Uvod u Bibliju

 

Naziv kolegija:
Uvod u Bibliju
Šifra ISVU:
157593
Šifra MOZVAG:
HKI20
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Šimić, Krešimir
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznavanja s nastajanjem Biblije, biblijskim knjigama i biblijskim književnim vrstama.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • opisati nastajanje Biblije,
 • razlikovati temeljnu židovsku i kršćansku podjelu biblijskih spisa,
 • definirati biblijske književne vrste,
 • opisati poetiku izdvojenih biblijskih tekstova.

Sadržaj predmeta:

 1. Uvodni sat
 2. Etimologija grecizma biblija, židovska (zakon – torah, proroci – nebiim i spisis – ketubim) i kršćanska (povijesne, poučne i proročke knjige) starozavjetnih spisa
 3. Pregled povijesti Izraela (razdoblje prije patrijarha, patrijarsi i njihovo razdoblje, izlazak, osvajanje Kanaana, razdoblje sudaca, monarhijsko razdoblje, sužanjstvo)
 4. Petoknjižje (različite knjige, redakcije [jahvistička, elohistička, svećenička, deuteronomistička], oblikovanje)
 5. Jošuina knjiga (podjela knjige, književna analiza, deuteronomistička redakcija)
 6. Knjige o sucima
 7. Samuelove knjige i knjige o kraljevima
 8. Proročke knjige (Izajija, Jeremija, Ezekijel)
 9. Mudrosna biblijska književnost (Knjiga mudrih izreka, Propovjednik,Sirah)
 10.  Knjiga o Jobu
 11.  Hebrejska poezija (psalmi: vrste, struktura, stilske značajke paralelizama)
 12.  Spisi (Knjiga o Ruti, Tobija, Daniel, Estera, Judita)
 13.  Novozavjetne knjige (vrste, autorstvo, kronologija)
 14.  Kronologija nastanka novozavjetnih knjiga
 15.  Sinteza

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

predavanje slušanje, pisanje, javni govor opisati nastajanje Biblije pismeni ispit
usmeni ispit
predavanje slušanje, pisanje, javni govor razlikovati temeljnu židovsku i kršćansku podjelu biblijskih spisa pismeni ispit
usmeni ispit
predavanje slušanje, pisanje, javni govor definirati biblijske književne vrste pismeni ispit
usmeni ispit
radionice
samostalni zadaci
istraživanje, čitanje zadanih predložaka, razmišljanje, pisanje, usmeno izlaganje opisati poetiku izdvojenih biblijskih tekstova seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 0,5 0%
Pohađanje nastave 0,8 0%
Seminarski rad 0,2 0%
Usmeni ispit 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjene iz pisanoga ispita, usmenog ispita i seminarskoga rada: 50% konačne ocjene čini ocjena iz pisanoga ispita, 30% konačne ocjene čini ocjena iz usmenog ispita, a 20% konačne ocjene čini ocjena iz seminarskog rada.

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60%–69,9% = dovoljan (2), 70%–79,9% = dobar (3), 80%–89,9% = vrlo dobar (4), 90%–100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Pohađanje predavanja, seminara i pisanje seminarskih radova.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Wilfrid J. Harrington, Uvod u Bibliju, s engleskog preveo Mato Zovkić, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1991 (poglavlja: »Pisana riječ«, str. 19–36; »Kanon Pisma«, str. 115–131; »Tekst Biblije«, str. 133–153; »Literarno istraživanje«, str. 161–169)
 2. Wilfrid J. Harrington, Uvod u Stari zavjet, s engleskog preveo Mato Zovkić, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1993.
 3. Wilfrid J. Harrington, Uvod u Novi zavjet, s engleskog preveo Mato Zovkić, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1993.

Dopunska literatura:

 1. Adalbert Rebić, Stvaranje svijeta i čovjeka, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1996.
 2. Robert Alter – Frank Kermode, The Literary Guide to the Bible, Harvard University Press, 1987.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa.

Ostale informacije: