Grad u srednjem vijeku

 

Naziv kolegija:
Grad u srednjem vijeku
Šifra ISVU:
219686
Šifra MOZVAG:
IP35
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Jelaš, Danijel
15
0
0
Fremec, Ivan
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj predmeta je studente upoznati s temeljnim činjenicama, pojavama i procesima vezanim za povijest srednjovjekovnih gradskih naselja te osnovnim teorijskim konceptima vezanim za pojam grada.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • prepoznavati  i rabiti osnovnu terminologiju vezanu za urbanu povijest
 • razlikovati vrste i tipove gradskih naselja
 • objasniti tijek razvoja urbanizacije u Europskim zemljama od kasne antike do kraja srednjega vijeka
 • identificirati i razumjeti različite aspekte urbane povijesti (upravna, društvena, kulturna itd.)
 • sagledati navedene aspekte u spektru historiografskih razmatranja političke, društvene i kulturne povijesti
 • obraditi seminarsku temu
 • analizirati historiografski izvor i tekst

Sadržaj predmeta:

Pojam srednjovjekovnog grada, ostaci antičke urbanizacije i pitanje kontinuiteta, urbogeneza i fizionomija srednjovjekovnog grada, novi val urbanizacije u razvijenom srednjem vijeku i kolonizacija, mediteranski i kontinentalni tip grada, urbana ekonomija, urbane korporacije (bratovštine, cehovi, gilde i dr.), gradske elite, marginalne skupine, gradska svakodnevica, srednjovjekovni grad u srednjovjekovnoj književnosti i suvremenoj fikciji, urbana kultura, grad u Ugarsko-Hrvatskom Kraljevstvu.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
predavanje
 
slušanje
samostalna analiza literature
aktivno sudjelovanje u raspravi
prepoznavati  i rabiti osnovnu terminologiju vezanu za urbanu povijest
 
pismeni ispit
 
seminarsko izlaganje
heuristički razgovor
rasprava
samostalna analiza literature
aktivno sudjelovanje u raspravi
razlikovati vrste i tipove gradskih naselja
 
seminarsko izlaganje
aktivnost u nastavi
seminarsko izlaganje
heuristički razgovor
rasprava
 
samostalna analiza literature
aktivno sudjelovanje u raspravi
 
objasniti tijek razvoja urbanizacije u Europskim zemljama od kasne antike do kraja srednjega vijeka
 
seminarsko izlaganje
aktivnost na nastavi
pismeni ispit
 
predavanje
heuristički razgovor
rasprava
seminarsko izlaganje
slušanje
samostalna analiza literature
aktivno sudjelovanje u raspravi
uspoređivanje primjera i zaključivanje
identificirati i razumjeti različite aspekte urbane povijesti (upravna, društvena, kulturna itd.)
 
aktivnost na nastavi
seminarski rad
pismeni ispit
predavanje
heuristički razgovor
rasprava
seminarsko izlaganje
slušanje
samostalna analiza literature
aktivno sudjelovanje u raspravi
 
sagledati navedene aspekte u spektru historiografskih razmatranja političke, društvene i kulturne povijesti
 
seminarsko izlaganje
aktivnost u nastavi
pismeni ispit
predavanje
heuristički razgovor
rasprava
seminarsko izlaganje
slušanje
samostalna analiza literature
aktivno sudjelovanje u raspravi
uspoređivanje primjera i zaključivanje
analizirati historiografski izvor i tekst seminarsko izlaganje
aktivnost u nastavi
 
seminarski zadatak samostalna analiza literature
uspoređivanje primjera i zaključivanje
obraditi seminarsku temu seminarsko izlaganje
 

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Referat

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,4 20%
Pismeni ispit 1,2 60%
Referat 0,4 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihova rada, a prema detaljno razrađenim kriterijima vrednovanja s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni. Završni ispit uključuje faktografska pitanja te kraći esejski zadatak ili nekoliko pitanja koja zahtijevaju opsežniji odgovor. Studenti iz svakoga pojedinog elementa praćenja moraju zadovoljiti minimalno propisane kriterije s kojima su upoznati i koji su im javno dostupni.

Udio pojedinih elemenata vrednovanja u konačnoj ocjeni iskazani ECTS skalom ocjenjivanja su sljedeći:

seminarsko izlaganje 20 %

uručak 20%

pismeni ispit 60 %

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su dužni redovito pohađati nastavu (do 30 % nastavnih sati izostanaka), proučiti unaprijed zadane tekstove te samostalno rješavati seminarske zadatke.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Bruno Milić. Razvoj grada kroz stoljeća 2: srednji vijek. Zagreb: Školska knjiga, 1995, odabrana poglavlja.
 2. Lewis Mumford, Grad u historiji. Zagreb: Naprijed, 1968, odabrana poglavlja
 3. Max Weber. The City. Glencoe: Free Press, 1958, odabrana poglavlja.

Dopunska literatura:

 1. Joseph Gies i Frances Gies. Life in a Medieval City. London: Bareker, 1969.
 2. David Nicholas. The Growth of the Medieval City From Late Antiquity to the Early Fourteenth Century. London: Longman, 1997.
 3. David Nicholas. The Later Medieval City: 1300-1500. (A History of Urban Society in Europe). London: Longman, 1997.
 4. Howard Saalman. Medieval Cities. New Your: George Brazilier, 1968.
 5. Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Authority and Property: Authority and Property. Ur. Irena Benyovski Latin, Zrinka Pešorda Vardić. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2016.
 6. Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Image of the Town in the Narrative Sources: Reality and/or Fiction?. Ur. Irena Benyovski Latin, Zrinka Pešorda Vardić. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2017.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: