Grafička priprema i proizvodnja nakladničkog proizvoda

 

Naziv kolegija:
Grafička priprema i proizvodnja nakladničkog proizvoda
Šifra ISVU:
204860
Šifra MOZVAG:
NAKI07
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
NAKLADNIŠTVO - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Selthofer, Josipa
15
15
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija upoznati studente sa strukturom i definicijom nakladničke proizvodnje, područjem primjene i karakteristikama shodno definiranim fazama proizvodnje. Studenti stječu sveobuhvatnu sliku elemenata nakladničke proizvodnje, s naglaskom na grafičku pripremu nakladničkog proizvoda, prema različitim nakladničkim područjima i specifičnostima unutar njih. Studenti kroz vježbe stječu potrebne vještine za rad u profesionalnom grafičkom okruženju. Cilj je i motivirati studente za profesionalni angažman unutar područja djelovanja nakladništva i grafičkih i proizvodnih sustava povezanih s nakladništvom.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • razumjeti područje i definiciju nakladničke proizvodnje
 • uočiti specifičnosti nakladničke proizvodnje unutar različitih nakladničkih područja
 • usvojiti osnovne pojmove, elemente, te tehnički i tehnološki uvjetovane zakonitosti oblikovanja i pripreme grafičkog proizvoda za tisak
 • razumjeti osnovnu tehničku karakterizaciju po fazama nakladničke proizvodnje – izbor i stupnjevanje tipografije, kolorne prostore i upravljanje bojama, tehnike tiska, knjigoveštvo i grafičku doradu
 • svladati u cijelosti ključnu terminologiju i karakterizaciju unutar nakladničke proizvodnje kao podlogu za brzu prilagodbu i spremnost za samostalnu rad unutar nakladničkih i grafičkih sustava
 • svladati profesionalne kompjutorske programe Adobe za grafičku pripremu izdanja
 • primijeniti stečena znanja i vještine u egzaktnim procesima – grafička priprema nakladničkog proizvoda, izbor i karakterizacija materijala koji sudjeluju u procesu proizvodnje i izvedbi nakladničkog proizvoda u nekoj od tehnika otiskivanja

Sadržaj predmeta:

Sadržaji predavanja i vježbi su slijedeći:

 • upoznavanje s kolegijem,  literaturom, načinom rada, ocjenjivanja i vrednovanja
 • definicija i faze nakladničke proizvodnje, te uloge i zanimanja njezinih dionika
 • organizacija proizvodnog procesa
 • grafička priprema nakladničkog proizvoda
 • osnovni elementi grafičkog oblikovanja
 • definicija tipografije; osnovni mjerni tipografski pojmovi; pregled tipografskih rezova; karakterizacija i primjena tipografije po pojedinim nakladničkim područjima
 • grafički prostori i prostori prikaza boja; cmyk, RGB; definicija osnovnih reprofotografskih pojmova – raster, linijatura, rezolucija, formati zapisa, kontrast, kadriranje, digitalizacija slikovnog materijala
 • ilustracija – vrste ilustracija (slika, crtež) i primjena ovisno o nakladničkom području
 • računalna grafika; vrste računalne grafike, rasterska i vektorska grafika; primjena računalne grafike
 • tehnološki postupci pri proizvodnji grafičkog proizvoda; snimak proizvoda, razrada proizvodnog procesa tiska knjižnog bloka, određivanje veličine tiskovnih araka, razmještaj stranica na tiskovne forme, izračun bjelina u omjeru zlatnog reza, montaža i montažni arak, proračun potrebnih materijala: papira i boje
 • tehnike otiskivanja i karakteristike različitih tehnika i sustava otiskivanja
 • grafički materijali: papir i boja
 • grafička dorada i knjigoveštvo

 

Očekuje se da studenti kroz sadržaj predmeta usvoje slijedeća znanja, kompetencije i vještine:

 • razumijevanje proizvodnog procesa nastajanja grafičkog nakladničkog proizvoda
 • razlikovanje elemenata i postupaka grafičke proizvodnje i pripreme
 • usvajanje vještina rada s alatima za kompjutorsku manipulaciju teksta i slika
 • poznavanje tiskarskih grafičkih materijala, tehnika tiska i postupaka reprodukcije
 • analiza i primjena tehničko-tehnoloških zakonitosti pri grafičkj pripremi nakladničkog izdanja za tisak

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
predavanja slušanje predavanja i sudjelovanje u raspravama - razumijeti područje i definiciju nakladničke proizvodnje
- uočiti specifičnosti nakladničke proizvodnje unutar različitih nakladničkih područja
- usvojiti osnovne pojmove, elemente, te tehnički i tehnološki uvjetovane zakonitosti oblikovanja i pripreme grafičkog proizvoda za tisak
- razumijeti osnovnu tehničku karakterizaciju po fazama nakladničke proizvodnje – izbor i stupnjevanje tipografije, kolorne prostore i upravljanje bojama, tehnike tiska, knjigoveštvo i grafičku doradu
- svladati u cijelosti ključnu terminologiju i karakterizaciju unutar nakladničke proizvodnje kao podlogu za brzu prilagodbu i spremnost za samostalnu rad unutar nakladničkih i grafičkih sustava
završni pismeni ispit (50% ukupne ocjene, odnosno 100 ocjenskih bodova)
vježbe izrada zadataka na vježbama - svladati profesionalne kompjutorske programe Adobe za grafičku pripremu izdanja
 
izrada zadataka na vježbama (30 % ukupne ocjene, odnosno 60 ocjenskih bodova)
samostalni zadatci rješavanje problemskih zadataka i sudjelovanje u raspravi - primjeniti stečena znanja i vještine u egzaktnim procesima – grafička priprema nakladničkog proizvoda, izbor i karakterizacija materijala koji sudjeluju u procesu proizvodnje i izvedbi nakladničkog proizvoda u nekoj od tehnika otiskivanja
 
ocjena samostalnog zadatka (20 % ukupne ocjene, odnosno 40 ocjenskih bodova)

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Praktični rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,35 0%
Pismeni ispit 1,125 0%
Pohađanje nastave 0,4 0%
Praktični rad 1,125 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta na predmetu vrednovat će se  i ocjenjivati tijekom nastave na završnom pismenom ispitu i prema uspješnosti svladavanja zadanih vježbi. Pismeni ispit donosi 50% bodova, uspješnost na vježbama 40% bodova, a pohađanje nastave i aktivnost na nastavi 10% bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata na predmetu su slijedeće:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70 % – uvjet za potpis)
 • aktivno sudjelovanje u nastavi
 • polaganje pismenog ispita nakon završetka semestra
 • svladavanje samostalnih zadataka kroz vježbe

 

 

Obavezna literatura:

 1. Mesaroš, F. Tipografsko oblikovanje,  Zagreb: Grafički fakultet, 1980.
 2. Bolanča, S. Glavne tehnike tiska, Zagreb: Acta Graphica, 1997.
 3. Adobe Photoshop CS6 : the official training workbook from Adobe Systems, San Jose : Adobe Press, 2012.
 4. Kordes Anton, Kelly;Cruise, John. Adobe InDesign CC : the official training workbook from Adobe, San Jose : AdobePress, 2015.
 5. Adobe Illustrator CS6 : the official training workbook from adobe systems, San Jose : Adobe Press, 2012.

Dopunska literatura:

 

 1. Kostelac-Biffl, Rajka. Reprodukciona fotografija, Zagreb: Viša grafička škola, 1980.
 2. Žiljak, Vilko. Računarska tipografija, Zagreb : Školska knjiga, 1987.
 3. Mesaroš, Franjo. Grafička enciklopedija = Enzyklopedisches Woerterbuch der graphischen Industrie = Encyclopedic dictionary of the graphic arts industries = Dictionnaire encyclopedique des industries graphiques, Zagreb : Tehnička knjiga, 1971.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene Sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koji utvrđuje Senat Sveučilišta
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta
 • Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom Stručnog vijeća Studija nakladništva.

Ostale informacije: