Njemački jezik (za početnike) 3

 

Naziv kolegija:
Njemački jezik (za početnike) 3
Šifra ISVU:
218495
Šifra MOZVAG:
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Truck-Biljan, Ninočka
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

vladati  temeljnim vještinama slušanja, čitanja, govorenja i pisanja njemačkog jezika na osnovnoj A1 razini. Upoznati osnove njemačkog jezika (osnove gramatike i osnovni vokabular) te elemente kulture i civilizacije zemalja njemačkoga govornoga područja

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

  • ispravno izgovarati glasove i riječi njemačkoga jezika
  • analizirati jednostavne vrlo kratke tekstove na njemačkom jeziku
  • pravilno upotrijebiti osnovne gramatičke strukture u izjavnim i upitnim jednostavnim rečenicama (sadašnje i prošlo vrijeme)
  • predstaviti sebe i druge ljude (obitelj) jednostavnim frazama i rečenicama
  • izraziti mišljenje na određenu poznatu temu

Sadržaj predmeta:

snovni podatci o njemačkom jeziku, izgovor njemačkih glasova. Usvajanje osnovnih gramatičkih struktura i vokabulara u svrhu slušanja i čitanja kraćih tekstova na osnovnoj razini A1. Analiza odslušanoga i pročitanoga, odgovaranje na pitanja (usmeno, pismeno), dopunjavanje rečenica. Slušanje govorenoga teksta, govoreni tekst u dijalozima. Primjena usvojenih jezičnih struktura i vokabulara kroz komunikaciju o  svakodnevnim situacijama te iz kulture i civilizacije zemalja njemačkoga govornog područja. Pisanje kraćega teksta o poznatoj temi.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
vježbe, rad na tekstu, individualni rad, rad u parovima slušanje izlaganja, opažanje modela, aktivno sudjelovanj ispravno izgovarati glasove i riječi njemačkoga jezika aktivnost studenata u nastavi, zadatci, usmeno izlaganje
vježbe, rad na tekstu, individualni rad, rad u parovima čitanje i analiza literature, uvježbavanje, aktivno sudjelovanje analizirati jednostavne tekstove na njemačkom jeziku
aktivnost studenata u nastavi, zadatci, usmeno izlaganje
vježbe, rad na tekstu, individualni rad, rad u parovima opažanje modela, vježbanje, usmeno i pismeno izlaganje, aktivno sudjelovanje pravilno upotrijebiti osnovne gramatičke strukture u izjavnim i upitnim jednostavnim rečenicama (sadašnje i prošlo vrijeme
aktivnost studenata u nastavi, zadatci, usmeno izlaganje
vježbe, rad na tekstu, individualni rad, rad u parovima opažanje modela, vježbanje, usmeno i pismeno izlaganje, aktivno sudjelovanje koristiti jednostavne fraze i rečenice da bi opisali gdje žive i osobe koje poznaju  
aktivnost studenata u nastavi, zadatci, usmeno izlaganje

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: