Odgoj i obrazovanje za roditeljstvo

 

Naziv kolegija:
Odgoj i obrazovanje za roditeljstvo
Šifra ISVU:
200917
Šifra MOZVAG:
PDB311
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Španja, Sanja
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Unutar ovog predmeta potrebno je osvjestiti mogućnosti otvorenog djelovanja prema aktualnim problemima roditeljske funkcije i uočavati mogućnosti za njihovo rješavanje. Usmjeriti polaznike na primjenu različitih pristupa u obiteljskom odgoju i obrazovanju unutar posebnosti obiteljskog konteksta. Razvijati kritičke prosudbe prema aktualnim dosezima teorije i prakse odnosnih relacija između obitelji i institucija u ranom djetinjstvu i na toj osnovi razvojno djelovati.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • razlikovati pojmove odgoja, obrazovanja i djetinjstva na profesionalno odgovoran i etički način;
 • primjeniti komunikacijske vještine u izgradnji odnosnih relacija sa su-kreatorima odgojnog djelovanja;
 • razlikovati temeljne značajke obitelji kao sociološke kategorije;
 •  objasniti suvremene teorijske spoznaje o značaju obiteljskog odgoja kao temeljnog činitelja u razvoju svake   ličnosti;
 • izraditi strategiju osobne vizure komunikacijskog dijaloga na relaciji odgojitelj-roditelj kao elementa implicitne pedagogije;
 • iIdentificirati različitost sustava vrijednosti kroz odgovornost i  kolegijalnost prema drugima.

Sadržaj predmeta:

Društveni  kontekst roditeljstva (obiteljski, bračni, roditeljski, te uloge u suvremenom društvu, integracija i dezintegracija obitelji, razrivene obitelji). Roditeljske i bračne uloge (razvoj osobnosti kroz roditeljsku ulogu, odnos bračnih i roditeljskih uloga, majčinstvo, očinstvo, nepotpuna obitelj ili neuspjeli brak). Vrijednosni sustavi roditelja (stavovi i vjerovanja, dječji  razvojni ciklus). Roditelji u raznolikim, stvarnim životnim obiteljskim i odgojnim situacijama (trudnoća, porođaj, roditeljska skrb i briga, zaposlenost, jedinac u obitelji, brojna obitelj, roditeljski stres, višegeneracijske – porodične obitelji, dijete i vrtić, škola te slobodno vrijeme). Edukacija roditelja za uspješno obnašanje svojih uloga i podizanje kompetencija.   

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja
 1. Metoda procjene
Predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera
 
Analiza sadržaja literature, iznošenje i prezentacija sadržaja Razlikovati  pojmove odgoja, obrazovanja i djetinjstva na profesionalno odgovoran i etički način; Aktivnost studenata
Zadaci analize literature i dokumentacije Rasprava,
opažanje i zaključivanje
Primjeniti komunikacijske vještine u izgradnji odnosnih relacija sa su-kreatorima odgojnog djelovanja; Aktivnost studenata i uključenost u raspravama
Egzemplarna nastava Postavljanje i rješavanje problema Razlikovati temeljne značajke obitelji kao sociološke kategorije;  Prezentacija
Suradničko učenje, radionica, seminarsko izlaganje
 
Aktivno sudjelovanje,
usmeno izlaganje,
 
Objasniti suvremene teorijske spoznaje o značaju obiteljskog odgoja kao temeljnog činitelja u razvoju svake   ličnosti; Aktivnost studenata
Parlaonica,
suradničko učenje,
seminarski radovi
Prezentacija naučenoga
interpretacija prikupljenih spoznaja,
oblikovanje pisemnog rada
 Izraditi strategiju osobne vizure komunikacijskog dijaloga na relaciji odgojitelj-roditelj kao elementa implicitne pedagogije Usmeno izlaganje
Samostalni seminarski zadaci, grupna rasprava, diskusija. Rasprava, aktivno sudjelovanje na nastavi, postavljanje i rješavanje problema, primjena naučenoga, rad u paru, oblikovanje pismenog rada Identificirati različitost sustava vrijednosti kroz odgovornost i  kolegijalnost prema drugima Seminarski rad, aktivnost na nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Praktični rad, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 0%
Pismeni ispit 0,5 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Praktični rad 0 0%
Seminarski rad 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene u obzir se uzima ocjena iz završnog pisanog ispita: 100% konačne ocjene čini ocjena iz završnoga pisanog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovno pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada i prezentacija seminarskog rada, pedagoškog istraživanja i kritičkog osvrta.

 

 

Obavezna literatura:

 • Brajša, P. (1999), Tajna uspješnog roditelja i odgojitelja. Pula: C.a.s.h.
 • Gordon T. (1996), Škola roditeljske odgovornosti. Zagreb: Poduzetništvo Jakić.
 • Ljubetić, M.(2014). Od suradnje do partnerstva obitelji, odgojno-obrazovne ustanove i zajednice. Zagreb : Element.
 • Rosić V., Zloković, J. (2003), Modeli suradnje obitelji i škole. Đakovo: Tempo.
 • Zloković, J. (2018). Osnaživanje obitelji za razvoj pozitivnih odnosa. Rijeka: Filozofski fakultet.

Dopunska literatura:

 • Brajša, P.(1996), Očevi, gdje ste? Zagreb: Školske novine.
 • Benett, J., Grimley, L. K. (2001) Parenting in the Global Community: A Cross- Cultural International
 • Collins, W. A., Russell, G. (1991) Mother-child and father-child relationships in middle childhood and adolescence: A developmental analysis. Developmental Review, 11, 99-136
 • Covey, R.S. (1998) Sedam navika uspješnih obitelji ? Kako izgraditi izvrsnu obiteljsku kulturu u uzburkanom svijetu? Zagreb, Mozaik knjiga.
 • Janković, J. (2004), Pristupanje obitelji. Zagreb: Alinea.
 • Juul, J. (2008), Život u obitelji. Zagreb: Pelago.
 • Longo, I. (2000) Roditeljstvo se može učiti. Zagreb, Alinea.
 • Slunjski, E. Devet lica jednog odgajatelja/roditelja. Zagreb : Mali profesor ; Čakovec : Visoka učiteljska škola, 2003.
 • Pujol i Pons, E. Roditelji i djeca: kako zajedno? Zagreb : Profil international, 2004.
 • Pantley, E. Savršeno roditeljstvo : ABC odgoja djeteta. Zagreb : Mozaik knjiga, 2002.
 • Ginott, H.G. Između roditelja i djeteta : svjetski klasik koji je revolucionirao komunikaciju između roditelja i djece. Lekenik : Ostvarenje, 2005.
 • Rečić, M. Obilježja dobrog obiteljskog odgoja. Đakovo : Tempo, 2006.
 • Brajša, P.Roditelji i djeca.Zagreb:Glas Koncila, 2002.
 • Brajša, P.Tajna uspješnog roditelja i odgojitelja : priručnik za rad na sebi namijenjen roditeljima, odgojiteljima, učiteljima i svima koji žele unaprijediti svoj odnos s djecom.Pula : C.A.S.H., 1999
 • Ljubetić, M. (2011) Stabilna obitelj i poželjno roditeljstvo u kaotičnom svijetu (moguća) stvarnost ili iluzija? (Imaju li perspektivu i/ili alternativu?) U: Nove paradigme ranog odgoja (Maleš, D. ur.). Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu-Zavod za pedagogiju.
 • Ljubetić, M. (2012) Nosi li dobre roditelje roda?! Odgovorno roditeljstvo za kompetentno dijete. Zagreb, Profil International
 • Ljubetić, M. (2007) Biti kompetentan roditelj. Zagreb, Mali profesor.
 • Maleš, D. (1984) Psihosocijalni elementi pedagoške atmosfere u obitelji.Split, Školski vjesnik, br. 3-4; (str. 187-197).
 • Maleš, D. (1999) Uloga majke i oca u odgoju djeteta. U: Obitelj u suvremenom društvu. Zagreb, Državni zavod za zaštitu materinstva i mladeži.
 • Milanović, M., Stričević, I., Maleš, D., Sekulić-Majurec, A. (2000) Skrb za dijete i poticanje ranog razvoja djeteta u Republici Hrvatskoj. Zagreb, UNICEF-Ured za Hrvatsku i Ministarstvo prosvjete i športa RH, Targa.
 • Perspective. In: Fine, M. J. & Lee, S. W. (Eds.) Handbook of Diversity in Parent Education. Accademic Press. (odabrana poglavlja)
 • Widmer, E.D. (2010). Family Configurations: a Structural Approach to Family Diversity, England, Ashgate Publishing Limited.
 • Žižak, A. (1997) Kompetentnost roditelja za odgoj djece. Pomozimo im rasti - priručnik za partnerstvo odgojitelja i roditelja. Zagreb, Ministarstvo prosvjete i športa RH, UNICEF, Kustoš.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa, redovite konzultacije. Mentorsko-savjetodavni i praktični rad sa studentima tijekom održavanja nastave.

Ostale informacije: