Obrazovanje i društvo

 

Naziv kolegija:
Obrazovanje i društvo
Šifra ISVU:
218586
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Miliša, Zlatko
30
0
0
Spasenovski, Nemanja
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Definirati osnove pojmove sociologije odgoja i obrazovanja u istraživanju polideterminizma odnosa obrazovanja i društva;

analizirati suvremene društvene promjene i obrazovne djelatnosti;razlučiti pretpostavke za shvaćanje obrazovanja kao društvenog čimbenika za individualni i društveni razvoj; iskazati  odgovornost prema obvezama.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • analizirati polideterminizam i njegovu vezu između obrazovanja i društva;
 • definirati odnose između različitih čimbenika društvene sredine i obrazovanja;
 • razlučiti pretpostavke za shvaćanje obrazovanja kao društvenog čimbenika za individualni i društveni razvoj;

Sadržaj predmeta:

Sociologija odgoja i obrazovanja u istraživanju polideterminizma odnosa obrazovanja i društva; Društveni kontekst obrazovanja; Povijesno-komparativni pristup istraživanju odnosa obrazovanja i društva.

Društvene promjene i obrazovna djelatnost; Kritička teorija društva; Funkcionalističke i pozitivističke interpretacije obrazovanja; Demokratske vrijednosti između teorije i prakse odgoja; Obrazovne i društvene promjene; Čimbenici demokratizacije obrazovanja.

Socijalna struktura nasuprot obrazovnoj politici; Mehanizmi socijalne selekcije u obrazovnom sustavu; Šanse i uspjeh u obrazovanju; Kritičke primjedbe na ideološke premise pojma permanentnog obrazovanja.

Deduktivno-teorijski i induktivno-empirijski pristup u istraživanju  čovjeka, društaobrazovabja i vrednota; Teleologija rada: rad i praxis; rad- znanje-obrazovanje; Dihotomna podjela rada kroz povijest; Rad u svijetlu filozofijskih, sociologijskih. antropologijskih i psihologijskih interpretacija; Stvarnost i utopija oslobađanja rada; Velike korporacije i ljudski resursi; Ergološke osnove organizacije nastave; Fetiški karakter robe; "Carstvo nužnosti" i "carstvo slobode"; Metoda "idealnih tipova"  Maxa Webera u istraživanju homooeconomicusa i odgojne vrijednosti rada; Odbojna i/ili odgojna uloga rada; Odgojne vrijednosti rada; Terapijska uloga rada; Princip odgovornosti: temelj funkcioniranja pravne države i uspješnosti u procesu rada i izobrazbe; Instrumenti za ispitivanje zadovoljstva poslom i odnosa prema radu; Pedagogijske implikacije rezultata istraživanja odnosa prema radu; Postsocijalistički povratak u tejlorizam.

Dirigirani kaos i sukob civilizacija; Anarhizam i korporatizam: nasilje po scenariju korporatista i anarhista. Suvremena obitelj na kušnjama; Posljedice (preferiranja) radikalnog moralnog relativizma u odgoju; Konfuzija uloga i kriza identiteta; Stilovi ponašanja i vrijednosne orijentacije; Anarhističke implikacije u teoriji i praksi odgoja; Kriza identiteta mladih kao indikator neorganiziranosti slobodno-vremenskih aktivnosti mladih; Dokumenti, tijek i osnovne karakteristike posljednjih studentskih prosvjeda; Skepticizam i anarhizam izigrane generacije; Pedagoške implikacije oslobađanja od rada; Studentske pobune nekad danas; Od skeptične do bumerang i stečajne generacije.

Perspektive obrazovanja; obrazovanje kao oslobađanje; Novi prostori znanosti i informatizacije društva; Zvanja sutrašnjice; Obrazovna selekcija i profesionalna orijentacija; Kriza autoriteta; Strategije obrazovnih promjena, Izvanškolske potrebe mladih u različitim državama. Konfuzija uloga i kriza identiteta; Stilovi ponašanja i vrijednosne orijentacije; Slobodno vrijeme mladih u procesima modernizacije; Kriza odgoja i ekspanzija suvremenih ovisnosti.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, mentorski rad, samostalni zadatci, konzultacije

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja
 1. Metoda procjene
Predavanje, seminarsko izlaganje Slušanje predavanja, suradnja, aktivno sudjelovanje,izlaganje Analizirati polideterminizam i njegovu vezu između obrazovanja i društva; Aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit                   
Grupna rasprava Postavljanje i rješavanje problema Definirati odnose između različitih čimbenika društvene sredine i obrazovanja; Aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit, usmeni ispit                   
Suradničko učenje, rasprava Sustavno opažanje i zaključivanje, rasprava Razlučiti pretpostavke za shvaćanje obrazovanja kao društvenog čimbenika za individualni i društveni razvoj. Aktivnost studenata u nastavi
Suradničko učenje, radionica, seminarsko izlaganje
 
Aktivno sudjelovanje,
usmeno izlaganje
 
Iskazati  odgovornost  prema obvezama. Aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit    

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pisani ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pisani ispit 1,25 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 0,25 0%
Usmeni ispit 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz seminara i ocjena iz završnog pismenog ispita: 15% konačne ocjene čini ocjena iz seminara, a 85% konačne ocjene čini ocjena iz završnog pismenog ispita. 

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Ilišin, V. (1999). Mladi na marginamadruštva i politike. Zagreb: Alineja.
 2. Ilišin, V., Bouillet, D., Gvozdanović, A., Potočnik, D. (2013). Zagreb: Institut za društvena istraživanja, Friedrich EbertStiftung.
 3. Miliša, Z. (1999). Odgojne vrijednosti rada. Split: Književni krug.
 4. Stoll, L., Fink, D. (2000), Mijenjajmonašeškole, Kakounaprijeditidjelotvornost i kvalitetuškola, Zagreb: Educa.

Dopunska literatura:

 1. Cifrić, I. (1990). Ogledi iz sociologije obrazovanja. Zagreb: Školske novine.
 2. Flere, S. (ur.) (1986). Proturječja suvremenog obrazovanja. Ogledi iz sociologije obrazovanja. Zagreb: RZ RKSSO.
 3. Lesourne, J. (1993); Obrazovanje i društvo: izazovi 2000. godine,Educa, Zagreb, str. 79-10.
 4. Miliša, Z., Proroković, A., Knez, A. (2009). Radne vrijednosti i zadovoljstvo poslom s obzirom na nekesociodemografske značajke. ActaIadertina Vol. 6, str. 3-17.
 5. Miliša, Z. (2009). Odnos mladih prema volontiranju, radu i slobodnom vremenu. Diacovensia, 16(1-2), str. 93-114.
 6. Miliša, Z. i Perin, V., (2004.), Rad - odgojna vrijednost u komunama za ovisnike, Rijeka: DigitalPoint.
 7. Pastuović, N. (1999). Sociologija cjeloživotnog obrazovanja i odgoja. U: Edukologija: Integrativna znanost o sustavu cjeloživotnog obrazovanja i odgoja. Zagreb: Znamen. Str: 316-417.
 8. Vujčić, V. (1990). Obrazovne šanse, Školske novine, Zagreb,

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Formativna i sumativna evaluacija nastavnika i studenata.

Ostale informacije: