Vještine prezentiranja, govorništvo i javni nastup

 

Naziv kolegija:
Vještine prezentiranja, govorništvo i javni nastup
Šifra ISVU:
205903
Šifra MOZVAG:
PSIP8
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Lesinger, Gordana
0
15
15

 

Ciljevi i zadaci:

 • upoznati studente o osnovnim principima i osobinama suvremenog govorništva
 • pojasniti značaj govorništva/javnog nastupa i utjecaj na učinke prezentacija
 • ukazati na emocionalnu  i racionalnu razinu komunikacije te njihove učinke na komunikaciju uopće
 • unaprijediti vještine studenta vezane za persuazivne strategije
 • ukazati na važnost logičke strukture govora, konceptualizaciju i realizaciju govora i javnog nastupa i  prezentacijskih vještina
 • osposobiti studente za samopouzdan i efektan govorni nastup

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • identificiraju i primjene govorničke principe u svakodnevnom životu i poslovnom okruženju;
 • pripreme, konceptualiziraju i realiziraju bez straha govorni nastup na logičan, etičan, argumentiran i učinkovit način;
 • kategoriziraju i vrednuju različite govorničke vrste prema kriteriju dominantnih argumenata, apela i komunikacijskog  stila u njima;
 • interpretiraju tekstove;
 • prepoznaju osnovne tehnike manipuliranja u različitim govorničkim vrstama; 
 • analiziraju komponente govora i primjene vještine verbalnih i neverbalnih aspekata komunikacije u svojim govornim nastupima;  
 • upravljaju dijalozima, diskusijama, intervjuima i dr. vrstama govora

Sadržaj predmeta:

 1. Uvod u prezentacijske vještine/što čini uspješnu prezentaciju/ vrste prezentacije
 2. Priprema prezentacije/ uspostavljanje odnosa s publikom/audiovizualna pomagala
 3. Što je to vizualna argumentacija, govor tijela i druge neverbalne/paraverbalne alate s ciljem povećanja utjecaja prezentera
 4. GOVORNIŠTVO  - Kako spremiti govor/Elementi dobrog govora.
 5. GOVORNIŠTVO - Struktura govora/Neugodna pitanja i kako ih izbjeći.
 6. PREZENTACIJSKE VJEŠTINE - Kako napraviti prezentaciju koja će se svidjeti publici; Kako izgraditi i kreirati vlastiti dizajn/ Kako prezentaciju učiniti zanimljivom i inovativnom.
 7. PREZENTACIJSKE VJEŠTINE - Kako izbjeći nepotreban sadržaj; Na koji način privući i zadržati pažnju publike/ Kako iskoristiti prezentaciju za „saveznika“.
 8. JAVNI NASTUP – KAKO PREZENTIRATI I GOVORITI -  Kako prezentirati sa stilom, sigurnošću i samopouzdanjem/ Kako savladati i izbjeći strah i tremu;
 9. JAVNI NASTUP – KAKO PREZENTIRATI I GOVORITI -  Kako započeti/otvoriti prezentaciju/Kako privući i zadržati pažnju publike/Kako publiku zadržati fokusiranom.
 10. JAVNI NASTUP – GOVOR TIJELA -  Kako gestikulirati rukama/ Položaj tijela u raznim situacijama i nastupima.
 11. JAVNI NASTUP – GOVOR TIJELA -  Kako se ponašati za govornicom/Kako se ponašati kada nema govornice.
 12. JAVNI NASTUP – GOVOR TIJELA -  Kako se ponašati prilikom službenih susreta (rukovanje, prilaženje, položaj tijela, osmijeh, kontakt očima)/ Kako se pripremiti za medijski nastup.
 13. DEBATA/Polemika/diskusija
 14. DEBATA/Polemika/diskusija
 15. Završna debata/prezentacija

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
Predavanje
Demonstracija
Rasprava
 
 
 
 
Prikaz slučaja
Demonstracija
Grupni rad
Raprava
 
 
 
 
Prikaz slučaja
Demonstracija
Grupni rad
Raprava
 
 
 
 
 
Prikaz slučaja
Demonstracija
Grupni rad
Raprava
 
 
 
 
Prikaz slučaja
Demonstracija
Grupni rad
Raprava
 
Prikaz slučaja
Demonstracija
Grupni rad
Raprava
 
Sudjelovanje u raspravi
Proučavanje literature
 
 
 
 
 
Sudjelovanje u raspravi
Proučavanje literature
Rad na slučaju
Izvještavanje slučaja
 
 
 
 
Sudjelovanje u raspravi
Proučavanje literature
Rad na slučaju
Izvještavanje slučaja
 
 
 
 
 
 
Grupni rad
Izvještavanje (snimke)
 
 
 
 
Sudjelovanje u raspravi
Proučavanje literature
Rad na slučaju
Grupni rad
 
 
Grupni rad
Izvještavanje (snimke)
 
• identificiraju i primjene govorničke principe u svakodnevnom životu i poslovnom okruženju;
 
• pripreme, konceptualiziraju i realiziraju bez straha govorni nastup na logičan, etičan, argumentiran i učinkovit način;
 
• kategoriziraju i vrednuju različite govorničke vrste prema kriteriju dominantnih argumenata, apela i komunikacijskog  stila u njima;
 
• prepoznaju osnovne tehnike manipuliranja u različitim govorničkim vrstama; 
 
 
• analiziraju komponente govora i primjene vještine verbalnih i neverbalnih aspekata komunikacije u svojim govornim nastupima;  
 • upravljaju dijalozima, diskusijama, intervjuima i dr. vrstama govora;
Pismeni ispit
Kontinuirana provjera prezentacijskih vještina
 
 
 
Aktivnost na nastavi
Kontinuirana provjera usvojenih vještina
 
 
 
 
 
Usmeni ispit
Aktivnost na nastavi
Kontinuirana provjera usvojenih vještina
 
 
 
 
 
Usmeni ispit
Aktivnost na nastavi
Kontinuirana provjera usvojenih vještina
 
 
Usmeni ispit
Aktivnost na nastavi
Kontinuirana provjera usvojenih vještina
 
 
 
Aktivnost na nastavi
Kontinuirana provjera usvojenih vještina

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 0 0%
Pohađanje nastave 0 0%
Seminarski rad 0 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene za studente uzimaju se u obzir prisustvovanje nastavi i praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) samostalni radni zadatci   i provjeravanje znanja (parcijalni ispiti) ili završni pismeni/usmeni ispit.

Rad studenata i usvojenost znanja i vještina redovito se prati tijekom rasprava i diskusijskih grupa. Način praćenja studenata jest i prezentacija radova u kojima studenti trebaju pokazati (usmeno i pismeno) sposobnost integracije znanja, vještinu pisanja, usmenog izražavanja, te prezentacijske vještine. Usvojenost znanja pokazuje se pismenim i po potrebi usmenim ispitom.

Pohađanje nastave i aktivnosti na nastavi:

5% (dovoljan ) - student/studentica nije koncentriran na nastavu ali ju pohađa bez izostanaka

7% (dobar) - student/studentica prati nastavni proces i ponekad se samoinicijativno uključuje u nastavu

9% (vrlo dobar) - student/studentica dolazi pripremljen na nastavu  i aktivno sudjeluje

10%(odličan) – student/studentica uvijek student/studentica uvijek pokazuje visok stupanj zainteresiranosti, postavlja pitanja,

 daje svoje komentara

Vježbe

10% (dovoljan)-  radni zadatak pripremljen i prezentiran uz velike preinake

20%(dobar) – radni zadatak pripremljen i prezentiran prema smjernicama, ali uz veće sadržajne i formalne propuste

30%(vrlo dobar) – dobro pripremljen i prezentiran radni zadatak uz manje formalne i sadržajne propuste

40% (izvrstan) – izvrsno pripremljen i prezentiran radni zadatak prema svim smjernicama

Usmeni ispit:

Usmeni ispit održavat će se prema utvrđenim terminima, a studenti ih moraju prethodno prijaviti putem ISVU-a (studomata)(10%). Usmeni ispit podrazumjeva završni prezentacijsko/govornički nastup

Primjer oblikovanja konačne ocjene:

Prosjek svih dobivenih ocjena čini konačnu ocjenu

Konačna ocjena izračunava se prema formuli: (ocjena pohađanja nastave  i aktivnosti u nastavi + ocjena  radnog zadatka +ocjena usmenog)

Maksimalan broj bodova kojeg će student moći postići u ovom kolegiju iznosit će 100 bodova. Konačna ocjena bit će izračunata prema slijedećoj kriterijskoj tablici, unutar koje će biti pripremljena distribucija prolaznih ocjena u odnosu na broj bodova, u skladu s normalnom (Gaussovom) raspodjelom:

0,00 – 50,00 bodova: nedovoljan (1)

50,01 – 58,00 bodova: dovoljan (2)

58,01 – 75,00 bodova: dobar (3)

75,01 – 92,00 bodova: vrlo dobar (4)

92,01 – 1000,00 bodova: izvrstan (5)

Studenti će kriterije za apsolviranje kolegija moći zadovoljiti na gore navedene načine!

ili

redovitim pohađanjem nastave (minimalno 70% nastave)

uz pozitivno ocijenjen rad iz vježbi

uz pozitivnu ocjenu na usmenom ispitu

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Od studenata se očekuje kontinuirano prisustvovanje nastavi(minimalno 70%) i aktivno sudjelovanje u zadacima tijekom izvođenja nastave te prihvaćen završni prezentacijsko/govornički nastup

Tijekom semestra organizirat će se 2 kolokvija. Izlazak na oba kolokvija je obavezan. Kolokviji se održavaju izvan obavezne nastave, u terminima koji će biti na vrijeme najavljeni, a granica prolaznosti kolokvija je 60 %.

Studenti koji nisu izašli na oba kolokvija, ili na nekom od kolokvija nisu prošli prag od 60%, kao i studenti koji nisu zadovoljni svojom ocjenom, trebaju izaći na završni ispit za vrijeme ispitnih rokova.

Studenti koji su prošli na kolokviju, ovisno o svom rezultatu mogu dobiti do 40 bodova na prvom, i do 20 bodova na drugom kolokviju. Dakle, iz kolokvija je moguće ukupno imati 60 bodova.

Student je obvezan izraditi  seminarski radkoji je obavezno mora prezentirati u trajanju 10-15 minuta. Rredoslijed prezentiranja bit će unaprijed utvrđen. Seminarski se rad predaje se na kraju semestra u pisanom obliku.

Student tijekom semestra ima obavezu izvršavanja domaće zadaće. Zadaci se zadaju sukladno nastavnom gradivu. Zadaća se dostavlja pismeno u obliku izvješća, eseja ili plakata.

Redovno čitanje zadane literature.

Polaganje kolokvija te eventualno pismenog ispita u slučaju neuspješnog polaganja putem kolokvija.

Izvršavanjem obveza student može pristupiti ispitu.

 

Aktivan pristup promiče logičko studentsko zaključivanje te podrazumijeva redovitu nazočnost i sudjelovanje u nastavi (postavljanjem i odgovaranjem na pitanja), sudjelovanje u provjerama znanja, kao i konzultacije s nositeljem predmeta i suradnicima.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Škarić, I. (2000) Temeljci suvremenoga govorništva. Zagreb: Školska knjiga.  
 2. Weissman, J. (2006) Prezentacijom do uspjeha: Umijeće predstavljanja. Zagreb: Mate. 
 3. Gottesman, D. i Mauro, B. (2006) Umijeće javnog nastupa: Osvojite govornicu koristeći se glumačkim vještinama.       Zagreb: Jesenski i Turk. 

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 1. Interna evaluacija na razini Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.
 2. ažurno vođenje evidencije o studentskom pohađanju kolegijskih predavanja, izvršenim obvezama te rezultatima kolokvija i/ili pismenog dijela ispita.
 3. primjena stečenog znanja u okviru ovog kolegija, kroz izradu i prezentaciju seminarskog zadatka

Ostale informacije: