Domska pedagogija

 

Naziv kolegija:
Domska pedagogija
Šifra ISVU:
59624
Šifra MOZVAG:
PDA304
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Livazović, Goran
0
0
0
Španja, Sanja
30
0
0
Spasenovski, Nemanja
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Predavanjima, izučavanjem literature, studijem odabranih primjera i terenskom nastavom uvesti studente u područje domskog odgoja, njegovog utemeljenja, osnovnih pojmovnih određenja i neposrednog odgojnog djelovanja. Ostvarivanje sadržaja kolegija treba osigurati cjelovit i sistematiziran uvid u domsku pedagogiju kao jedne od sastavnice institucionalnog odgoja i obrazovanja.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • definirati predmet, zadatke i svrhu domske pedagogije
 • definirati područje istraživanja domske pedagogije
 • razlučiti područje domske pedagogije od ostalih pedagogijskih disciplina
 • klasificirati različite vrste domova prema različitim kriterijima
 • imenovati i definirati oblike odgojno obrazovnog rada u domu i sadržaje odgojno obrazovnog rada
 • razlučiti oblike odgojno obrazovnog rada od sadržaja odgojno obrazovnog rada
 • sastaviti listu mogućih sadržaja odgojno obrazovnog rada za konkretni dom s kojim će se upoznati tijekom terenske nastave
 • usporediti sadržaje i oblike odgojno obrazovnog rada konkretnih domova koje su upoznali tijekom terenske nastave
 • opisati i objasniti pojam , ulogu i značaj odgajatelja i ravnatelja u domu
 • prosuditi značaj osobnosti i profesionalne kompetencije odgajatelja
 • imenovati profesionalne kompetencije odgajatelja
 • imenovati i vrednovati prednosti i nedostatke života u domu
 • usporediti i vrednovati stručni rad i ulogu odgajatelja i ravnatelja prije i nakon izgradnje demokratskog društva
 • razlučiti razliku između planiranja i programiranja rada u domu i domskog kurikuluma
 • kreirati i sastaviti anketne upitnike kao instrumente sumativne evaluacije pedagoškog rada u domu, a koje će primijeniti u domovima koje budu obilazili tijekom terenske nastave

Sadržaj predmeta:

Temelji domskog odgoja, povijesna i suvremena određenja. Domska pedagogija: predmet i područje istraživanja. Vrste domova: dječji, učenički, specijalni, odgojni... - pojmovna određenja i mjesto u odgojno-obrazovnom sustavu. Oblici i sadržaji odgojno-obrazovnog rada u domovima. Organizacija i upravljanje domom. Upoznavanje, praćenje i vrednovanje odgojnog rada u domu. Funkcija odgajatelja i metodika odgojnog rada. Domski kurikulum.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Završni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,3 0%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Seminarski rad 0,8 0%
Završni ispit 2,4 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Hrvatić, N. (2002.), Domska pedagogija: od teorije do odgojne prakse, Zbornik radova: odnos pedagogijske teorije i pedagoške prakse. Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci
 2. Klapan, A. (1996.), Učenje u učeničkom domu. Rijeka: Pedagoški fakultet u Rijeci.
 3. Rosić, V. (2001.), Domski odgoj. Rijeka: Graftrade.
 4. Vukasović, A. (2001.), Pedagogija, (Poglavlje VI. - Odgoj u domovima). Zagreb: HKZ "MI".

Dopunska literatura:

 1. Klapan, A., Vrcelj, S. (1991.), Dosezi pedagoške misli o domskom odgoju u Hrvatskoj. Zagreb: HPKZ.
 2. Mehringer, A. (2003.), Mala specijalna pedagogija. Zagreb: Educa.
 3. Rosić, V. (1996.), Odgojno-obrazovni rad u učeničkom domu. Rijeka: Pedagoški fakultet u Rijeci.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: