Umjetnost starog vijeka

 

Naziv kolegija:
Umjetnost starog vijeka
Šifra ISVU:
216143
Šifra MOZVAG:
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA POVIJEST UMJETNOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST UMJETNOSTI - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Ćurić, Tomislav
0
0
0
Ruso Brečić, Anita
30
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Ishodi učenja:

Sadržaj predmeta:

Vrste izvođenja nastave:

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

  • Nenad Cambi, Umjetnost antike u hrvatskim krajevima, Književni krug Split, Split – Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2020.
  • John Boardman, Greek Art, London, 1985.
  • A. W. Lawrence, Greek Architecture, Yale University Press, New Haven – London, 1996.
  • Donald Strong, Roman Art, Pelican History of Art, Yale University Press, New Haven / London, 1988. (odabrana poglavlja u prijevodu na hrvatski)
  • J. B. Ward-Perkins, Roman Imperial Architecture, Pelican History of Art, Yale University Press, New Have- n / London, 1994. (odabrana poglavlja u prijevodu na hrvatski)
  • R. R. R. Smith, Hellenistic Sculpture, London, 1991. (odabrana poglavlja u prijevodu na hrvatski)

Dopunska literatura:

  • Vitruvije, 10 knjiga o arhitekturi dostupno na: https://www.scribd.com/doc/314859078/Vitruvije-Deset-Knjiga-o-Arhitekturi
  • Nenad Cambi, Brončani kip čistača strigila iz mora kod otočića Vele Orjule blizu Lošinja, Archaeologia Adriatica, Vol. 1 No. 1, 2007., dostupno na: https://hrcak.srce.hr/28648
  • Mary Beard, SPQR – A history of Ancient Rome, Profile books, London, 2016.
  • Marguerite Yourcenar – Hadrijanovi memoari, Otokar Keršovani, Rijeka, 2002.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: