Povijest obiteljskog odgoja

 

Naziv kolegija:
Povijest obiteljskog odgoja
Šifra ISVU:
204771
Šifra MOZVAG:
PDB309
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Lukaš, Mirko
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Usvojiti povijesna znanja o brojnim obiteljskim izazovima. Svaka je obitelj posebna i ne ponovljiva ali ima sličnosti  s drugima, stoga je potrebno potaknuti na traženje odgovora utječe li i koliko zdravo obiteljsko ozračje na odgoj pojedinca a preko njega na cjelokupnu zajednicu. Upoznati terminološke pojmove vezane uz obitelj i porodicu, te njihovu funkciju, sadržaje obiteljskog odgoja , strategije koje su se u povijesti primjenjivale u obiteljskom odgoju.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • primjenjivati osnovne spoznaje predviđene za bolje razumijevanje porodičnih i obiteljskih odnosa;
 • djelovati  na identifikaciji i rješavanju obiteljskih odgojnih problema i  odgojnih situacija te ih rješavati po modelu;
 • predlagati roditeljima postupke i modele poboljšanja njihovih pedagoških kompetencija;
 • osmisliti svoju mapu strategija, metoda i oblika pomoći  roditeljima;
 • iskazatii odgovornost, snalaženje i samostalnost u pedagoškom radu.

Sadržaj predmeta:

Teorijski pristupi obitelji definiranjem pojmova porodica i obitelj. Životni uvjeti i pedagoška kultura roditelja promatrani povijesnim diskursom. Povijesni prikaz pedagoškog konteksta obiteljskog djelovanja u Hrvatskoj.  Nositelji pedagoških ideja obiteljskog odgoja. Ciljevi obiteljskog odgoja kroz povijest. Sadržaji  obiteljskog odgoja i strategije koje su se primjenjivale u njihovom provođenju. Načela, sredstva i metode rada u povijesnom kontekstu obiteljskog odgoja. Učinci obiteljskog odgoja na razini proklamirane tj. teorijske perspektive kao i prakticirane u životu hrvatskih obitelji u prošlim stoljećima.  

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 1. Nastavna aktivnost
2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
Predavanje, grupna rasprava Analiza literature, sustavno opažanje Primjenjivati osnovne spoznaje predviđene za bolje razumijevanje porodičnih i obiteljskih odnosa Aktivnost studenata u nastavi,  Projektno istraživanje,
Grupna rasprava Suradnja, aktivno sudjelovanje Djelovati  na identifikaciji i rješavanju obiteljskih odgojnih problema i  odgojnih situacija te ih rješavati po modelu,   aktivnost u nastavi, suradnje i potpomaganja
Samostalni istraživački zadatak Odgovorno izvršavanje obveza Predlagati roditeljima postupke i modele poboljšanja njihovih pedagoških kompetencija;
 
Projektno istraživanje, završno izvješće
Samostalni istraživački zadatak Samostalna uporaba literature Osmisliti svoju mapu strategija, metoda i oblika pomoći  roditeljima Aktivnost studenata u nastavi, rezultati projekta
Predavanje, izlaganje samostalnog zadatka, analize primjera Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava Iskazatii odgovornost, snalaženje i samostalnost u pedagoškom radu Aktivnost studenata u nastavi, projektno istraživanje

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Projekt

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Projekt 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene u obzir se uzima ocjena iz završnoga pisanog ispita: 100% konačne ocjene čini ocjena iz završnoga pisanog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Aktivno i redovito sudjelovanje na nastavi. Izrada samostalnih praktičnih istraživačkih zadataka ili seminara.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Gučetić, N. (1998) Upravljanje obitelji. Zagreb: Biblioteka Scopus.
 2. Košićek, M. (1983) Antiroditelj. Sarajevo: Svjetlost.
 3. Lukaš,M. (2010) Obiteljski odgoj u Hrvatskoj – razvoj ideje od 1850. do 1918. Godine. Rijeka: Hrvatsko futurološko društvo.
 4. Maleš, D. (1988) Obitelj i uloga spolova. Zagreb: Školske novine.
 5. Potočnjak, B. (1983) Uloga roditelja u odgoju djece. Opatija: O. Keršovani.

Dopunska literatura:

 1. Komensky, J.A. (1946) Materinska škola. Beograd: Prosveta.
 2. Koprek, I. (1994) Antropološki temelji obitelji. Zagreb: Obnovljeni život, vol. 49., 6.
 3. Ljubetić, M. (2007) Biti  kompetentan roditelj. Zagreb: Mali profesor.
 4. Vukasović, A. (1994) Obitej – vrelo i nositeljica života. Zagreb: HKZ „MI“.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa, redovite konzultacije. Mentorsko-savjetodavni i praktični rad sa studentima tijekom održavanja nastave.

Ostale informacije: