Srednjovjekovna povijest i kreativne industrije

 

Naziv kolegija:
Srednjovjekovna povijest i kreativne industrije
Šifra ISVU:
205017
Šifra MOZVAG:
ID55
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST
KATEDRA ZA SOCIOLOGIJU

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Njari, Denis
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj ovoga kolegija jest identificirati i upoznati sadržaje srednjovjekovne povijesti ili one s motivacijom na temelju srednjovjekovlja, a koji su dio suvremene popularne kulture i na kojima se temelji niz suvremenih kreativnih industrija, prvenstveno zapadnih (filmska, industrija računalnih igara, izdavačka…). Nadalje, cilj je kolegija pokazati na koji se način navedeni sadržaji mogu uklopiti u osnovnoškolsku i srednjoškolsku nastavu povijesti, ali i upoznati studente s mogućnošću samostalne izrade takve vrste sadržaja.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • kreativno pristupati pripremi nastave
 • koristiti sadržaje i proizvode suvremenih kreativnih industrija u obrazovne svrhe
 • pronalaziti podatke o srednjem vijeku u različitim izvorima
 • stvarati interaktivne prezentacije, ilustracije, karte, kvizove, igre, lente vremena i dr. sadržaje temeljene na srednjovjekovnoj povijesti

Sadržaj predmeta:

Uvodni sat. Upoznavanje sa sadržajem kolegija, metodama rada i načinom vrjednovanja. Slika srednjeg vijeka u književnosti i umjetnosti 19. stoljeća. Srednjovjekovlje u postmodernoj književnosti. Povijesni roman i historiografija. Historiografska metafikcija. Računalne igre s tematikom srednjega vijeka – strategije na poteze i u realnom vremenu, RPG (igranje uloga) iz prvog i trećeg lica, simulacije građenja. Igrane serije iz pop-kulture i elementi preuzeti iz srednjovjekovne povijesti. Igrani i dokumentarni filmovi i vizualizacija srednjega vijeka. Primjena sadržaja srednjovjekovne povijesti posredstvom kreativnih industrija u osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj nastavi povijesti. Poticanje kreativnoga osmišljavanja povijesno utemeljenih sadržaja za primjenu u podučavanju sadržaja iz srednjeg vijeka. Korištenje digitalnih nastavnih materijala (interaktivna lenta vremena, digitalni prikazi i simulacije) u nastavi povijesti. Korištenje suvremenih aplikacija za podučavanje srednjovjekovnih sadržaja u osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj nastavi (kvizovi, ilustracije, mobilne aplikacije). U skladu s mogućnostima, posjet Osijek Software Cityju. Završna sinteza i rasprava.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja
predavanje
heuristički razgovor
rasprava
 
slušanje
samostalna analiza literature
aktivno sudjelovanje u raspravi
protumačiti ulogu i značaj kreativnih industrija u suvremenom društvu
predavanje
seminarsko izlaganje
 
slušanje
samostalna analiza literature i digitalnih primjera
uspoređivanje primjera i zaključivanje
pripremiti i predstaviti barem jedan primjer sadržaja iz srednjovjekovne povijesti kreiran od strane kreativnih industrija s razrađenim objašnjenjem načina na koji bi se navedeni sadržaj mogao izvesti u osnovnoškolskoj i/ili srednjoškolskoj nastavi povijesti
seminarsko izlaganje
heuristički razgovor
rasprava
 
samostalna analiza literature
aktivno sudjelovanje u raspravi
 
prepoznati tokove modernizacijskih procesa u okviru grada Osijeka
predavanje
heuristički razgovor
rasprava
seminarsko izlaganje
slušanje
samostalna analiza literature
aktivno sudjelovanje u raspravi
uspoređivanje primjera i zaključivanje
kreativno pristupati pripremi nastave
korištenje podataka o srednjem vijeku iz različitih izvora
seminarsko izlaganje samostalna analiza literature i digitalnih izvora
uspoređivanje primjera i zaključivanje
samostalno napisan esej s kritičkim osvrtom na primjenu srednjovjekovnih sadržaja u kreativnim industrijama, koristeći historiografsku literaturu te donoseći vlastite zaključke i prijedloge.

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Esej, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni/usmeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,2 20%
Esej 0 0%
Kontinuirana provjera znanja 0 0%
Pismeni/usmeni ispit 1 50%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Seminarski rad 0,7 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Studentima se vrjednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihova rada, a prema razrađenim kriterijima vrjednovanja s kojima su studenti upoznati. Završni ispit ocjena je pismenoga ispita esejskoga tipa te usmenoga ispita. Studenti iz svakoga pojedinog elementa praćenja moraju zadovoljiti minimalno propisane kriterije.

Udio pojedinih elemenata vrednovanja u konačnoj ocjeni iskazani ECTS skalom ocjenjivanja su sljedeći:

aktivnost na nastavi 20 %

seminarski rad 30 %

pismeni ispit/usmeni ispit 50 %

Primjer izračunavanja ocjene:

Ocjena iz aktivnosti na nastavi A x 0,2

Ocjena iz seminarske nastave S x 0,3

Ocjena iz pismenoga/usmenoga ispita I x 0,5

(A x 0,2) + (S x 0,3) + (I x 0,5) = X (konačna ocjena)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su dužni redovito pohađati nastavu (do 30 % nastavnih sati izostanaka), pripremiti za nastavni sat barem jedan primjer sadržaja iz srednjovjekovne povijesti kreiran od strane kreativnih industrija s razrađenim objašnjenjem načina na koji bi se navedeni sadržaj mogao izvesti u osnovnoškolskoj i/ili srednjoškolskoj nastavi povijesti, aktivno sudjelovati u raspravama na zadanu temu te na koncu samostalno napisati esej s kritičkim osvrtom na primjenu srednjovjekovnih sadržaja u kreativnim industrijama, koristeći historiografsku literaturu te donoseći vlastite zaključke i prijedloge.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Mills Kelly, T. Teachinghistoryinthedigital era (AnnArbor, MI: University of Michigan Press, 2013) (odabrana poglavlja); e-izdanje: https://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?cc=dh;c=dh;idno=12146032.0001.001;rgn=full%20text;view=toc;xc=1;g=dculture
 2. Nikolić Jakus Zrinka, Uvod u studij povijesti: historiografski praktikum (Zagreb: Leykaminternational, 2012.) (odabrana poglavlja)
 3. Vrkić Dimić, Jasmina, Kompetencije učenika i nastavnika za 21. stoljeće (Acta Iadertina, Vol. 10., No. 1., 2013); e-izdanje: https://hrcak.srce.hr/190113
 4. Johan Huizinga, Homo ludens (Zagreb, Naprijed, 1992.)

 5. Lukács, György, Roman i povijesna zbilja (Zagreb, 1986.), str. 155-206.

Dopunska literatura:

 1. McMichaelAndrew, PC GamesandtheTeachingofHistory (TheHistoryTeacher, vol. 40. no. 2., 2007., str. 203-218)., e-izdanje:  https://www.jstor.org/stable/30036988
 2. McCall, Jeremiah, TeachingHistorywithdigitalhistoricalgames: Anintroduction to theFieldandbestpractices (Simulation&gaming, vol. 47. no. 4., 2016, str. 517-542)
 3. Bage Grant, NarrativeMatters: TeachingHistorythrough Story (London: Falmer Press, 1999)
 4. Digital Gaming Re-imaginestheMiddleAges, ur. Daniel T. Kline (London; New York: Routledge, 2014)
 5. Playingwiththe Past, ur. Matthew W. Kapell i Andrew B. R. Elliot (New York: Bloomsbury, 2013)
 6. Gjorgjieva Dimova, Marija, Narativne melioracije povijesti (Književna smotra, Vol. 48., o. 182., 2016., str. 23-28.)

 7. Baltrušaitis, Jurgis, Fantastični srednji vijek (Sarajevo, Svjetlost, 1991.)

 8. Singman, Jeffrey, Everyday life in medieval Europe (New York, Sterling, 2013.)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Interna anketa o korisnosti i primjenjivosti stečenih znanja i vještina na kolegiju, na posljednjem satu u semestru.

Ostale informacije:

Dostupne na web stranici Odsjeka za povijest.