Osnove likovne umjetnosti i vizualne kulture

 

Naziv kolegija:
Osnove likovne umjetnosti i vizualne kulture
Šifra ISVU:
216142
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA POVIJEST UMJETNOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST UMJETNOSTI - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Loinjak, Igor
30
0
0
Balen, Barbara
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

 • Razvijanje vizualne percepcije istraživanjem tehnoloških i formalnih karakteristika umjetničkog djela i elemenata popularne kulture.
 • Usvajanje temeljne stručne terminologije i hermeneutičkih metoda za opis, analizu i interpretaciju umjetničkih djela likovne i vizualne umjetnosti te medija popularne kulture.
 • Samostalno interpretiranje raznovrsnih vizualnih pojava od tradicionalnih tehnikado suvremenih vizualnih medija.

Ishodi učenja:

 

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • pravilno koristiti stručnu terminologiju u pisanoj i usmenoj analizi umjetničkog djela
 • prepoznati, opisati i kategorizirati vizualne ikompozicijske elemente
 • samostalno interpretirati i kontekstualizirati umjetničkodjelo ili vizualnu pojavu
 • kritički misliti o mehanizmimakojima umjetnička djela i masovni mediji prenose poruku promatraču

Sadržaj predmeta:

Dijelom će se obrađivati sadržaji povijesno-umjetničke hermeneutike posebno metode za analizu umjetničkog djela kao što su formalna, stilska i ikonografska analiza koje se primjenjuju  u  interpretaciji tradicionalnih medija likovne umjetnosti. Uključit će se i metode koje se koriste  u interpretaciji suvremene umjetnosti i  sadržajima vizualne kulture kao što su kontekstualna i semantička analiza. Sadržaji obuhvaćaju tehnike i elemente slikarske,  kiparske, crtačke, grafičke forme koji su osnova za razumijevanje i interpretiranje vizualnih karakteristika likovne umjetnosti. Obrađuju se i izražajni i izvedbeni elementi fotografije, filma i videa kao i  različiti oblici popularne kulture i masovnih medija koji imaju snažan učinak na suvremenu umjetnost. Građa se objašnjava na reprezentativnim primjerima svjetske i hrvatske umjetnosti od prapovijesti do 21. stoljeća te primjerima vizualne umjetnosti i popularnih medija. 20% sadržaja tumačit će se na terenskoj nastavi u muzeju, galeriji ili urbanom prostoru.

 

Uvod u formalnu analizu likovnog djela.

Slikarske tehnike i elementi slikarske forme

Karakteristike pojedinih  crtačkih  i grafičkih tehnika.

Kiparske tehnike i elementi kiparske forme.

Izražajni elementi i karakteristike vizualnih medija

Problem stila i stilske pripadnosti

Tumačenje sadržaja ( ikonografsko-ikonološkom analizom)

Vrste tema i  njihova povijest

Odnosi teme i reprezentacije

Kontekstualno tumačenje suvremene umjetnosti

Semantički pristup i  tumačenje umjetnosti u  kontekstu vizualne kulture

Pojam kanona (klasično, moderno i postmoderno)

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, terenska nastava, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. POVEZIVANJE ISHODA UČENJA, NASTAVNIH METODA I PROCJENA ISHODA UČENJA
2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
Aktivno sudjelovanje u nastavi
 
Rasprava o zadanim problemima
Portfolio
 
poznavati  povijesno-umjetničke metode analize i koristiti ih u interpretaciji umjetničkog djela
samostalno interpretirati i kontekstualizirati umjetničko djelo ili vizualnu pojavu
anketa
(Studentsko vrednovanje)
20% ocjene
terenska nastava Pisanje eseja pravilno koristiti stručnu terminologiju u pisanoj i usmenoj analizi umjetničkog djela; kritički misliti o mehanizmima  kojima umjetnička djela i masovni mediji prenose poruku promatraču Pisani osvrt (nastavnik)
20% ocjene
Istraživanje zadane teme Pisanje seminarskog rada na zadanu temu poznavati  povijesno-umjetničke metode analize i koristiti ih u interpretaciji umjetničkog djela Pisani osvrt (nastavnik)
30% ocjene
Istraživanje zadane teme Pisanje seminarskog rada na zadanu temu pravilno koristiti stručnu terminologiju u pisanoj i usmenoj analizi umjetničkog djela Pisani osvrt (nastavnik)
30% ocjene
Istraživanje zadane teme Pisanje seminarskog rada na zadanu temu prepoznati, opisati i kategorizirati vizualne i  kompozicijske elemente;
samostalno interpretirati i kontekstualizirati umjetničko  djelo ili vizualnu pojavu
Pisani osvrt (nastavnik)
30% ocjene
Završni ispit Usmeno odgovaranje poznavati  povijesno-umjetničke metode analize i koristiti ih u interpretaciji umjetničkog djela Procjena nastavnika
30%ocjene
Završni ispit Usmeno odgovaranje pravilno koristiti stručnu terminologiju u pisanoj i usmenoj analizi umjetničkog djela Procjena nastavnika
30%ocjene
Završni ispit Usmeno odgovaranje samostalno interpretirati i kontekstualizirati umjetničko  djelo ili vizualnu pojavu Procjena nastavnika
30%ocjene

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Esej, Pohađanje nastave, Portfolio, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,2 0%
Esej 0,35 0%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Portfolio 0,5 0%
Seminarski rad 0,35 0%
Usmeni ispit 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Studentima se tijekom godine kontinuirano vrednuje aktivnost u  raspravama na seminarima kolegija, jednom tijekom godine  esej koji proizlazi iz terenske nastave, na kraju godine seminarski rad. Obavezni su imati porfolio s vizualnim materijjalima svake nastavne teme. U završnom usmenom ispitu vrednuje se poznavanje spomenutih teorijskih sadržaja i primjena stečenih znanja na zadanim primjerima umjetničkih  djela.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

pišu se dva kolokvija, izvodi se jedan do dva seminarska rada; esej o pogledanoj izložbi ovisi o trenutnoj izložbenoj aktivnosti u Osijeku;

 

 

Obavezna literatura:

 1. (ur.) Belting, Dilly, Kemp, Sauerländer, Warnke, Uvod u povijest umjetnosti, Fraktura, Zagreb 2005.
 2. Wölfflin, Heinrich, Temeljni pojmovi povijesti umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti i Kontura, Zagreb 1998.
 3. Gombrich, E. H., Umjetnost i iluzija, Nolit, Beograd 1984.
 4. Sturken Marita, Cartwright, Lisa, Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture, 2009.
 5. Barthes, Roland, Retorika slike, u: Plastički znak, (ur.) Miščević, Nenad i Zinaić, Milan, Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 1981.
 6. Krešimir Purgar (prir.), Vizualne komunikacije, Zbirka tekstova s pitanjima; - Schade Sigrid, Wenk, Silke, Studien zur visuellen Kultur. Einführung in ein transdisziplinäres Forschungsfeld; Bielefeld: Transcript, 2011.; - Frank, Gustav, Lange, Barbara, Einführung in die Bildwissenschaft; Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2010.

Dopunska literatura:

 1. Arnheim, Rudolf, Umetnost i vizualno opažanje, Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1987.
 2. Wölfflin, Heinrich, Tumačenje umjetničkih djela, u: Ideal, forma, simbol, IPU, Zagreb 1995, str. 79-103.
 3. Horvat Pintarić, Vera, Umijeće opisivanja, HAZU, Zagreb 2015.
 4. Horvat Pintarić, Vera, Tradicija i moderna, HAZU, Zagreb 2009.
 5. Mitchell, W.J.T., Ikonologija: Slika, tekst, ideologija, Antibarbarus,  Zagreb, 2009.
 6. Itten, Johannes, The Art of Colour: The Subjective Experience and Objective Rationale of Color, Wiley, 1974
 7. Pejaković, Mladen, Zlatni rez, Art studio Azinović, 2000.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Samovrednovanje, studentska anketa

Ostale informacije: