Multimodalna pedagogija

 

Naziv kolegija:
Multimodalna pedagogija
Šifra ISVU:
200916
Šifra MOZVAG:
PDB310
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Žižanović, Senka
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj ovoga kolegija je upoznati različite teorije, metodologije sadržaje i strukture multimodalne pedagogije i njezine implikacije na odgojno-obrazovnu praksu, nastavu i učenje te okružje za učenje i zajednicu s posebnim naglaskom na višestruke inteligencije i različite stilove učenja, odnosno integrirani kurikulum i integrativno učenje.  Na praktičnoj razini i primjerima iz prakse poticati multimodalnost  i art  pristupe učenju.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • usporediti različite didaktičke teorije, metodologije sadržaje i strukture multimodalne pedagogije i njezine implikacije na odgojno-obrazovnu praksu, nastavu i učenje te zajednicu (okružje);
 • potkrijepiti interdisciplinarni okvir učenja i njegove transformacije (različiti načini integracije kurikulum) te multimedijske pristupe učenju, kao i učenje iz različitih izvora;
 • kreirati artističke pristupe nastavi primjenom kreativnih strategija i različitim modalitetima i izričajima (glazbeni, likovni, plesni, dramski…);
 • identificirati različitost sustava vrijednosti kroz odgovornost i  kolegijalnost prema drugima.

Sadržaj predmeta:

Multimodalna pedagogija – teorija, metodologije, sadržaji i strukture.Multimodalnost i jezik: retrospektive i  razvojne mogućnosti. Multimodalne analize: interdisciplinarni okvir. Multimodalne pedagogije u školskoj praksi.Kultura i multimodalnost. Multidisciplinarna, transdiciplinarna i interdisciplinarna integracija. Poticanje razvoja kognitivnih i metakognitivnih vještina.

Integrativno i cjelovito učenje .Konstruktivistički razredi i aktivno učenje.  Multimedijsko učenje. Interaktivno multimodalno okruženje za učenje.  Načela kreiranja interaktivnog multimodalnog okruženja za učenje. Vizualni modalitet. Audio/slušni modalitet. Kinestetički modalitet. Stilovi učenja. Višestruke inteligencije.  Strategije poticanja multimodalnog učenja.

Deset načina integracije kurikuluma. Art pedagogija i kreativnost u nastavi.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4.   Metoda procjene
Predavanje, zadatak čitanja i analize primjera, diskusija Slušanje izlaganja, analiza literature, aktivno sudjelovanje Usporediti različite idaktičke teorije, metodologije sadržaje i strukture multimodalne pedagogije i njezine implikacije na odgojno-obrazovnu praksu, nastavu i učenje te zajednicu (okružje); Aktivnost studenata u nastavi,
Predavanje, suradničko učenje, radionica Slušanje izlaganja, analiza primjera (i uvježbavanje), sustavno opažanje i zaključivanje, postavljanje i rješavanje problema Potkrijepiti interdisciplinarni okvir učenja i njegove transformacije (različiti načini integracije kurikulum) te multimedijske pristupe učenju, kao i učenje iz različitih izvora; Aktivnost studenata u nastavi, Seminarski rad,
Seminarsko izlaganje, suradničko učenje, radionica Oblikovanje seminara, usmeno izlaganje, suradnja, aktivno sudjelovanje, opažanje modela, simulacija Kreirati artističke pristupe nastavi primjenom kreativnih strategija i različitim modalitetima i izričajima (glazbeni, likovni, plesni, dramski…) Aktivnost studenata u nastavi, Završni ispit
Samostalni seminarski zadaci, grupna rasprava, diskusija. Rasprava, aktivno sudjelovanje na nastavi, postavljanje i rješavanje problema, primjena naučenoga, rad u paru, oblikovanje pismenog rada Identificirati različitost sustava vrijednosti kroz odgovornost i  kolegijalnost prema drugima Seminarski rad, aktivnost na nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Praktični rad, Projekt, Završni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 0%
Pohađanje nastave 0,5 0%
Praktični rad 0,25 0%
Projekt 0,5 0%
Završni ispit 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene u obzir se uzima ocjena iz kontinuirano praćenih aktivnosti na nastavi putem portfolija (10%), ocjena praktičnoga rada (40%)  i završnoga projekta (50%).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti imaju obvezu aktivnog sudjelovanja u nastavi glede kontinuiranog  praćenja i ocjenjivanja, napisati i prezentirati seminarski rad (radionicu, vježbu) te pristupiti završnom usmenom ispitu.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Armstrong, T. (2006), Višestruke inteligencije u razredu. Zagreb: Educa.
 2. Brühlmeier, A. (2010), Head, Heart and Hand: Education in the Spirit of Pestalozzi. United Kingdom: Open Book         Publishers
 3. Gazibara, S. (2016). Aktivno učenje u multimodalnom okruženju. Školski vjesnik:včasopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 65 (tematski broj), 323–334.
 4. Hannaford, C. (2008), Očima i ušima, rukama i nogama. Buševac: Ostvarenje.
 5. Jewitt, C. (2008) Multimodal discourses across the curriculum .Springer US, New York: Encyclopedia Of Language And Education 2nd Edition., pp. 357-367. ISBN 978-0-387-32875-1 (Print) 978-0-387-30424-3 (Online)
 6. Jensen, E. (2005) Poučavanje s mozgom na umu. Zagreb: Educa.
 7. Jewitt, C. (2014) The Routledge Handbook of Multimodal Analysis. 2nd Edition. London i New York: Routledge.
 8. Moreno, R., Mayer, R. (2007) Interactive Multimodal Learning Environments Special issue on Interactive Learning         Environments: Contemporary Issues and Trends. Educational Psychology Review, 19(3), 309-326.
 9. Stein,P. (2008)Multimodal Pedagogies in Diverse Classrooms: Representation, rights and resources. London i New       York: Routledge.
 10. Škrbina, D. (2013.) Art terapija i kreativnost: multidimenzionalni pristup u odgoju, obrazovanju, dijagnostici i terapiji.     Zagreb: Veble commerce.

Dopunska literatura:

 1. Čudina-Obradović, M., Brajković, S. (2009). Integrirano poučavanje. Zagreb: Pučko otvoreno učilište Korak po korak.
 2. Dryden, G., Vos, J. (2001), Revolucija u učenju. Zagreb: Educa.
 3. Gardner, H. (1993). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books.
 4. Hannaford, C. (2007). Pametni pokreti: zašto ne učimo samo glavom: gimnastika za mozak. Buševac: Ostvarenje.
 5. Jensen, E. (2003). Super-nastava: nastavne strategije za kvalitetnu školu i uspješno učenje. Zagreb: Educa.
 6. Saint-Georges, I., Weber, J.J. (2013) Multilingualism and Multimodality: Current Challenges for Educational Studies.    Rotterdam: Sense Publishers
 7. Katz, M.L. (2013) Moving ideas: Multimodality and Embodied Learning in Communities and Schools. New York: Peter  Lang.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Kontinuirana  komunikacija nastavnika sa studentima, kontinuirana i završna evaluacija studenata i nastavnika na kraju nastave te anonimna studentska anketa na razini Fakulteta i Rektorata.

Ostale informacije: