Ekonomska povijest – rani novi vijek

 

Naziv kolegija:
Ekonomska povijest – rani novi vijek
Šifra ISVU:
205018
Šifra MOZVAG:
ID58
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Josipović, Igor
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj kolegija je studente upoznati s ekonomskom povijesti ranoga novoga vijeka, razvojem kapitalizma i onim povijesnim procesima koji su kao uzrok imali različiti stupanj ekonomskog razvoja država ranoga novoga vijeka.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • protumačiti temeljni pojam kapitalizam
 • izložiti činjenice o kapitalizmu kao historiografskoj kategoriji
 • analizirati različite vidove utjecaja kapitalističkog razvoja na političku i društvenu povijest ranoga novoga vijeka u svijetu
 • procijeniti ulogu i značaj razne ekonomske razvijenosti na razvoj pojedinih društvenih skupina i država u ranome novom vijeku
 • raspravljati o historiografskim tekstovima koji se bavi ekonomskom poviješću
 • obraditi seminarsku temu

Sadržaj predmeta:

Određivanje pojma kapitalizma, vrste kapitalizma – trgovački, agrarni i protoindustrija, uloga ekonomskog stupnja razvoja država u uspjehu u velikim geografskim istraživanjima, ekonomski razvoj zapadnoeuropskih država, ekonomski utjecaji na političke i vojne procese ranoga novog vijeka, kolonizacija svijeta, Francuska revolucija, nizozemsko zlatno doba, ekonomski uzorci ratova ranoga novog vijeka, ekonomski pojmovi – burza, banka, dionice, multinacinalne kompanije, prvi velike ekonomske krize i ratovi.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
heuristički razgovor
rasprava
samostalna analiza literature
izlaganje
aktivno sudjelovanje u raspravi
protumačiti temeljni pojam kapitalizam
 
aktivnost na nastavi
pismeni ispit
predavanje
seminarsko izlaganje
slušanje
izlaganje
izložiti činjenice o kapitalizmu kao historiografskoj kategoriji
 
seminarski rad
pismeni ispit
heuristički razgovor
rasprava
analiza primjera
aktivno sudjelovanje u raspravi
samostalna analiza literature
uspoređivanje primjera i zaključivanje
analizirati različite vidove utjecaja kapitalističkog razvoja na političku i društvenu povijest ranoga novoga vijeka u svijetu
 
aktivnost na nastavi
heuristički razgovor
rasprava
analiza primjera
aktivno sudjelovanje u raspravi
samostalna analiza literature
uspoređivanje primjera i zaključivanje
procijeniti ulogu i značaj razne ekonomske razvijenosti na razvoj pojedinih društvenih skupina i država u ranome novom vijeku
 
aktivnost na nastavi
usmeni ispit
rasprava
upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature i izvora
rad na tekstu
aktivno sudjelovanje u raspravi
samostalna analiza literature i izvora
raspravljati o historiografskim tekstovima koji se bavi ekonomskom poviješću
 
aktivnost na nastavi
seminarsko izlaganje izlaganje
samostalan rad na literaturi
obraditi seminarsku temu
 
seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni/usmeni ispit, Pohađanje nastave, Samostalni zadatak, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 20%
Pismeni/usmeni ispit 1 40%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Samostalni zadatak 0,2 20%
Seminarski rad 0,45 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihovoga rada, a prema detaljno razrađenim kriterijima vrednovanja s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni. Završni ispit je ocjena iz pismenog ispita i od usmenog ispita. Studenti iz svakog pojedinog elementa praćenja moraju zadovoljiti minimalno propisane kriterije s kojima su upoznati i koji su im javno dostupni.

Udjeli pojedinih elemenata vrednovanja u konačnoj ocjeni iskazani ECTS skalom ocjenjivanja:

aktivnost na nastavi 20%

seminarski rad 20%

samostalni zadaci 20%

pismeni/usmeni ispit 40%

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezani redovito pohađati nastavu (do 30% nastavnih sati izostanka), pripremiti za nastavni sat analizu zadanoga historiografskoga teksta, aktivno sudjelovati u raspravama na zadanu temu, samostalno rješavati seminarske i druge zadatke.

 

 

Obavezna literatura:

 • Niall Ferguson, Uspon novca: financijska povijest svijeta, Ljevak, Zagreb, 2009.
 • F. Braudel, Materijalna civilizacija, ekonomija i kapitalizam od XV. do VIII. stoljeća, sv. 1, (odabrana poglavlja) Zagreb 1992.

Dopunska literatura:

 • J. H. de Soto, Money, bank credit and econmic cycles, Ludwig von Mises Institut, Auburn, Alabama, 1998. (odabrana poglavlja)
 • Jan de Vries, The first modern economy, success, failure and preseverance of the Dutch economy 1500.-1815., Cambridge university press, New York, 2010. (odabrana poglavlja)
 • Beat Kumin, The european world 1500.-1800., Rutledge, New York, 2018. (odabrana poglavlja)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta. Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: