Multimedijalno osposobljavanje

 

Naziv kolegija:
Multimedijalno osposobljavanje
Šifra ISVU:
204776
Šifra MOZVAG:
PDB402
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Livazović, Goran
15
0
0
Bojčić, Karlo
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Polaznici će nakon odslušanog kolegija biti osposobljeni vladati novim medijima, primjenivati ih u (nastavnom) radu i znati didaktički oblikovati. Upoznati će se s različitim funkcijama komunikacijskih alata, teorijskim polazištima odgoja za medija, implemetnirati medijsko-pedagoške projekte i svrsishodnije oblikovati obrazovne standarde naspram izazovima tehnološkog društva. Cilj kolegija je baziran na koncept pragmatične primjene medijskog rada i osposobljavanje stručnjaka za multimedijalno i multimodalno učenje kao i osvješćivanje uloge medija, masovnih komunikacija i utjecaja na pojedinca.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • objasniti multimedijalno, multimodalno i interaktivno učenje;
 • selektirati medije u svrhu poboljšanja procesa učenja i poučavanja;
 • koristiti se E-dnevnicima i imenicima,  I-padovima i pametnim pločama;
 • implementirati preventivne projekte u sprječvanju medijih manipulacija;
 • analizirati upotrebu medija u odnosu na društveni kontekst.

Sadržaj predmeta:

Masovni mediji- temeljne odrednice i podjela

Teorijska polazišta odgoja za medije, masovnih komunikacija i utjecaj globalizacije

Distinkcija pojmova odgoja-indoktrinacije-manipulacije

Razvojni pravci  pedagogije medija i socijalna povijest medija

Medijska kultura i obrazovanje

Obrazovno-tehnološka i funkcionalna pedagogija medija i ospsobljavnje za multimedijalno učenje

Obrazovne i nastavne tehnologije

WEB-mediji kao komunikacijski kanal

Tranformacija odgojnih vrijednosti putem medija

Vrednovanje učeničkog rada putem medija

Svrsishodna povezanost komunikacijskih znanosti, ontologije weba i pedagogije medija

(Masovna) komunikacija u obitelji o medijskim sadržajima

Značajnosti razumijevanje medijske etike u školskom etosu

Formiranje obrazovnih standarda sa aspekta tehnološke paradigme

Primjeri didaktičkog modela upotrebe medija u školi

Senzibilizacija stručnjaka i učenika za stručno usavršavanje u svim razinama korištenju medija

Hibridni model i holistički pristup izvođenja nastave

Praktični primjeri iz inozemstva: preporuke

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja
 1.  Metoda  procjene
Predavanja Slušanje predavanja i sudjelovanje u raspravama Objasniti multimedijalno, multimodalno i interaktivno učenje;  Aktivnost u nstavi, analiza praktičnog rada                           
Predavanja Sudjelovanje u raspravama Selektirati medije u svrhu poboljšanja procesa učenja i poučavanja Položeni kolokviji
Samostalni zadaci Rješavanje problemskih zadataka Koristiti se E-dnevnicima i imenicima i I-padova i pametnim pločama Ocjenjivanje kreirane elektroničke izrade praktičnog rada
Samostalni zadaci Rješavanje problemskih zadataka Implementirati preventivne projekte u sprječvanju medijih manipulacija i razumijeti koncepte masovnih komunikacija Praktični rad
Vježbe Vježbanje uređivanja elektroničkih sadržaja Analizirati upotrebu medija u odnosu na društveni kontekst. Ocjenjivanje kreiranog mrežnog mjesta

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Praktični rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,45 0%
Pismeni ispit 0,5 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Praktični rad 0,3 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz seminara i ocjena iz završnog pismenog ispita: 30 % konačne ocjene čini ocjena iz seminara, a 70% konačne ocjene čini ocjena iz završnog pismenog ispita. 

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni prisustvovati nastavi i realizirati seminare, te polagati ispit. Ispit se polaže nakon odslušanog kolegija i nakon predanog i ocijenjenog seminarskog rada.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Kunczik, M., Zipfel, A., (2006): Uvod u znanost o medijima i komunikologiju, Zaklada Friedrich Ebert, Zagreb 
 2. Milat, J. (2005), Pedagogija- teorija osposobljavanja, Školska knjiga, Zagreb
 3. Ilišin, V; Marinović-Bobinac, A; Fadin, F. (2001), Djeca i mediji- uloga medija u svakodnevnom životu djece, IDIZ, Zagreb
 4. Miliša, Z; Tolić, M; Vertovšek, N. (2010), Mladi- odgoj za medije- priručnik za stjecanje medijskih kompetencija,  M.E.P, Zagreb

Dopunska literatura:

 1. Cindrić, M., Miljković, D. i Strugar, V. (2010) Didaktika i kurikulum. Zagreb: IEP – D2.
 2. Matijević, M. (1998), Multimedijsko obrazovanje na daljinu i internet. U: Božičević, J. (ur.) Obrazovanje za informacijsko društvo(II. dio), Zagreb: Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, 19-24.
 3. Matijević, M. (2008/09), Projektno učenje i nastava. Znamen- nastavnički suputnik, Zagreb, str. 188-255. Miliša, Z.; Zloković, J. (2008), Manipulacija djecom u obitelji i medijima. Zadar – Rijeka: MarkoM usloge d.o.o.
 4. Moser, H. (2006), Einfuhrung in die Medienpadagogik, VS Verlag fur Sozialwissenschaften, Heidelberg
 5. Krištov, T., Osredački, V., Drvar, K. (2011), Internet- kao komunikacijski kanal, Algebra, Zagreb.
 6. McLuhnan, Marshall, 82008), Razumijevanje medija, Golden Marketing, Tehnička knjiga, Zagreb
 7. Kerres, M. (2001). Multimediale und telemediale Lernumgebungen. Konzeption und Ent wicklung (2 ed.). München: R. Oldenbourg.
 8. Previšić, V. (2000): Slobodno vrijeme između pedagogijske teorije i odgojne prakse. Napredak 4(141), Zagreb: HPKZ, str. 403-410.
 9. Tolić, M. (2009), Aktualnost medijskih kompetencija u suvremenoj pedagogiji. // Acta Iadertina. V. (2009) ; 1-13, Zadar
 10. Petani, R; Tolić, M. (2008), Utjecaj medijskog nasilja na adolescente i obitelj. // Acta Iadertina. Vol. 5 (2008) ; 15-26, Zadar
 11. Tolić, M; Miliša, Z. (2008).Određenje medijske pedagogije s komunikacijskog aspekta. // MediAnali. IV ; 113-131
 12. Šušnjić, Đ. (1991), Ribari ljudskih duša. Mladost, Beograd.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Formativna i sumativna evaluacija nastavnika i studenata.

Ostale informacije: