Razgovori sa studentima tijekom kolegija i praćenje napredovanja studenta. Sveučilišna anketa.

Ostale informacije: