Interpersonalna neurobiologija

 

Naziv kolegija:
Interpersonalna neurobiologija
Šifra ISVU:
218438
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
3.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Križanić, Valerija
0
0
0
Marinić, Damir
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznati studente s temeljnim pojmovima, modelima i teorijama nastalima u okviru interpersonalne neurobiologije, kako bi razumjeli načine na koje naša interpersonalna iskustva utječu na razvoj mozga i živčanog sustava.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • Prepoznati, razlikovati i usporediti različite pojmove i koncepte interpersonalne neurobiologije;
 • Prepoznati načela interpersonalne neurobiologije koja djeluju u odnosu pojedinca i njegove socijalne okoline u specifičnim razvojnim stadijima;
 • Kritički analizirati i adekvatno primijeniti postupke i intervencije na pojedinim razvojnim stadijima pojedinca, koji se temelje na načelima interpersonalne neurobiologije;
 • Organizirati i provesti individualne i grupne psihološke postupke i intervencije u skladu s načelima interpersonalne neurobiologije.

Sadržaj predmeta:

Temeljni koncepti interpersonalne neurobiologije. Pamćenje, privrženost i emocije s aspekta interpersonalne neurobiologije. Stanja uma: kohezija, subjektivno iskustvo i kompleksni sustavi uma. Reprezentacije, načini procesiranja i konstrukcije stvarnosti prema načelima interpersonalne neurobiologije. Samoregulacija i međusobna povezanost. Primjena načela interpersonalne neurobiologije u grupnim i individualnim psihološkim intervencijama: primjeri.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
Predavanje, grupna rasprava Slušanje izlaganja, rasprava Prepoznati, razlikovati i usporediti različite pojmove i koncepte interpersonalne neurobiologije Pohađanje nastave,
aktivnost u nastavi, pismeni ispit
Predavanje, grupna rasprava, praktične radionice Slušanje izlaganja, rasprava, praktični rad Prepoznati načela interpersonalne neurobiologije koja djeluju u odnosu pojedinca i njegove socijalne okoline u specifičnim razvojnim stadijima Pohađanje nastave,
aktivnost u nastavi, pismeni ispit
Predavanje, seminarsko izlaganje, analiza primjera, grupna rasprava, praktične radionice Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, praktični rad, izrada seminara Kritički analizirati i adekvatno primijeniti postupke i intervencije na pojedinim razvojnim stadijima pojedinca, koji se temelje na načelima interpersonalne neurobiologije Pohađanje nastave,
aktivnost u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit
Predavanje, seminarsko izlaganje, analiza primjera, grupna rasprava, praktične radionice Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, praktični rad, izrada seminara Organizirati i provesti individualne i grupne psihološke postupke i intervencije u skladu s načelima interpersonalne neurobiologije Pohađanje nastave,
aktivnost u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pisani ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,3 0%
Pisani ispit 1 0%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Seminarski rad 0,6 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene za studente uzimaju se u obzir pohađanje i aktivnost u nastavi (20%), usmeno izlaganje seminarskog rada (40%), i ocjena seminarskog rada (40%).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Siegel, D.J. (2012). The developing mind: Toward a neurobiology of interpersonal experience. New York: The Guilford Press.
 2. Schore, A.N. (2015). Affect regulation and the origin of the self: The neurobiology of emotional development. Abingdon: Routledge.
 3. Montgomery, A. (2013). Neurobiology essentials for clinicians: What every therapist needs to know. New York: W.W. Norton & Company.

Dopunska literatura:

 1. Schore, A.N. (2019). The development of the unconscious mind. New York: W.W. Norton & Company.
 2. Ginot, E. (2015). The neuropsychology of the unconscious: Integrating brain and mind in psychotherapy. New York: W.W. Norton & Company.
 3. Bromberg, P.M. (2011). The shadow of the tsunami: and the growth of the relational mind. Abingdon: Routledge.
 4. Cozolino, L. (2015). Why psychotherapy works: Using our minds to change our brains. New York: W.W. Norton & Company.
 5. Badenoch, B. (2008). Being a brain-wise therapist: A practical guide to interpersonal neurobiology. New York: W.W. Norton & Company.
 6. Panskepp, J. i Biven, L. (2012). The archeology of mind: Neuroevolutionary origins of human emotion. New York: W.W. Norton & Company.
 7. Gantt, S.P. i Badenoch, S. (2013). The interpersonal neurobiology of group psychotherapy and group process. London: Karnac.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta. Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unapređivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta. Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom Stručnog vijeća studija psihologije.

Ostale informacije: