Njemački jezik (za početnike) 3

 

Naziv kolegija:
Njemački jezik (za početnike) 3
Šifra ISVU:
218495
Šifra MOZVAG:
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Truck-Biljan, Ninočka
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

vladati  temeljnim vještinama slušanja, čitanja, govorenja i pisanja njemačkog jezika na osnovnoj A1 razini. Upoznati osnove njemačkog jezika (osnove gramatike i osnovni vokabular) te elemente kulture i civilizacije zemalja njemačkoga govornoga područja

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

  • ispravno izgovarati glasove i riječi njemačkoga jezika
  • analizirati jednostavne vrlo kratke tekstove na njemačkom jeziku
  • pravilno upotrijebiti osnovne gramatičke strukture u izjavnim i upitnim jednostavnim rečenicama (sadašnje i prošlo vrijeme)
  • predstaviti sebe i druge ljude (obitelj) jednostavnim frazama i rečenicama
  • izraziti mišljenje na određenu poznatu temu

Sadržaj predmeta:

snovni podatci o njemačkom jeziku, izgovor njemačkih glasova. Usvajanje osnovnih gramatičkih struktura i vokabulara u svrhu slušanja i čitanja kraćih tekstova na osnovnoj razini A1. Analiza odslušanoga i pročitanoga, odgovaranje na pitanja (usmeno, pismeno), dopunjavanje rečenica. Slušanje govorenoga teksta, govoreni tekst u dijalozima. Primjena usvojenih jezičnih struktura i vokabulara kroz komunikaciju o  svakodnevnim situacijama te iz kulture i civilizacije zemalja njemačkoga govornog područja. Pisanje kraćega teksta o poznatoj temi.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
vježbe, rad na tekstu, individualni rad, rad u parovima slušanje izlaganja, opažanje modela, aktivno sudjelovanj ispravno izgovarati glasove i riječi njemačkoga jezika aktivnost studenata u nastavi, zadatci, usmeno izlaganje
vježbe, rad na tekstu, individualni rad, rad u parovima čitanje i analiza literature, uvježbavanje, aktivno sudjelovanje analizirati jednostavne tekstove na njemačkom jeziku
aktivnost studenata u nastavi, zadatci, usmeno izlaganje
vježbe, rad na tekstu, individualni rad, rad u parovima opažanje modela, vježbanje, usmeno i pismeno izlaganje, aktivno sudjelovanje pravilno upotrijebiti osnovne gramatičke strukture u izjavnim i upitnim jednostavnim rečenicama (sadašnje i prošlo vrijeme
aktivnost studenata u nastavi, zadatci, usmeno izlaganje
vježbe, rad na tekstu, individualni rad, rad u parovima opažanje modela, vježbanje, usmeno i pismeno izlaganje, aktivno sudjelovanje koristiti jednostavne fraze i rečenice da bi opisali gdje žive i osobe koje poznaju  
aktivnost studenata u nastavi, zadatci, usmeno izlaganje

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kolokvij, Pisani ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 10%
Kolokvij 0,5 45%
Pisani ispit 0,5 45%
Pohađanje nastave 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Pohađanje vježaba (70% minimalno), aktivnost na nastavi (jezične vježbe, rasprava, rad na tekstu) tijekom semestra.
Konačna se ocjena temelji na ocjeni iz aktivnosti na nastavi te 2 kolokvija tijekom semestra ili pisanom ispitu nakon
odslušanog predmeta. Ukoliko student ne položi jedan od kolokvija tijekom semestra, izlazi na završni pisani ispit na
jednom od ispitnih rokova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati, aktivno sudjelovati u nastavi (usmene i pisane jezične vježbe, rad na tekstu, rasprave), položiti dva kolokvija tijekom semestra ili položiti završni ispit nakon završetka semestra. Tijekom nastave u virtualnoj učionici studenti trebaju aktivno sudjelovati uz uključivanje mikrofona i kamera ukoliko/kada se to zatraži.

Uvjeti stjecanja prava na potpis uključuju: nazočnost na nastavi u virtualnoj ili stvarnoj učionici, redovito rješavanje te pravovremenu dostavu zadataka za jezične vježbe.

 

 

Obavezna literatura:

Aleksa Varga, M. i Hrisztova-Gotthardt (2012). Kochbuch der deutschen Grammatik 1 : ein Lehr- und
Übungsbuch. Osijek: Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera.
2. Njemačko-hrvatski / hrvatsko-njemački rječnik po izboru.
3. Dengler, S., Tanja Mayr-Sieber, T., Rusch, P.,Schmitz, H. und Scherling, T. (2011). Netzwerk A1, Deutsch als Fremdsprache – Kurs- und Arbeitsbuch. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.

Dopunska literatura:

Funk, H. und Kuhn, C. (2013): Studio 21. Das Deutschbuch. Berlin: Cornelsen Verlag.
2. Buscha, A. und Szita, S. (2015): Begegnungen A1+, Schubert-Verlag, Leipzig.
3. Luscher R. (2001): Übungsgrammatik für Anfänger, Ismaning, Hueber Verlag.
4. Medić, I. (1997): Kleine deutsche Grammatik. Zagreb: Školska knjiga.
5. Odabrani tekstovi iz knjiga, časopisa i s interneta

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i
znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku.
Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika

Ostale informacije:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati, aktivno sudjelovati u nastavi (usmene i pisane jezične
vježbe, rad na tekstu, rasprave), položiti dva kolokvija tijekom semestra ili položiti završni ispit nakon završetka
semestra. Tijekom nastave u virtualnoj učionici studenti trebaju aktivno sudjelovati uz uključivanje mikrofona i kamera
ukoliko/kada se to zatraži.
Uvjeti stjecanja prava na potpis uključuju: nazočnost na nastavi u virtualnoj ili stvarnoj učionici, redovito rješavanje te
pravovremenu dostavu zadataka za jezične vježbe.