Dizajn i proizvodnja knjige

 

Naziv kolegija:
Dizajn i proizvodnja knjige
Šifra ISVU:
204861
Šifra MOZVAG:
NAKI08
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
NAKLADNIŠTVO - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Selthofer, Josipa
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Studenti se kroz predmet upoznaju s glavnim obilježjima dizajna i proizvodnje knjige kao grafičkog nakladničkog proizvoda. Predmet definira likovno-grafičke elemente, estetska načela, tehničke i tehnološke karakteristike grafičke pripreme i proizvodnje knjige. Studenti se osposobljavaju kroz vježbe u profesionalnim kompjutorskim programima i alatima grafičke pripreme za izazove oblikovanja u suvremenom nakladništvu.

Temeljni je cilj predmeta osposobiti studente za samostalnu izradu knjige kao grafičkog nakladničkog proizvoda.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • razumijeti izazove likovno-grafičkog oblikovanja knjige kao i tehničko-tehnološka ograničenja prilikom proizvodnog procesa
 • kritički procijeniti estetsku i funkcionalnu vrijednost knjige i naslovnice
 • primjeniti stečena znanja i vještine u grafičkoj pripremi i oblikovanju knjige, izboru i karakterizaciji materijala koji sudjeluju u procesu proizvodnje i izvedbi nakladničkog proizvoda u nekoj od tehnika otiskivanja.

Sadržaj predmeta:

Sadržaji vježbi su slijedeći:

 • upoznavanje s kolegijem,  literaturom, načinom rada, ocjenjivanja i vrednovanja
 • tehnološki postupci pri proizvodnji knjige
 • faze grafičke pripreme knjige
 • osnovni elementi grafičkog oblikovanja unutarnjih stranica knjige
 • izrada predložaka izdanja u kompjutorskom programu; rad s pomoćnim linijama
 • određivanje bjelina (margina) i paginacija stranica
 • tipografija i stupnjevanje naslova, tipografija isticanja; izrada stilova
 • prijelom stranica
 • povezivanje slikovnih i tekstualnih elemenata na stranicama
 • izrada tablica
 • naslovnica i ovitak knjige; likovno-grafičke karakteristike
 • priprema datoteka za PDF; obilježja digitalnog dokumenta za tisak

 

Očekuje se da studenti kroz sadržaj predmeta usvoje slijedeća znanja, kompetencije i vještine:

 • razumijevanje proizvodnog procesa nastajanja grafičkog nakladničkog proizvoda knjige
 • razlikovanje elemenata i postupaka grafičke proizvodnje i pripreme knjige
 • usvajanje vještina rada s alatima za grafički prijelom knjige
 • analiza i primjena tehničko-tehnoloških zakonitosti pri grafičkoj pripremi knjige kao nakladničkog proizvoda
 • sposobnost kritičkog vrednovanja grafički oblikovane knjige
 • sposobnost generiranja novih ideja u okviru zadanih tehničkih parametara

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
vježbe izrada zadataka na vježbama - razumijeti izazove likovno-grafičkog oblikovanja knjige kao i tehnička i tehnološka ograničenja prilikom proizvodnog procesa
- kritički procijeniti estetsku i funkcionalnu vrijednost knjige i naslovnice
 
izrada zadataka na vježbama (50 % ukupne ocjene, odnosno 100 ocjenskih bodova)
praktičan rad izrada praktičnog rada – samostalno grafičko oblikovanje i priprema knjige - primjeniti stečena znanja i vještine u grafičkoj pripremi i oblikovanju knjige, izboru i karakterizaciji materijala koji sudjeluju u procesu proizvodnje i izvedbi nakladničkog proizvoda u nekoj od tehnika otiskivanja ocjena samostalnog zadatka (50 % ukupne ocjene, odnosno 100 ocjenskih bodova)

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Praktični rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 1,5 0%
Praktični rad 1,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta na predmetu vrednovat će temeljem bodovanja vježbi tijekom semestra i izrade praktičnog rada na kraju semestra. Praktični rad donosi 50 % ocjene ili 100 bodova, uspješnost na vježbama 50 % ocjene ili 100 bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata na predmetu su slijedeće:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70 % – uvjet za potpis)
 • aktivno sudjelovanje u nastavi
 • svladavanje samostalnih zadataka kroz vježbe
 • izrada završnog praktičnog rada

 

 

Obavezna literatura:

 1. Lupton, Ellen. Thinking with type : a critical guide for designers, writers, editors, & students, New York : Princeton Architectural Press, 2010.
 2. Hendel, Richard. Aspects of Contemporary Book Design. University Of Iowa Press, 2011.
 3. Mitchell, Michael; Wightman, Susan. Book Typography: A Designer’s Manual, Libanus Press, 2005.

Dopunska literatura:

 1. Shibukawa, Ikuyoshi; Takahashi, Yumi, Designer’s Guide to Color (Book 5), Chronicle Books, 2006.
 2. Adobe Photoshop CS6 : the official training workbook from Adobe Systems, San Jose : Adobe Press, 2012.
 3. Kordes Anton, Kelly;Cruise, John. Adobe InDesign CC : the official training workbook from Adobe, San Jose : AdobePress, 2015.
 4. Adobe Illustrator CS6 : the official training workbook from adobe systems, San Jose : Adobe Press, 2012.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene Sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koji utvrđuje Senat Sveučilišta
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta
 • Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom Stručnog vijeća Studija nakladništva.

Ostale informacije: