Pedagogija adolescencije

 

Naziv kolegija:
Pedagogija adolescencije
Šifra ISVU:
204773
Šifra MOZVAG:
PDA405
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Livazović, Goran
30
0
0
Vinković, Dajana
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznati osnovne pojmove iz područja pedagogije adolescencije, te osposobiti studente za usvajanje i kritičko analiziranje najvažnijih bioloških, psiholoških i socijalnih odrednica razdoblja intenzivnih formativnih promjena mladih.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • klasificirati temeljne teorije i faze adolescencije;
 • objasniti ulogu i utjecaje bio-psihosocijalnih promjena mladih na stilove ponašanja te dimenzije socijalnog sata kod mladih;
 • usporediti položaj i obilježja odnosa mladih s najvažnijim odgojno-socijalizacijskim agensima
 • (obitelj, škola, vršnjaci,
 • slobodno vrijeme, mediji)
 • objasniti posebnosti razvoja i oblikovanja identiteta mladih te dimenzije socijalnog sata kod mladih;
 • usporediti društveno- povijesnu uvjetovanost i posebnosti adolescencije izazove i posebnosti razdoblja mladosti;
 • obrazložiti Eriksonov razvoj identiteta i Kohlbergov model moralnog razvoja čovjeka.

Sadržaj predmeta:

Tradicionalne i suvremene teorije i istraživanja razdoblja adolescencije. Biološka i socijalna uvjetovanost mladosti. Tjelesni, emocionalni i kognitivni razvoj u adolescenciji. Psihološke promjene i reakcije te socijalno ponašanje mladih. Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju i sazrijevanju mladih. Adolescent u obitelji, vršnjačkim odnosima, školi i slobodnom vremenu. Razvoj seksualnog identiteta i romantični odnosi mladih. Socijalni sat i razvojni zadatci adolescencije. Mladi, mediji i društvo.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
Predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava Klasificirati temeljne teorije i faze adolescencije. Aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava Objasniti ulogu i utjecaje bio-psihosocijalnih promjena mladih na stilove ponašanja. Aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit                                 
Predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, seminarska aktivnost Usporediti položaj i obilježja odnosa mladih s najvažnijim odgojno-socijalizacijskim agensima (obitelj, škola, vršnjaci, sl. vrijeme, mediji) Aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit                                 
Predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, seminarska aktivnost Objasniti posebnosti razvoja i oblikovanja identiteta mladih te dimenzije socijalnog sata kod mladih Aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit                                 
Predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, seminarska aktivnost Usporediti društveno- povijesnu uvjetovanost i posebnosti adolescencije te izazove i posebnosti razdoblja mladosti Aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit                                 
Predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, seminarska aktivnost Obrazložiti Eriksonov razvoj identiteta i Kohlbergov model moralnog razvoja čovjeka Aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit                                  

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Projekt, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 0%
Pismeni ispit 1 0%
Pohađanje nastave 1 0%
Projekt 0,25 0%
Usmeni ispit 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir aktivnost na nastavi i ocjena iz završnoga pisanog ispita: 30% konačne ocjene čini ocjena iz aktivnosti na nastavi, a 70% konačne ocjene čini ocjena iz pismenog i usmenog završnoga ispita. Ukoliko student ne ostvari pozitivnu ocjenu iz aktivnosti na nastavi, ocjena iz završnoga pisanog ispita čini 100% konačne ocjene.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Aktivno i redovito sudjelovanje na nastavi. Izrada samostalnih praktičnih istraživačkih zadataka ili seminara.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Berk, L. E., (2008): Psihologija cjeloživotnog razvoja (odabrana poglavlja), Ur: G. Keresteš, Jastrebarsko: Naklada Slap.
 2. Lacković Grgin, K., (2006), Psihologija adolescencije. Jastrebarsko: Naklada Slap

Dopunska literatura:

 1. Klarin, M. (2006). Razvoj djece u socijalnom kontekstu. roditelji, vršnjaci, učitelji - kontekst razvoja djeteta. Jastrebarsko. Naklada Slap.
 2. Livazović, G. (2010).  Utjecaj medija na poremećaje u ponašanju adolescenata. Doktorska disertacija. Filozofski fakultet Zagreb, Odsjek za pedagogiju.
 3. Livazović, G. (2011). Povezanost medija i rizičnih ponašanja adolescenata. Kriminologija i socijalna integracija. Vol. 20 br. 1, str. 1­22.
 4. Duran, Mirjana, (2023), Volim ići u školu, a malo i ne; Psihologija namijenjena učiteljima, budućim učiteljima, stručnim suradnicima, roditeljima i svima zainteresiranima za djecu i odrastanje; Naklada Slap, ISBN: 9789531915267

 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije:

Studentska anketa, redovite konzultacije. Mentorsko-savjetodavni i praktični rad sa studentima tijekom održavanja nastave.