Pisanje znanstvenoistraživačkog rada iz područja lingvistike

 

Naziv kolegija:
Pisanje znanstvenoistraživačkog rada iz područja lingvistike
Šifra ISVU:
223539
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Kolegij upisuju studenti koji su izabrali pisati završni rad iz područja lingvistike.
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g., 3.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Werkmann Horvat , Ana
15
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Ciljevi predmeta su podučiti studente kako napisati prihvatljiv seminarski, završni ili diplomski rad iz područja lingvistike, kako definirati temu i ciljeve istraživanja, kako organizirati vlastite misli u smislenu cjelinu, argumentirati vlastite stavove i vrednovati stručnu i znanstvenu literaturu.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • izdvojiti i opisati jezične karakteristike i tekstualnu strukturu znanstvenog rada (uvod, razradu i zaključak)
 • organizirati slijed vlastitih misli u radu
 • argumentirati vlastite stavove
 • vrednovati stručnu i znanstvenu literaturu
 • pravilno citirati i parafrazirati sekundarne izvore
 • prepoznati različite metodologije lingvističkih radova
 • napisati radove preglednog/znanstvenog karaktera iz lingvističkog područja, služeći se primjerenim jezičnim sredstvima i organizacijom teksta te poštujući etička pravila pisanja znanstvenog rada

Sadržaj predmeta:

Ovaj kolegij uvodi studente u metodologiju pisanja znanstvenih radova iz područja lingvistike. U prvom dijelu kolegija analizira se struktura znanstvenih radova te njihov jezik i stil. Studenti potom upoznaju metodologiju istraživanja u području lingvistike, odnosno načine prikupljanja znanstvenih činjenica korištenjem jezičnih korpusa, upitnika i sl.

Središnji dio kolegija posvećen je pisanju vlastitog istraživačkog rada iz područja lingvistike. Studentima se objašnjava kako definirati temu i ciljeve istraživanja, te kako koristiti primarnu i sekundarnu literaturu u svrhu argumentacije vlastitih stavova. Poseban se naglasak stavlja na strukturu rada i njegove sastavne dijelove kao što su uvod, razrada i zaključak, oblikovanje smislenih  odlomaka te korištenje određenih fraza  u svrhu postizanja tečnih i logičnih prijelaza između odlomaka. Studente se podučava načinima citiranja i parafraziranja sekundarne literature kako bi se izbjeglo plagiranje.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, vježbe, mentorski rad, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Portfolio, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Portfolio 1 0%
Seminarski rad 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta ocjenjuje se na temelju redovitog pohađanja nastave, aktivnog sudjelovanja na nastavi, na temelju praktičnih vježbi i na temelju seminarskog rada.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Podesva, R. J., & Sharma, D. (Eds.). (2014). Research methods in linguistics. Cambridge University Press.
 2. Jordan, R.R. (2004). Academic Writing Course: study skills in English. Edinburgh: Longman,
 3. Swales, J. & Feak, C. (2004). Academic Writing for Graduate Students: Essential tasks and skills, Second Edition. Ann Arbor: University of Michigan Press.

 

Dopunska literatura:

izbor istraživačkih radova

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: