Umjetnost starog vijeka

 

Naziv kolegija:
Umjetnost starog vijeka
Šifra ISVU:
216143
Šifra MOZVAG:
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
nema
Odsjek:
KATEDRA ZA POVIJEST UMJETNOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST UMJETNOSTI - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Kovač, Marina
45
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je predmeta upoznavanje studenata s umjetnošću nastalom od početka staroga vijeka, odnosno otkrića pisma do pada Zapadnoga Rimskog Carstva. Uloga je umjetnosti u razdoblju koje predmet obuhvaća bitno drugačija od njezinog današnjeg poimanja pa će se osobita pažnja posvetiti specifičnom načinu tadašnjega promišljanja umjetnosti. Cilj je predmeta da studenti uz povijesni pristup umjetnosti obuhvaćenoga razdoblja usvoje i metodologiju analize starovjekovne umjetnosti kako bi mogli samostalno uočavati važnost i specifičnosti umjetnosti nastale u tom razdoblju kako za tadašnjega čovjeka tako i za umjetnike nadolazećih razdoblja. U sklopu predmeta je isto tako cilj da se studenti upoznaju i s nacionalnom umjetnošću staroga vijeka nastaloj na hrvatskom povijesnom prostoru.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

  • Prepoznati, opisati i kategorizirati sastavnice umjetničkih djela i pojava egipatske te antičke grčke i rimske umjetnosti
  • Provesti formalnu i ikonografsku analizu djela i pojava razdoblja obuhvaćenog predmetom te ih povezati u društveno-povijesnom kontekstu. Putem komunikacije s kolegama analizirati vlastite stavove i zaključke
  • Prepoznati, imenovati i objasniti temeljne povijesnoumjetničke termine te ih znati primijeniti u usmenoj i pismenoj elaboraciji
  • Koristiti pisane i vizualne izvore za rješavanje zadataka primjerene složenosti
  • Kritički opisati kontekst nastanka umjetničkih djela i pojava

Sadržaj predmeta:

Sadržaj je predmeta usmjeren analizi nastanka i razvitka umjetnosti bliskoistočnih civilizacija (osobito egipatske) te grčkog i rimskog razdoblja na europskom, a u sklopu toga i hrvatskom povijesnom tlu. Kroz gradivo analizirano na predmetu studentima će se dati osnovni uvid u razvoj vizualnih oblika do ranoga srednjovjekovlja. Osobit će se naglasak staviti na metodologiju pristupa, ikonografski analizu, genezu oblika te interpretaciju širega kulturnog i svjetonazorskoga konteksta egipatske, grčke i rimske umjetnosti budući da su ove kulture ostavile trajni temelj svim kasnijim razdobljima umjetnosti zapadne civilizacije.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice, terenska nastava

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
Pohađanje nastave i aktivnost, seminarski rad, kolokvij (ili pismeni ispit)
 
 
Sudjelovanje u nastavi, traženje literature i analiza adekvatne bibliografije, rasprava. Usmeno izlaganje rada i predaja u pismenom obliku (uz vizualni materijal). Proučavanje literature te prepoznavanje i interpretacija umjetničkih djela europske i nacionalne umjetničke baštine. Proučavanje kulturno-povijesnih i svjetonazorskih okolnosti nastanka djela. Prepoznati, opisati i kategorizirati sastavnice umjetničkih djela i pojava egipatske te antičke grčke i rimske umjetnosti
 
Evidencija pohađanja nastave, evaluacija aktivnosti studenta, evaluacija seminarskog rada, kolokvij (ili pismeni ispit)
Pohađanje nastave i aktivnost, seminarski rad, kolokvij (ili pismeni ispit) Sudjelovanje u nastavi, traženje literature i analiza adekvatne bibliografije, rasprava. Usmeno izlaganje rada i predaja u pismenom obliku (uz vizualni materijal). Proučavanje literature te prepoznavanje i interpretacija umjetničkih djela europske i nacionalne umjetničke baštine. Proučavanje kulturno-povijesnih i svjetonazorskih okolnosti nastanka djela. Provesti formalnu i ikonografsku analizu djela i pojava razdoblja obuhvaćenog predmetom te ih povezati u društveno-povijesnom kontekstu. Putem komunikacije s kolegama analizirati vlastite stavove i zaključke Evidencija pohađanja nastave, evaluacija aktivnosti studenta, evaluacija seminarskog rada, kolokvij (ili pismeni ispit)
Pohađanje nastave i aktivnost, seminarski rad, kolokvij (ili pismeni ispit) Sudjelovanje u nastavi, traženje literature i analiza adekvatne bibliografije, rasprava. Usmeno izlaganje rada i predaja u pismenom obliku (uz vizualni materijal). Proučavanje literature te prepoznavanje i interpretacija umjetničkih djela europske i nacionalne umjetničke baštine. Proučavanje kulturno-povijesnih i svjetonazorskih okolnosti nastanka djela. Prepoznati, imenovati i objasniti temeljne povijesnoumjetničke termine te ih znati primijeniti u usmenoj i pismenoj elaboraciji Evidencija pohađanja nastave, evaluacija aktivnosti studenta, evaluacija seminarskog rada i usmenog izlaganja, kolokvij (ili pismeni ispit)
Pohađanje nastave i aktivnost, seminarski rad, kolokvij (ili pismeni ispit) Sudjelovanje u nastavi, traženje literature i analiza adekvatne bibliografije, rasprava. Usmeno izlaganje rada i predaja u pismenom obliku (uz vizualni materijal). Proučavanje literature te prepoznavanje i interpretacija umjetničkih djela europske i nacionalne umjetničke baštine. Proučavanje kulturno-povijesnih i svjetonazorskih okolnosti nastanka djela. Koristiti pisane i vizualne izvore za rješavanje zadataka primjerene složenosti
 
Evidencija pohađanja nastave, evaluacija aktivnosti studenta, evaluacija seminarskog rada, kolokvij (ili pismeni ispit)
Pohađanje nastave i aktivnost, seminarski rad, kolokvij (ili pismeni ispit) Sudjelovanje u nastavi, traženje literature i analiza adekvatne bibliografije, rasprava. Usmeno izlaganje rada i predaja u pismenom obliku (uz vizualni materijal). Proučavanje literature te prepoznavanje i interpretacija umjetničkih djela europske i nacionalne umjetničke baštine. Proučavanje kulturno-povijesnih i svjetonazorskih okolnosti nastanka djela. Kritički opisati kontekst nastanka umjetničkih djela i pojava Evidencija pohađanja nastave, evaluacija aktivnosti studenta, evaluacija seminarskog rada, kolokvij (ili pismeni ispit)

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,1 0%
Pismeni ispit 2 0%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Seminarski rad 0,4 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Zalaganje studenata za vrijeme diskusije na predavanjima i seminarima, kolokviji, pismeni ispit te seminarski rad.

Ukupna ocjena nastaje kao zbroj sljedećih elemenata:

 

5%     pohađanje nastave i aktivnost

15%   pisanje seminarskoga rada

80%   pismeni ispit (ili zbroj postotaka s dva kolokvija)

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

H. W. Janson, Povijest umjetnosti, Stanek, Varaždin 2005. (poglavlja vezana uz umjetnost staroga vijeka)

Frankfort, H., The Art and Architecture of the Ancient Orient, Yale/Pelican, New Haven, London

1996. (poglavlja 1-8 i 12.)

I. Uranić, Stari Egipat, ŠK, Zagreb 2004. (poglavlja vezana uz umjetnost i graditeljstvo)

Boardman J., Greek Art, Thames and Hudson, London 1985.

Ramage, N. H., Ramage, A., Roman art, Romulus to Constantine, Pearson Prentice Hall, Upper

Saddle River New Jersey 2009.

N. Cambi, Antika, Povijest umjetnosti u Hrvatskoj, Naklada Ljevak, Zagreb 2002.

H. Tomas, Prapovijesni Kikladi, ŠK, Zagreb 2016.

Dopunska literatura:

K. Lange, M. Hirmer, Egipat, Prosveta, Beograd 1973. (Opisni dio, str. 45-175)

Gavela, B., Istorija umetnosti antičke Grčke, Naučna knjiga, Beograd 1978. (odabrana poglavlja)

Vitruvije, Deset knjiga o arhitekturi, Golden marketing, Zagreb 1999.

Müller, W., Vogel, G., Egeja i Grčka, u: Atlas arhitekture 1, Opći dio, Povijest graditeljstva od

Mezopotamije do Bizanta, Golden marketing, Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb 1997, str.

127-202.

F. Durando, Drevna Grčka. Zora Zapada, Mozaik knjiga, Zagreb 1999. (poglavlja vezana uz umjetnost i graditeljstvo)

A. M. Liberati, F. Bourbon, Drevni Rim. Povijest civilizacije koja je vladala svijetom, Mozaik knjiga, Zagreb 2000. (poglavlja vezana uz umjetnost i graditeljstvo)

A. Siliotti, Egipat. Hramovi, ljudi, bogovi, Mozaik knjiga, Zagreb 1999. (poglavlja vezana uz umjetnost i graditeljstvo)

M. Suić, Antički grad na istočnom Jadranu, Golden Marketing, Zagreb 2003.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Razgovor sa studentima za vrijeme seminara te završna evaluacija na kraju semestra. Studentska anketa.

Ostale informacije: