Domska pedagogija

 

Naziv kolegija:
Domska pedagogija
Šifra ISVU:
59624
Šifra MOZVAG:
PDA304
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Livazović, Goran
0
0
0
Španja, Sanja
30
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Predavanjima, izučavanjem literature, studijem odabranih primjera i terenskom nastavom uvesti studente u područje domskog odgoja, njegovog utemeljenja, osnovnih pojmovnih određenja i neposrednog odgojnog djelovanja. Ostvarivanje sadržaja kolegija treba osigurati cjelovit i sistematiziran uvid u domsku pedagogiju kao jedne od sastavnice institucionalnog odgoja i obrazovanja.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • definirati predmet, zadatke i svrhu domske pedagogije
 • definirati područje istraživanja domske pedagogije
 • razlučiti područje domske pedagogije od ostalih pedagogijskih disciplina
 • klasificirati različite vrste domova prema različitim kriterijima
 • imenovati i definirati oblike odgojno obrazovnog rada u domu i sadržaje odgojno obrazovnog rada
 • razlučiti oblike odgojno obrazovnog rada od sadržaja odgojno obrazovnog rada
 • sastaviti listu mogućih sadržaja odgojno obrazovnog rada za konkretni dom s kojim će se upoznati tijekom terenske nastave
 • usporediti sadržaje i oblike odgojno obrazovnog rada konkretnih domova koje su upoznali tijekom terenske nastave
 • opisati i objasniti pojam , ulogu i značaj odgajatelja i ravnatelja u domu
 • prosuditi značaj osobnosti i profesionalne kompetencije odgajatelja
 • imenovati profesionalne kompetencije odgajatelja
 • imenovati i vrednovati prednosti i nedostatke života u domu
 • usporediti i vrednovati stručni rad i ulogu odgajatelja i ravnatelja prije i nakon izgradnje demokratskog društva
 • razlučiti razliku između planiranja i programiranja rada u domu i domskog kurikuluma
 • kreirati i sastaviti anketne upitnike kao instrumente sumativne evaluacije pedagoškog rada u domu, a koje će primijeniti u domovima koje budu obilazili tijekom terenske nastave

Sadržaj predmeta:

Temelji domskog odgoja, povijesna i suvremena određenja. Domska pedagogija: predmet i područje istraživanja. Vrste domova: dječji, učenički, specijalni, odgojni... - pojmovna određenja i mjesto u odgojno-obrazovnom sustavu. Oblici i sadržaji odgojno-obrazovnog rada u domovima. Organizacija i upravljanje domom. Upoznavanje, praćenje i vrednovanje odgojnog rada u domu. Funkcija odgajatelja i metodika odgojnog rada. Domski kurikulum.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 . Metoda procjene
Predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, seminarska aktivnost Usporediti posebnosti domskog odgoja i temeljnih znanja,
vještina i sposobnosti domskih pedagoga te različitih domskih ustanova;
Aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit,
usmeni ispit
Predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, seminarska aktivnost Usporediti različite vrste i oblike institucionalnog odgoja
 i srodnih pedagoških kompetencija
Aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit,
usmeni ispit
Predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, seminarska aktivnost Primjenjivati metodičke postupke
 domskog odgoja u praktičnom radu
Aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit,
usmeni ispit
Predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, seminarska aktivnost Iskazati odgovornost, snalaženje i
samostalnost u pedagoškom radu
Aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit,
usmeni ispit
Predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, seminarska aktivnost Analizirati položaj domske pedagogije u
 sustavu pedagogijskih disciplina
Aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit,
usmeni ispit
Predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, seminarska aktivnost Primjenjivati  pedagoška znanja iz
 područja domskog odgoja u radu                                                                                                                      
Aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit,
usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni/usmeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 10%
Kontinuirana provjera znanja 2 30%
Pismeni/usmeni ispit 1 40%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Seminarski rad 0,25 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir aktivnost na nastavi, seminarski rad i pismeni/usmeni ispit: 10% konačne ocjene čini ocjena aktivnosti na nastavi, 20% ocjene je kvaliteta seminarskog rada, a 70% konačne ocjene čini ocjena iz pismenog/usmenog ispita.

Student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100 % ocjene.

Ocjena se izračunava na sljedeći način:

(seminarski rad x 0,1) + (aktivnosti u nastavi x 0,1) + (kontinuirano praćenje znanja x 0,5) + (završni ispit x 0,3)

Konačna raspodjela ocjena je zbroj postotaka ostvarenog tijekom nastave i postotaka ostvarenog, što je prikazano kroz primjer izračunavanja konačne ocjene.

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

seminarski rad – 4

aktivnosti na nastavi i zadaće – 4

kontinuirano praćenje znanja – 3

završni ispit - 5

 (4 x 0,2) + (4 x 0,1) + (3 x 0,3) + (5 x 0,4) = 0,8 + 0,4 + 0,9 + 2 = 4,1

Konačna ocjena 4,1 →  vrlo dobar (4)             

 

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Aktivno i redovito sudjelovanje na nastavi. Izrada samostalnih praktičnih istraživačkih zadataka.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Rosić, V. (2001), Domski odgoj, Graftrade, Rijeka.
 2. Vukasović, A. (2001), Pedagogija, (Pog. VI-Odgoj u domovima), HKZ "MI", Zagreb.

Dopunska literatura:

 1. Hrvatić, N. (2002), Domska pedagogija: od teorije do odgojne prakse, Zbornik radova: Odnos pedagogijske teorije i pedagoške prakse, Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka.
 2. Mehringer, A. (2003), Mala specijalna pedagogija, Educa, Zagreb.
 3. Klapan, A., Vrcelj, S. (1991), Dosezi pedagoške misli o domskom odgoju u Hrvatskoj,HPKZ, Zagreb.
 4. Klapan, A. (1996), Učenje u učeničkom domu, Rijeka, Pedagoški fakultet u Rijeci.
 5. Rosić, V. (1996), Odgojno-obrazovni rad u učeničkom domu, Pedagoški fakultet u Rijeci,Rijeka.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: