Povijest SAD-a do 1918. godine

 

Naziv kolegija:
Povijest SAD-a do 1918. godine
Šifra ISVU:
204919
Šifra MOZVAG:
IP38
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Josipović, Igor
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj kolegija je studente upoznati s povijesti SAD-a do kraja Prvog svjetskog rata, ukazati na procese koji su doveli do njezina formiranja i uspona na globalnoj političkoj sceni, prikazati razvoj demokratskih političkih institucija i borbu protiv ropstva.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • prisjetiti se važnih datuma, osoba i činjenica iz povijesti SAD-a do kraja Prvog svjetskog rata
 • protumačiti pojmove federalizam, Ustav, trodioba vlasti, rekonstrukcija
 • objasniti posljedice razvoja SAD-a na njezin međunarodni položaj
 • procijeniti utjecaj procesa ukidanja ropstva na tijek razvoja američkog društva
 • obraditi seminarsku temu

Sadržaj predmeta:

Kroz kolegij obrađivat će se teme: kolonizacija sjeverne Amerike, organizacija života u prvim kolonijama, stvaranje republike i analiza američkog Ustava i Deklaracije o neovisnosti, prvi američki predsjednici i političke stranke, građanski rat, rekonstrukcija, ropstvo, građanska prava, istraživanje i širenje na zapad, industrijski razvoj, SAD u Prvom svjetskom ratu.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
predavanje

 
slušanje

 
prisjetiti se važnih datuma, osoba i činjenica iz povijesti SAD-a do kraja Prvog svjetskog rata
 
pismeni ispit
seminarsko izlaganje
heuristički razgovor
rasprava
samostalna analiza literature
izlaganje
aktivno sudjelovanje u raspravi
protumačiti pojmove federalizam, Ustav, trodioba vlasti, rekonstrukcija
 
seminarski rad
aktivnost na nastavi
pismeni ispit
heuristički razgovor
rasprava
analiza primjera
aktivno sudjelovanje u raspravi
samostalna analiza literature
uspoređivanje primjera i zaključivanje
objasniti posljedice razvoja SAD-a na njezin međunarodni položaj
 
aktivnost na nastavi
heuristički razgovor
rasprava
analiza primjera
aktivno sudjelovanje u raspravi
samostalna analiza literature
uspoređivanje primjera i zaključivanje
procijeniti utjecaj procesa ukidanja ropstva na tijek razvoja američkog društva
 
 
 
aktivnost na nastavi
pismeni ispit
rasprava
upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature i izvora
rad na tekstu
aktivno sudjelovanje u raspravi
samostalna analiza literature i izvora
protumačiti pojmove federalizam, Ustav, trodioba vlasti, rekonstrukcija
 
aktivnost na nastavi
pismeni ispit
seminarsko izlaganje izlaganje
samostalan rad na literaturi
obraditi seminarsku temu
 
seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,45 0%
Pismeni ispit 0,5 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 0,3 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihovoga rada, a prema detaljno razrađenim kriterijima vrednovanja s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni. Završni ispit je ocjena iz pismenog ispita i od usmenog ispita. Studenti iz svakog pojedinog elementa praćenja moraju zadovoljiti minimalno propisane kriterije s kojima su upoznati i koji su im javno dostupni.

Udjeli pojedinih elemenata vrednovanja u konačnoj ocjeni iskazani ECTS skalom ocjenjivanja:

aktivnost na nastavi 30%

seminarski rad 20%

pismeni ispit 50%

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezani redovito pohađati nastavu (do 30% nastavnih sati izostanka), pripremiti za nastavni sat analizu zadanoga historiografskoga teksta, aktivno sudjelovati u raspravama na zadanu temu, samostalno rješavati seminarske i druge zadatke.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Charles Sellers, Henry May, Neil R. Mcmillen, Povijest Sjedinjenih Američkih Država, Barbat, Zagreb, 1996.
 2. Catherine Locks, Sarah Mergel, Pamela Roseman, Tamara Spike, Histroy in the making: A history of the people of the United Satates of America to 1877., UNG Press Books, Dahlonega, Geogria, 2013.

Dopunska literatura:

 1. Gordon S. Wood, The creation of American republic, Omohundro Institute of Early American History and Culture by the University of North Carolina Press, cop., Wiliamsburg, 1998. (odabrana poglavlja)
 2. Thaddeus Russel, A renegade history of United states, Free press, New York, 2011. (odabrana poglavlja)
 3. Sidney M. Milikis, Micahel Nelson, The american presidency, origins and development, 1776-2018., SAGE Press, los Angeles, 2017. (odabrana poglavlja)
 4. Gordon S. Wood, The amercan revolution, a history, Modern library Edition, New York, 2002. (odabrana pogalavlja)
 5. David J. Bodenhamer, The U.S. constitution, a very short introduction, Oxford University Press, New York, 2017. (odabrana poglavlja)
 6. David M. Kennedy, The first World war and american society, Oxford University Press, New York, 2004. (odabrana poglavlja)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: