Pedagoški praktikum II

 

Naziv kolegija:
Pedagoški praktikum II
Šifra ISVU:
200923
Šifra MOZVAG:
PDA307
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Nema posebnih uvjeta.
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Lukaš, Mirko
0
0
0
Filipov, Mia
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je ovoga kolegija studentima pedagogije organizirati neposredni uvid u odgojno-obrazovni rad stručnoga suradnika pedagoga unutar razvojne pedagoške djelatnosti odgojno-obrazovne ustanove te razvijati metodičke kompetencije samostalnim praktičnim ostvarivanjem glavnih zadaća i aktivnosti u području rada pedagoga. Pridonijet će uspoređivanju i primjeni teorijskog znanja s konkretnom pedagoškom praksom.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • operacionalizirati glavne ciljeve razvojne pedagoške djelatnosti u neposrednim školskim uvjetima;
 • primijeniti osnovne oblike i metode rada pedagoga u odgojno-obrazovnoj suradnji s razrednicima;
 • pratiti nastavu primjerenim protokolima;
 • kreirati suradničke i partnerske odnose sa svim sudionicima kurikuluma;
 • primjenjivati osnovne oblike suradnje s roditeljima (razgovor, savjetovanje, roditeljski sastanak);
 • koristiti školsku dokumentaciju te evidenciju i dokumentaciju pedagoga.

Sadržaj predmeta:

Boraveći u osnovnoj/srednjoj školi student će upoznati: prostor, radne uvjete i programsku opremljenost škole i školskoga okoliša; školski kurikulum, godišnji plan i program rada škole, razvojni plan i izvješća o radu škole te opću pedagošku dokumentaciju; suradničke i partnerske odnose škole s roditeljima i lokalnim okruženjem. Ukoliko se student opredijeli za provođenje prakse u učeničkom domu ili predškolskoj ustanovi, upoznat će gore navedeno u okviru odabrane ustanove.

U neposrednom mentorskom radu s pedagogom škole/učeničkoga doma/predškolske ustanove detaljnije sudjeluje i analizira potrebe, ciljeve, planiranje, funkcije i područja rada te dokumentaciju stručnoga suradnika pedagoga, dnevnu i tjednu dinamiku njegovoga rada te važnost i načine suradnje sa svima odgojno-obrazovnim subjektima.

Osobito prati praktičan rad pedagoga unutar područja  unaprjeđivanja nastave, razredništva, suradnje s roditeljima i razvoja partnerskog odnosa, profesionalne orijentacije, stručnoga usavršavanja, kao i istraživačkoga rada.

Samostalno ostvaruje zadane praktične radove: praćenje nastave primjerenim protokolima, razgovor vijećanja o nastavi, razgovor savjetovanja s učenikom, održavanje pedagoške radionice, održavanje sat razrednoga odjela o temi profesionalne orijentacije, intervju s razrednikom i nastavnikom pripravnikom te samostalno provođenje ili sudjelovanje u jednom pedagoškom istraživanju.

Vrste izvođenja nastave:

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
Mentorski rad, analiza pedagoške dokumentacije, suradničko učenje, samostalni praktični zadatak, pedagoška radionica Sustavno opažanje i zaključivanje, učenje po modelu, suradnja, aktivno sudjelovanje. Operacionalizirati glavne ciljeve razvojne pedagoške djelatnosti u neposrednim školskim uvjetima Aktivnost studenta, dnevnik rada i prakse, pisano i usmeno izvješće                         
Mentorski rad, suradničko učenje, samostalni praktični zadatak, Sustavno opažanje i zaključivanje, učenje po modelu, suradnja, aktivno sudjelovanje Primijeniti osnovne oblike i metode rada pedagoga u odgojno-obrazovnoj suradnji s razrednicima
 
Aktivnost studenta, dnevnik rada i prakse, pisano i usmeno izvješće
Mentorski rad, suradničko učenje, samostalni praktični zadatak Sustavno opažanje i zaključivanje, učenje po modelu, dijaloška metoda, suradnja, Pratiti nastavu primjerenim protokolima Aktivnost studenta, dnevnik rada i prakse, pisano i usmeno izvješće
Mentorski rad, suradničko učenje, samostalni praktični zadatak dijaloška metoda, postavljanje i rješavanje problema,
praktičan rad
Kreirati suradničke i partnerske odnose sa svim sudionicima kurikuluma
 
Aktivnost studenta, dnevnik rada i prakse, pisano i usmeno izvješće
Mentorski rad, zadatak čitanja i analize primjera
analiza pedagoške dokumentacije,
samostalni praktični zadatak
Analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje, suradnja, aktivno sudjelovanje, praktičan rad Primjenjivati osnovne oblike suradnje s roditeljima (razgovor, savjetovanje, roditeljski sastanak)
 
Aktivnost studenta, dnevnik rada i prakse, pisano i usmeno izvješće
Mentorski rad, zadatak čitanja i analize primjera
analiza pedagoške dokumentacije,
 
Analiza literature, analiza pedagoške dokumentacije, sustavno opažanje i zaključivanje, učenje po modelu. Koristiti školsku dokumentaciju te evidenciju i dokumentaciju pedagoga.
 
Aktivnost studenta, dnevnik rada i prakse, pisano i usmeno izvješće

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Projekt

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 0%
Pohađanje nastave 2,5 0%
Projekt 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Studenti trebaju ostvariti 90 sati prakse unutar kojih moraju izraditi pet praktičnih radova prema zadanome programu.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 • Hechler, O. (2010). Pedagoško savjetovanje. Zagreb: Erudita.
 • Jurić, V. (2004). Metodika rada školskoga pedagoga. Zagreb: Školska knjiga.
 • Jurić, V. (2000). Kliničko–supervizijski pristup školskog pedagoga nastavi. Napredak (2), 305-311.
 • Staničić, S., Resman, M. (2020). Pedagog u vrtiću, školi i domu. Zagreb: Znamen.

Dopunska literatura:

 • Jelavić, F. (1996), Kako pravilno izabrati zanimanje. Đakovo: Tempo.
 • Ivanek, A. (2008). Kreativni razrednik/razrednica. Zagreb: Profil.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Izvješće o nastavi, anketiranje studenata o zadovoljstvu nastavom i postignutim kompetencijama

Ostale informacije: