Višejezičnost

 

Naziv kolegija:
Višejezičnost
Šifra ISVU:
229424
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Karlak, Manuela
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

 • upoznati studente s različitim načinima usvajanja jezika i s problematikom određivanja bilingvizma i bilingvalnih govornika;
 • uputiti studente u to kako razlikovati različite tipove dvojezičnih govornika, te različite stupnjeve bilingvizma s obzirom na psiholingvistički i sociolingvistički aspekt;
 • upoznati studente s razlikama između mentalnog i semantičkog leksikona;
 • podučiti studente kako na osnovi stečenih znanja stupnjevati svoje vlastito znanje dvaju jezika;
 • upoznati studente s tipovima dvojezičnih i višejezičnih zajednica, njihovim ustrojstvom, te problemima asimilacije govornika i dominacije jednoga jezika.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:      

 • objasniti problematiku definiranja bilingvizma i bilingvalnih govornika
 • usporediti različite načina usvajanja jezika
 • razlučiti tipove dvojezičnosti i dvojezičnih govornika s obzirom na socio- i psiholingvistički aspekt
 • objasniti razliku između semantičkog i mentalnog leksikona
 • protumačiti ustrojstvo metalnog leksikona
 • izvijestiti o različitim tipovima višejezičnih zajednica te o problemu asimilacije govornika i dominacije jezika

Sadržaj predmeta:

Sadržaji koji se nude studentima obuhvaćaju upoznavanje s temeljnim teorijama usvajanja jezika, te različitim tipovima bilingvizma i multilingvizma. Tipovi dvojezičnosti, odnosno višejezičnosti će se pobliže odrediti s različitih aspekata suvremene lingvistike- sa stajališta psiholingvistike, sociolingvistike i kognitivne lingvistike. Poseban naglasak se stavlja na psiholingvistički pristup u razmatranju bilingvizma te na sam način usvajanja dvaju jezika kod dvojezičnih govornika, izgled i ustrojstvo njihovog mentalnog i semantičkog leksikona, te na ulogu metaleksikona i metajezika, izmjene jezičnih kodova i problematiku asimilacije bilingvalnih govornika. Osim s tipovima bilingvalnih govornika, studenti će se upoznati i sa različitim tipovima bilingvalnih zajednica i ustrojstvima bilingvalnih država, te će time steći i dodatna kulturološka saznanja. Poseban naglasak stavit će se i na proces usvajanja stranih jezika kod govornika koji raspolažu dvama materinskim jezicima.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 1,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Pri utvrđivanju konačne ocjene u  obzir se uzima sljedeće:

–        aktivno sudjelovanje u nastavi (sustavno praćenje preporučene literature, vlastiti prinos raspravi, izvršavanje postavljenih zadataka)

–        seminarski rad.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Pohađanje nastave (minimalno 70 % od ukupnog broja sati),  aktivno sudjelovanje u nastavi (sustavno praćenje preporučene literature, vlastiti prinos raspravi, izvršavanje postavljenih zadataka), seminarski rad.

 

 

Obavezna literatura:

Riehl, C. M. (2014): Mehrsprachigkeit – Eine Einführung. Darmstadt: WBG.

Grosjean, F. (2008): Studying Bilinguals. Oxford et al.: OUP.

Grosjean, F., Li P. (2013):The Psycholinguistics of Bilingualism. Blackwell Publishing.

Oskaar, Els (2003). Zweitspracherwerb: Wege zur Mehrsprachigkeit und interkulturellen Verständigung. Kohlhammer Verlag

Dopunska literatura:

Butzkamm, W. (1993): Psycholinguistik des Fremdsprachenunterrichts. Tübingen etc. Francke.

Bialystok E. (2009) Effects of Bilingualism on Cognitive and Linguistic Performance across the Lifespan. In: Gogolin I., Neumann U. (eds) Streitfall Zweisprachigkeit – The Bilingualism Controversy. VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Ellis, R. (2000): Second language Acquisition. Oxford: Oxford Univerity Press.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provođenje anonimne ankete sa studentima po završetku kolegija, analiza uspješnosti studenata.

Ostale informacije: