Osnove informacijske pismenosti

 

Naziv kolegija:
Osnove informacijske pismenosti
Šifra ISVU:
215386
Šifra MOZVAG:
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan
INFORMATOLOGIJA - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Martinović, Ivana
15
0
0
Stanarević Katavić, Snježana
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Kolegij se temelji na osposobljavanju studenata za samostalno traženje informacija. Ciljevi kolegija su: pomoći studentima u prepoznavanju njihovih informacijskih potreba; učiniti ih vještima u identificiranju različitih tipova i oblika potencijalnih izvora informacija; naučiti ih razumijevanju vrijednosti i prirode informacija i načina na koji su one organizirane; osposobiti ih za kritičko promišljanje o informacijama i njihovim izvorima te njihovo vrjednovanje; pomoći im u pronalaženju relevantnih informacija te ih učiniti vještima u korištenju i primjeni informacija poštujući autorstvo i pridržavajući se etičkih i moralnih načela.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • razlikovati različite usluge knjižnica i informacijskih ustanova (u fizičkom prostoru i e-usluga);
 • identificirati informacijsku potrebu
 • formulirati informacijski upit
 • pronaći relevantne informacije uz korištenje različitih alata (knjižnični katalozi, znanstvene baze podataka, predmetni portali, itd.)
 • primijeniti učinkovite strategije pretraživanja
 • primijeniti kriterije odabira i vrednovanja informacija i informacijskih izvora
 • kritički vrednovati izvore informacija
 • konceptualizirati važnost različitih vrsta izvora u učenju i istraživanju
 • učinkovito koristiti izvore pri izradi seminarskih radova i drugih zadaća
 • usvojiti etičko korištenje informacija
 • koristiti informacije odgovorno - organizirati sadržaje sukladno svrsi i formatu rada ili aktivnosti

Sadržaj predmeta:

Sadržaji su podijeljeni u sljedeće tematske cjeline: 1. Uvod u kolegij i temu 2. Temeljni pojmovi 3. Katalozi i bibliografije kao izvori informacija 4. Internet kao dio prostora informacija 5. Znanstvene baze podataka 6. Izvori informacija iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti 7. Digitalni akademski arhivi i repozitoriji 8. Pretraživanje baza podataka u OVID sučelju 9. Pretraživanje baza podataka u EBSCO sučelju 10.  E-usluge knjižnica, informacijskih ustanova i sl. 11. Principi procjene vjerodostojnosti internetskih sadržaja 12. Informacijska etika 13. Automatsko upravljanje bibliografskim referencama - Zotero 14. Informacijska pismenost u svakodnevnom životu - Gapminder 15. Web 2.0

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe, obrazovanje na daljinu, multimedija i mreža, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
predavanja slušanje i aktivno sudjelovanje na predavanjima
 • razlikovati različite usluge knjižnica i informacijskih ustanova (u fizičkom prostoru i e-usluga)
 • primijeniti kriterije odabira i vrednovanja informacija i informacijskih izvora i vrednovati izvore
 • konceptualizirati važnost različitih vrsta izvora u učenju i istraživanju
 • prihvatiti i usvojiti etičko korištenje informacija
 • koristiti informacije odgovorno
 • organizirati sadržaje sukladno svrsi i formatu rada ili aktivnosti
kolokviji i kvizovi
vježbe izrada zadataka na vježbama
 • iskazati informacijsku potrebu
 • formulirati informacijski upit
 • pronaći relevantne informacije uz korištenje različitih alata (knjižnični katalozi,znanstvene baze podataka, predmetni portali, itd.)
 • primijeniti učinkovite strategije pretraživanja
 • učinkovito koristiti izvore pri izradi seminarskih radova i drugih zadaća
kontinuirana provjera i ocjenjivanje izvršenih zadataka i aktivnosti

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Kvizovi, Pohađanje nastave, Zadaće

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 1,938 0%
Kvizovi 0,388 0%
Pohađanje nastave 1,125 0%
Zadaće 1,55 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Ocjenjuju se i vrednuju zadaci, aktivnost na vježbama, kolokviji, kvizovi. Kolokviji donose 100 ocjenskih bodova, kviz 20, zadaci 80 ocjenskih bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Head, A. J.; Michael B. E. Finding Context: What Today's College Students Say about Conducting Research in the Digital Age. Project Information Literacy Progress Report, 2009. URL: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED535161.pdf
 2. Hebrang-Grgić, Ivana. Otvoreno dostupni digitalni repozitoriji : imaju li budućnost u Hrvatskoj? // 11. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica : knjižnice : kamo i kako dalje /uredile Tamara Krajna i Alisa Martek. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2010. Str. 111-118.
 3. Lasić Lazić, Jadranka; Laszlò, Marija; Boras, Damir. Informacijsko čitanje. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2008. Str. 63-112.
 4. Martzoukou, K. ; Sayyad Abdi, El. Towards an everyday life information literacy mind-set: A review of literature. // Journal of Documentation, 2017. (In Press)
 5. Online baze podataka: priručnik za pretraživanje. 2. dopunjeno i prerađeno izd. Zagreb: Hrvatska akademska istraživačka mreža - CARNet, 20URL:http://www.online-baze.hr/files/1_prirucnik_online-baze.pdf
 6. Sarić, Ivana; Magdić, Antonio; Essert, Mario. Zotero: program otvorenog koda za upravljanje bibliografskim bilješkama. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 54, 1/2(2011). Str. 158-171.  URL: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=119692
 7. Sečić, D. Informacijska služba u knjižnici. Lokve: Benja, 2006.
 8. Shah, A. A. et al. Web credibility assessment: affecting factors and assessment techniques.// Information Research 20, 1(2015). URL: http://InformationR.net/ir/20-1/paper655.html
 9. Špiranec, Sonja. Informacijska pismenost – ključ za cjeloživotno učenje.// Edupoint: časopis o primjeni informacijskih tehnologija u obrazovanju 3, 17(2003). URL: http://edupoint.carnet.hr/casopis/17/clanci/1.html
 10. Vrana, Radovan. Digitalni repozitoriji i budućnost očuvanja i primjene znanstvenog znanja // Informatologia (44, 1, 2011.). Str 55-62. URL: http://hrcak.srce.hr/66896

Dopunska literatura:

 

 1. Virtualna učionica NSK. URL:http://www.nsk.hr/virtualna-ucionica/

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa i raspravište na Moodleu.

Ostale informacije: