Engleski za humanističke i društvene znanosti I

 

Naziv kolegija:
Engleski za humanističke i društvene znanosti I
Šifra ISVU:
215400
Šifra MOZVAG:
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Varga, Mirna
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

 Opći cilj predmeta je osposobljavanje studenata za razumijevanje akademskog diskursa (pisanog i usmenog) iz područja informacijskih znanosti te razvijanje jezičnih vještina u kontekstu jezika struke. Specifični ciljevi se odnose na upoznavanje studenata s osnovnim jezičnim karakteristikama akademskog diskursa u engleskom jeziku s posebnim naglaskom na općem akademskom vokabularu te uporabi glagolskih vremena u znanstvenom tekstu.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:

 • razlikovati jezične osobitosti općeg i akademskog engleskog jezika
 • identificirati osnovne karakteristike akademskog diskursa u engleskom jeziku
 • opisati strukturu akademskog obrazovanja u Hrvatskoj i zemljama engleskog govornog područja
 • objasniti uporabu ključnih glagolskih vremena u znanstvenom tekstu u području informacijskih znanosti
 • razlikovati opći akademski vokabular i stručni vokabular informacijskih znanosti
 • koristiti internetske izvore akademskog vokabulara u engleskom jeziku

Sadržaj predmeta:

Sadržaj kolegija će obuhvatitii sljedeće nastavne cjeline:

 • razlikovna obilježja općeg i akademskog engleskog jezika
 • jezične karakteristike akademskog diskursa
 • opći akademski vokabular i stručna terminologija
 • internetski izvori akademskog vokabulara u engleskom jeziku (COCA Academic Vocabulary Lists, Academic Word List)
 • struktura visokog obrazovanja u Hrvatskoj i u zemljama engleskog govornog područja
 • engleski kao globalni jezik znanosti

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
predavanje, usmeno izlaganje, analiza i evaluacija primjera
 
 
 
 
 
predavanje, usmeno izlaganje, analiza i evaluacija primjera
 
 
 
 
 
 
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava
 
 
 
 
 
 
 
predavanje, usmeno izlaganje, analiza i evaluacija primjera
 
 
 
 
 
 
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava
 
 
 
 
 
 
 
 
vježbe, grupna rasprava
 
slušanje izlaganja, opažanje modela, aktivno sudjelovanje
 
 
 
opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje
 
 
čitanje i analiza literature i uvježbavanje, aktivno sudjelovanje
 
 
opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje
 
 
opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje
 
 
 
 
slušanje izlaganja, opažanje modela, aktivno sudjelovanje
 
razlikovati jezične osobitosti općeg i akademskog engleskog jezika
 
identificirati osnovne karakteristike akademskog diskursa u engleskom jeziku
 
opisati strukturu akademskog obrazovanja u Hrvatskoj i zemljama engleskog govornog područja
 
objasniti uporabu ključnih glagolskih vremena u znanstvenom tekstu u području informacijskih znanosti
 
 •  
 
 
koristiti internetske izvoreakademskog vokabulara u engleskom jeziku
 
aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, pismeni ispit
 
 
 
 
aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, pismeni ispit
 
 
 
 
 
aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, pismeni ispit
 
 
 
 
 
 
 
aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, pismeni ispit
 
 
 
 
 
 
 
 
aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, pismeni ispit
 
 
 
 
 
 
 
aktivnosti studenata u nastavi, zadatci

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Tijekom nastave kontinuirano se prati rad studenata s obzirom na njihovo aktivno sudjelovanja na nastavi i izvršavanje domaćih zadaća. Studenti dobivaju ocjenu na temelju pismenih kolokvija tijekom nastave ili pismenog ispita na kraju semestra.

 

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati, položiti dva kolokvija tijekom semestra ili položiti završni ispit nakon završetka semestra. U slučaju izvođenja nastave na daljinu, studenti trebaju aktivno sudjelovati u nastavi uz uključivanje mikrofona i kamera kada se to zatraži. Uvjet stjecanja prava na potpis uključuje 70% nazočnost na nastavi u virtualnoj ili stvarnoj učionici.

 

 

 

 

Obavezna literatura:

 1. Nastavni materijali English for Humanities and Social Sciences I dostupni na mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Dopunska literatura:

 1. Vince, M. (2003). Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan.
 2. Hewings, M. (2005). Advanced Grammar in Use. Cambridge: CUP.
 3. Paterson, K. i R. Wedge. (2013). Oxford Grammar for EAP: English grammar and practice for Academic Purposes. Oxford: OUP.
 4. Huntley, H. (2006). Essential Academic vocabulary: Mastering the Complete Academic Word List. Boston: Thomson Heinle.
 5. McCarthy, M. i O'Dell, F. (2008). Academic Vocabulary in Use. Cambridge: CUP.
 6. McIntosh, C., Francis, B. i Poole, R. (2009). Oxford Collocations Dictionary: For Students of English Oxford: OUP.
 7. Lea, D., Duncan, R., Bull, V. i Webb, S.S. (2014). Oxford Learner's Dictionary of Academic English.
 8. Oxford: OUP.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 1. Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku.
 2. Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika.

Ostale informacije: