Transmedijalna književnost i tvorba identiteta

 

Naziv kolegija:
Transmedijalna književnost i tvorba identiteta
Šifra ISVU:
206424
Šifra MOZVAG:
HKI60
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Žužul, Ivana
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Primarni je cilj predmeta upoznati studente s konceptualnim i terminološkim okvirima transmedijske naratologije (priča, diskurz, pripovjedne strategije, vrijeme pripovijedanja, modeli pripovijedanja i pripovjedni subjekti, naratologija, strukturalizam, semiotika). Također svrha je predmeta studentima omogućiti stjecanje uvida u teorijsko-metodologijski razvoj i mijene discipline koja ujedinjuje naratologiju i semiotiku kao i stjecanje kritičke transmedijalne pismenosti (kritička svijest o konstruiranoj naravi svih medijskih reprezentacija, znanje o društvenim, kulturološkim i političkim kontekstima u kojima su reprezentacije proizvedene; svijest o povezanosti priče/diskurza s tvorbom identiteta, preispitivanje načina i strategija pomoću kojih se konstruiraju značenja književnih i medijskih reprezentacija, prepoznavanje transmedijalnosti kao imanentnog svojstva književnosti i drugih medija – filma, glazbenih spotova, stripova, televizijskih serija, reklama).

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći: (1) Razumjeti temeljne naratološke i semiotičke pojmove u kontekstu suvremene kulturne teorije i teorije medija; (2) Prikazati razvoj i različite modele pristupa problemu fenomena transmedijalne naratologije u kulturnoj teoriji i teoriji medija; (3) Razumjeti i objasniti važnost problema povezanih s pojmom transmedijalne naratologije (problem reprezentacije u književnosti i drugim medijima, problem uloge priče u tvorbi identiteta, okvira i uokvirivanja, naracije, žanrova, koncepta ideologije i vizualnosti, odnosa publike i medija); (4) Primijeniti naratološko-semiotičku analizu na književnim predlošcima ili predlošcima iz drugih medija i svakodnevnog života; (5) Razumjeti uporišta i važnost transmedijalne naratološke analize za tvorbu identiteta; 6. Steći kompetencije kritičke transmedijske pismenosti koja pripovijedanje shvaća kao komunikaciju u društvenom i ideološkom okruženju (kritičku analizu konstruirane naravi reprezentacije i identiteta  u književnosti, kao i u drugim pisanim i vizualnim medijima, znanje o društvenim, kulturološkim i političkim kontekstima u kojima je medijska poruka proizvedena, preispitivanje načina i strategija pomoću kojih pojedinci konstruiraju značenje medijske poruke); (7) Samostalno izraditi analizu transmedijskog teksta na pisanom ili vizualnom predlošku prema vlastitom izboru.

Sadržaj predmeta:

Sadržaj predmeta nudi kratki pregled institucionalizacije odnosno razvoj discipline transmedijalne naratologije, definiranje temeljnih pojmova naratologije i semiotike (Propp, Lévi-Strauss, Todorov, Barthes, Greimas, Genette), odnosa priče i diskursa, strukturalne i semiotičke analize, vremena pripovijedanja (analepsa, prolepsa, trajanje i učestalost), načina pripovijedanja ili pripovjednih strategija (od reprezentacije svijesti u pripovjednom tekstu; psihonaracije, pripovjedanog ili citiranog monologa do unutarnjeg monologa), glasa transmedijalnog teksta (od ideje o gledištu u fikciji prema ideji interpelacije kao tvorca identiteta), uloge priče u tvorbi identiteta (pojedinačnog, rasnog, klasnog, religijskog, rodnog, obrazovnog, nacionalnog), utjecaj ideja drugih disciplina (teorije govornih činova, feminističke kritike, psihoanalize) na naratologiju,  transmedijskog teksta (pripovijedanje kao komunikacija u društvenom i ideološkom okruženju).

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
 
Pohađanje nastave i izrada seminarskog rada
 
Izrađena samostalna analiza transmedijskog teksta prema vlastitom izboru (teorijsko-metodologijski oslonjena na postklasičnu naratologiju)
 
2, 3 Evaluacija svakog segmenta
Pismeni ispit Proučavanje literature, razvoj vještina prepoznavanja, razlikovanja i  definiranja specifičnosti predmeta i problematike 1 Koristit će se materijali s nastave i reader (teorijskih tekstova preko sustava učenja na daljinu)

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 0%
Pismeni ispit 1 0%
Pohađanje nastave 0,25 0%
Seminarski rad 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Redovito pohađanje nastave vrednuje se na temelju evidencija o sudjelovanju studenata na nastavi. Konačna ocjena temelji se na ocjeni aktivnog sudjelovanja u nastavi, izvršavanja pojedinih nastavnih zadataka, istraživačkoga rada i pismenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave vrednuje se na temelju evidencija o sudjelovanju studenata na nastavi. Studenti su dužni redovito pohađati nastavu, provesti samostalno istraživanje i na temelju njega izraditi seminarski rad (primijeniti na kolegiju usvojene teorijsko-metodologijske postavke u samostalnoj analizi transmedijskog teksta prema vlastitom izboru) te položiti pismeni ispit.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Alber, Jan; Fludernik, Monika, Postclassical Narratology, The Ohio State University, 2010.
 2. Bal, Mieke, Narratology. Introduction to the Theory of Narrative (Second Edition), University of Toronto Press, Toronto – Buffalo – London, 1997.
 3. Grdešić, Maša, Uvod u naratologiju, Leykam, Zagreb, 2015.
 4. Jenkins, H., Convergence culture: Where old and new media collide, New York University Press, New York 2006.
 5. Meister, Jan Cristoph, Narratology beyond Literary Criticism, Walter de Gruyter, Berlin - New York, 2005.
 6. The Media Student's Book, Routledge, London – New York, 2010. (odobrana poglavlja: Approaching Media, Narratives, Representationes)

(*** u dogovoru sa studentima izabrat će se pojedina poglavlja)

Dopunska literatura:

 

 1. Beker, Miroslav, Semiotika književnosti, Zavod za znanost o književnosti, Zagreb, 1991.
 2. Beganović, Davor (ur.) Fokalizacija, Putevi (Banja Luka), ožujak-travanj, 1988
 3. Vladimir Biti, (ur.) Suvremena teorija pripovijedanja, Zagreb, 1992, (Biti, Vladimir »Preobrazbe suvremene teorije pripovijedanja«, str. 5-44; Barthes, Roland, »Uvod u strukturalnu analizu pripovjednih tekstova«, str. 47-73. Genette, Gérard »Tipovi fokalizacije i njihova postojanost«, str. 96-115. Stanzel, Franz »Pripovjedni tekst u prvom i pripovjedni tekst u trećem licu«, str. 178-200.
 4. Biti, Vladmir (ur.), Pričanje u svakodnevici, Revija, br. 2, Osijek, 1984.
 5. Biti, Vladimir (ur.), Politika i etika pripovijedanja, Zagreb, 2002
 6. Chatman, Seymour, »Karakter u pripovjednom tekstu«, Republika, 1983, br. 10, str. 113-138.
 7. Cohn, Dorrit »Pripovijedani monolog«, Republika, 1984, br. 1, str. 101-134.
 8. Cohn, Dorrit, The Distinction of Fiction, The Johns Hopkins University Press, Baltimore & London 1999.
 9. Culler, Jonathan, »Priča i diskurz u analizi pripovjednih tekstova«, Republika, 1984, br. 2-3, str. 130-143.
 10. Genette, Gérard, »Učestalost«, Gordogan, 1985, br. 17-18, str. 64-82.
 11. Greimas, A. J., »Refleksije o aktantskim modelima«, Republika, 1989, br. 5-6, str. 32-49.
 12. Hühn,  Peter; de Gruyter, Walter (ur.), Handbook of Narratology, Berlin & New York, 2009.
 13. Lévi-Strauss, Claude. »Struktura mitova«, u Strukturalna antropologija, Stvarnost, Zagreb, 1989, str. 202-227.
 14. Nünning, A. (1999). Towards a Cultural and Historical Narratology. A Survey of Diachronic Approaches, Concepts, and Research Projects, u: Anglistentag Mainz. Proceedings. Trier, pp. 345-373
 15. Propp, Vladimir, »Prilog istoriji pitanja« i »Metod i građa«, u Morfologija bajke, Prosveta, Beograd, 1982, str. 9-25. i 26-32.
 16. Rimmon-Kenan, Shlomith »Naracija: Razine i glasovi«, u Zlatko Kramarić (ur.), Uvod u naratologiju, Izdavački centar Revija, Osijek, 1989, str. 81-103.
 17. Rimmon-Kenan, Shlomith, Narrative Fiction: Contemporary Poetics (Second Edition), Routledge, London & New York, 2002.
 18. Schmid, Wolf, Narratology. An Introduction, Walter de Gruyter, Berlin & New York, 2010.
 19. Ladislaus M. Semali i Ann Watts Pailliotet: Introduction: What is Intermediality and Why Study It in U. S. Classrooms? U: Intermediality, Westview Press, 1999., str. 1-24.
 20. Wolf, Werner and Walter Bernhart (ur.): Framing Borders in Literature and Other Media, Studies in Intermediality 1-2, Rodopi, Amsterdam – New York, 2006. i 2007.
 21. Intertekstualnost & Intermedijalnost, Uredili Zvonko Maković, Magdalena Medarić, Dubravka Oraić i Pavao Pavličić, Zavod za znanost o književnosti, Zagreb, 1998. (odabrani tekstovi: Miroslav Beker, Magdalena Medarić, Dubravka Oraić i Pavao Pavličić)

(*** detaljnija izborna literatura polaznicima kolegija osigurat će se naknadno, na predavanjima, ovisno o interesima)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Razgovori sa studentima tijekom kolegija i praćenje napredovanja studenta. Sveučilišna anketa.

Ostale informacije: