Svakodnevica u staroj hrvatskoj književnosti

 

Naziv kolegija:
Svakodnevica u staroj hrvatskoj književnosti
Šifra ISVU:
206632
Šifra MOZVAG:
HKI28
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Mikulić, Ivana
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Na kolegiju će se odabrani tekstovi iz stare hrvatske književnosti (srednji vijek, humanizam, renesansa, barok, 18. stoljeće) interpretirati iz vizure suvremenoga književnoteorijskog diskurza, tj. prije svega književne antropologije i novog historizma. Obrađujući strukture svakodnevice koje se odnose na stanovanje, prehranu, odijevanje, modu, običaje, odnos muškarci – žene, privatno – javno, svjetovno – nabožno..., interes se stavlja na sociokulturnu pozadinu tekstova, odnosno na povijesne uvjete reprodukcije književnih tekstova (povijesnost književnosti i literarnost povijesti). Teorijski i praktično ispitujući odnos između povijesnoga i književnog diskurza, moći će se uspoređivati strukture svakodnevice hrvatskih regionalnih književnosti, kao i njezine pojavnosti unutar različitih književnih žanrova.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • definirati pojam svakodnevica i njegove značenjske sastavnice,
 • opisati situaciju u suvremenoj znanosti o književnosti s obzirom na kulturološke i antropološke pristupe književnom tekstu,
 • opisati temeljne interese i metodološka polazišta književne antropologije i novog historizma,
 • istražiti pojavnosti svakodnevice u književnim tekstovima različitih razdoblja stare hrvatske književnosti,
 • analizirati književni tekst kao proizvod kulture.

Sadržaj predmeta:

Syllabus:

 1. Uvod u kolegij
 2. Antropološki / kulturološki pristupi književnome tekstu: novi historizam, književna antropologija; odnos tekst – zbilja; povijesnost književnosti i literarnost povijesti
 3. Hrvatska srednjovjekovna književnost i jedan drugi srednji vijek Jacquesa Le Goffa
 4. Kultura renesanse i žanrovi hrvatske renesansne književnosti
 5. Dubrovnik – otvoreni i zatvoreni grad
 6. Igra i politika u opusu Nikole Nalješkovića
 7. Refleksije dubrovačke stvarnosti u Držićevu djelu (ljudi: djeca, stari, mladi, stranci; hrana, moda, religioznost)
 8. Ideja o ženi u renesansnom Dubrovniku (Benedikt Kotruljević, Marin Držić, Nikola Gučetić)
 9. Etnički i vjerski ideologemi u hrvatskoj baroknoj epici (Ivan Gundulić, Osman; Petar Zrinski; Obsida sigecka, Pavao Vitezović Ritter, Odiljenje sigetsko)
 10. Konzervativno, tradicionalno i pogranično u Grabovčevu Cvitu razgovora
 11. Demokratizacija i sekularizacija hrvatske kulture 18. stoljeća (Andrija Kačić Miošić, Razgovor ugodni naroda slovinskoga; Matija Antun Relković, Satir iliti divji čovik, »ženska književnost« u Dubrovniku)
 12. Evaluacija predmeta

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4. Metoda procjene
predavanje slušanje izlaganja, sustavno opažanje definirati pojam svakodnevica i njegove značenjske sastavnice aktivnost studenata u nastavi
kolokvij
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature opisati situaciju u suvremenoj znanosti o književnosti s obzirom na kulturološke i antropološke pristupe književnom tekstu aktivnost studenata u nastavi
kolokvij
predavanje
grupna rasprava
slušanje izlaganja, aktivno sudjelovanje opisati temeljne interese i metodološka polazišta književne antropologije i novog historizma aktivnost studenata u nastavi
kolokvij
zadatak čitanja i analize primjera
samostalni istraživački zadatak
sustavno opažanje i zaključivanje, čitanje i analiza literature istražiti pojavnosti svakodnevice u književnim tekstovima različitih razdoblja stare hrvatske književnosti esej
usmeni ispit
suradničko učenje
grupna rasprava
prezentacija naučenoga, ponavljanje analizirati književni tekst kao proizvod kulture pismeni ispit
usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Esej, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Esej 0,2 0%
Pismeni ispit 0,8 0%
Pohađanje nastave 0,8 0%
Usmeni ispit 0,2 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz završnoga usmenog ispita i ocjena iz završnoga pisanog ispita: 20% konačne ocjene čini ocjena iz završnoga usmenog ispita, a 80% konačne ocjene čini ocjena iz završnoga pisanog ispita.

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60%–69,9% = dovoljan (2), 70%–79,9% = dobar (3), 80%–89,9% = vrlo dobar (4), 90%–100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave, polaganje tjednih kolokvija (lektira) i dvaju kolokvija kojima se provjerava znanje kao ekvivalent završnom pisanom ispitu, esej i završni usmeni ispit.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Fernand Braudel, Strukture svakidašnjice: materijalna civilizacija, ekonomija i kapitalizam od XV. do XVIII. stoljeća, August Cesarec, Zagreb, 1992. (str. 1–356)

Popis lektire i opširniji popis literature u kojem se navode i knjige i rasprave koje su se pojavile u međuvremenu studenti dobivaju svake nove akademske godine na početku semestra.

Dopunska literatura:

 1. Michel de Certau, Invencija svakodnevice, Naklada MD, Zagreb, 2003.
 2. Leo Rafolt, Drugo lice drugosti: književnoantropološke studije, Disput, Zagreb, 2009. (poglavlje »Osobne zabilješke o jednome poglavlju suvremene hrvatske znanosti o književnosti: umjesto uvoda«, str. 7–31)
 3. David Šporer, Novi historizam: poetika kulture i ideologija drame, AGM, Zagreb, 2005.
 4. Kako vidimo strane zemlje: uvod u imagologiju, urednici: Davor Dukić, Zrinka Blažević, Lahorka Plejić Poje, Ivana Brković, Srednja Europa, Zagreb, 2009.
 5. Čovjek | prostor | vrijeme: književnoantropološke studije iz hrvatske književnosti, urednice Živa Benčić i Dunja Fališevac, Disput, Zagreb, 2006. (Valentina Gulin Zrnić, »O jednom pristupu drugom spolu u tri čina. Kaleidoskop ženskih slika u Dubrovniku 15. i 16. stoljeća«, str. 103–132; Leo Rafolt, »Profil ubojice u trima dubrovačkim renesansnim tragedijama«, str. 133–167; Dunja Fališevac, »Dubrovnik – otvoreni i zatvoreni grad«, str. 169–189; Davor Dukić, »Tragovi (jednog) pograničnog mentaliteta u Grabovčevu Cvitu razgovora«, str. 191–210; Nikola Batušić, »Kaj su jeli naši stari: kulinarija u starijoj hrvatskoj drami«, str. 211–229)
 6. Dunja Fališevac, Kaliopin vrt II: studije o poetičkim i ideološkim aspektima hrvatske epike, Književni krug, Split, 2003.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa.

Ostale informacije: