Orijentacijski praktikum

 

Naziv kolegija:
Orijentacijski praktikum
Šifra ISVU:
215502
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Lacović, Darko
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznati studente s akademskim okruženjem te ih pripremiti za učenje i djelovanje u akademskom okruženju općenito, posebice na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • osnovne koncepte studiranja i organizaciju Sveučilišta
 • sustav podrške studentima
 • utvrditi sustav studiranja te nastavne i izvannastavne oblike rada na Odsjeku za informacijske znanosti
 • razlikovati temeljne dokumente Sveučilišta, Filozofskog fakulteta i Odsjeka za informacijske znanosti koji se odnose na studentska prava i obveze
 • objasniti svrhu i sudjelovati u studentskim udrugama na razini Sveučilišta i Odsjeka

Sadržaj predmeta:

Upoznavanje s Odsjekom za informacijske znanosti. Upoznavanje s mentorskim sustavom na Filozofskom fakultetu (nastavnici kao mentori), sa studentskim savjetnicima i predstavnicima studenata po godinama i studijima. Upoznavanje sa strukturom Fakulteta (odsjeci, uredi). Upoznavanje sa studijem na Odsjeku za informacijske znanosti, katedrama i procedurama (prijava i odjava ispita, mirovanje studija, odabir i brisanje izbornih kolegija, uvjetima za nastavak studija na diplomskoj razini, studentskim anketama). Dokumenti Odsjeka, Fakulteta i Sveučilišta (pristup, značenje, odredbe koje se tiču studentskih prava i obveza, demonstrature, pohvale i nagrade za izvannastavne aktivnosti, pravilnik o studiranju). Djelovanje studentskih udruga (Studentski zbor, Udruga studenata informacijskih znanosti Libros, studentski časopis Libros, organizacija konferencija, npr. InfoDaska). Sudjelovanje u donošenju odluka na razini Fakulteta i Sveučilišta (predstavnici studenata u Fakultetskom vijeću i Senatu Sveučilišta). Rad Psihološkog savjetovališta za studente Filozofskog fakulteta i Psihološkog savjetovališta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Domaće i međunarodne stipendije (npr. Erasmus), praksa, sudjelovanje u istraživanjima i projektima s nastavnicima.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice, obrazovanje na daljinu

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
seminarska rasprava                           praćenje literature razumjeti osnovne koncepte studiranja i organizaciju Sveučilišta pohađanje nastave i aktivnost studenata u nastavi, procjena sustavnog praćenja preporučene literature
seminarska rasprava praćenje literature razumjeti sustav podrške studentima pohađanje nastave i aktivnost studenata u nastavi, procjena sustavnog praćenja preporučene literature
seminarska rasprava              praćenje literature utvrditi sustav studiranja te nastavne i izvannastavne oblike rada na Odsjeku za informacijske znanosti pohađanje nastave i aktivnost studenata u nastavi, procjena sustavnog praćenja preporučene literature
seminarska rasprava praćenje literature, izrada prezentacija razlikovati temeljne dokumente Sveučilišta, Filozofskog fakulteta i Odsjeka za informacijske znanosti koji se odnose na studentska prava i obveze pohađanje nastave i aktivnost studenata u nastavi, procjena sustavnog praćenja preporučene literature
seminarska rasprava praćenje literature objasniti svrhu i sudjelovati u studentskim udrugama na razini Sveučilišta i Odsjeka pohađanje nastave i aktivnost studenata u nastavi, procjena sustavnog praćenja preporučene literature

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 1,25 30%
Pohađanje nastave 0,75 70%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Predmet se ne ocjenjuje. Za prolaznost kolegija student treba ostvariti minimalno 110 ocjenskih bodova kroz aktivnosti u nastavi (seminarski zadaci). Elementi vrednovanja seminarskih zadataka su sljedeći: jasno i koherentno predstavljanje sadržaja, organizacija teksta, jezik i stil.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Dvopredmetni diplomski studij informatologije/nakladništva/informacijske tehnologije: elaborat o studijskom programu. Osijek, 2015.
 2. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku. URL: http://www.unios.hr/
 3. Filozofski fakultet u Osijeku. URL: http://www.ffos.unios.hr/
 4. Odsjek za informacijske znanosti. URL: http://www.ffos.unios.hr/infoznanosti
 5. Statut fakulteta. URL: http://www.ffos.unios.hr/download/statut-filozofskog-fakulteta-9-srpnja-2014.pdf
 6. Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku. URL: http://www.ffos.unios.hr/download/50pravilnik-o-studijima-i-studiranju-srpanj-15-lek.pdf
 7. Etički kodeks Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. URL: http://www.ffos.unios.hr/download/50etickikodeks.pdf
 8. Odluka o uvjetima za oslobađanje/umanjenje plaćanja participacije u troškovima studija URL: file:///C:/Users/Korisnik/Downloads/odluka-skolarine.pdf
 9. Pravilnik o diplomskim radovima i ispitima. URL: http://www.ffos.unios.hr/dokumenti
 10. Pravilnik o stručnoj praksi studenata. URL: http://www.ffos.unios.hr/download/pravilnik-o-strucnoj-praksi-studenata.pdf
 11. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata. URL: http://www.ffos.unios.hr/download/pravilnik-o-stegovnoj-odgovornosti-studenta.doc
 12. Pravilnik o demonstratorima. URL: http://www.ffos.unios.hr/download/pravilnik-o-demonstratorima.pdf
 13. Pravilnik o nagrađivanju i pohvaljivanju studenata. URL: http://www.ffos.unios.hr/download/pravilnik-o-nagradivanju-i-pohvaljivanju-studenata-novi-procisceni-tekst.doc
 14. Pravilnik o završnim radovima. URL: http://www.ffos.unios.hr/download/pravilnik-o-zavrsnim-radovima-procisceni-tekst.pdf
 15. Pravilnik o vođenju registra studentskih udruga i drugih studentskih organizacija. URL: http://www.ffos.unios.hr/download/pravilnik-o-vodenju-registra-student-udruga-i-drugih-stud-organ.pdf
 16. Pravilnik o pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkoj izobrazbi. URL: http://www.ffos.unios.hr/download/pravilnik-o-pedagosko-psiholosko-didakticko-metodickoj-izobrazbi.pdf
 17. Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera. URL: http://szos.unios.hr/
 18. LIBROS klub studenata informacijskih znanosti. URL: http://oziz.ffos.hr/libros/
 19. Preddiplomski studij informatologije: studijski program. Osijek, 2005.
 20. Psihološko savjetovalište za studente Filozofskog fakulteta. URL: http://www.ffos.unios.hr/psihologija/psiholosko-savjetovaliste-za-studente-filozofskog-fakulteta
 21. Psihološko savjetovalište Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. URL: http://www.unios.hr/psiholosko-savjetovaliste-sveucilista-josipa-jurja-strossmayera-u-osijeku/  
 22. Gradska i sveučilišna knjižnica u Osijeku. URL: http://www.gskos.unios.hr/
 23. Muzej Slavonije u Osijeku. URL: http://mso.hr/?lang=hr
 24. Državni arhiv u Osijeku. URL: https://www.dao.hr/

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Student ostvaruje pravo na ocjenu u slučaju ispunjavanja dvaju preduvjeta: (1) mora pohađati 70% nastave i (2) mora na vrijeme predati sve zadatke sa seminara. Studenti koji to ne učine dužni su sljedeće akademske godine ponovno upisati i odslušati kolegij. Plagiranje seminarskih zadataka kažnjava se s 0 ocjenskih bodova.

Ostale informacije: