Sociologija grada

 

Naziv kolegija:
Sociologija grada
Šifra ISVU:
200723
Šifra MOZVAG:
SOC501
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
SOCIOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Žanić, Mateo
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznati studente s osnovnim značajkama suvremenog urbanog društva, odnosno, urbanizacijskim (i hiperurbanizacijskim) procesima koji transformiraju "klasične" oblike gradova i stvaraju potpuno nove urbane forme. U okviru kolegija posebna se pažnja pridaje proučavanju načina života stanovnika suvremenog velegrada u dvije osnovne dimenzije: mikro i makroperspektivi što će pomoći studentima u sagledavanju svih aspekata urbanizacijskih tendencija i procesa.

Posebno relevantna tema unutar analize suvremenih gradova svakako je izrazita društvena nejednakost i urbana fragmentacija koja karakterizira velike gradove, cilj kolegija je senzibilizirati studente za navedenu tematiku.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • prepoznati specifična obilježja urbanog prostora
 • opisati osnovne društvene i urbanizacijske procese koji su karakteristični za suvremeno društvo
 • razlikovati teorijske pristupe
 • koristiti rezultate istraživanja urbane sociologije

Sadržaj predmeta:

U okviru kolegija prezentira se historijski kontekst nastanka i razvoj sociologije grada. Tumači se osnovni kategorijalni aparat, daje se pregled osnovnih pravaca i informacije o najznačajnijim autorima te se ukazuje na rezultate istraživanja kao i na suvremeni status i pravce razvoja ove posebne sociologije. Raspravlja se i analizira različite urbanizacijske procese (planiranje grada, promjene socijalne strukture, svakodnevni život u gradovima...) uz poseban osvrt na interdisciplinarni kontekst istraživanja suvremenih gradova (metropolizacijski procesi, megagradovi i globalni gradovi, metropolitanske regije, mreže naselja).

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
predavanje, seminarsko izlaganje slušanje izlaganja, proučavanje literature, pisanje i izlaganje seminara prepoznati specifična obilježja urbanog prostora seminarski rad, pismeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje slušanje izlaganja, proučavanje literature, pisanje i izlaganje seminara opisati osnovne društvene i urbanizacijske procese koji su karakteristični za suvremeno društvo seminarski rad, pismeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje slušanje izlaganja, proučavanje literature, pisanje i izlaganje seminara razlikovati teorijske pristupe seminarski rad, pismeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje slušanje izlaganja, proučavanje literature, pisanje i izlaganje seminara koristiti rezultate istraživanja urbane sociologije seminarski rad, pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 2,2 0%
Pohađanje nastave 1 0%
Seminarski rad 1,7 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Način vrednovanja rada studenata:

25% - seminarski rad

75% - pismeni ispit (ili kolokviji)

Provjera znanja tijekom semestra će se provoditi putem kolokvija i to u dva navrata (prvi i drugi kolokvij). U svakom kolokviju studenti će moći dobiti maksimalno 30 bodova. Oni učenici koji ne budu pristupili prvom kolokviju polagat će po završetku nastave pismeni ispit koji će obuhvatiti cjelokupno gradivo. Ukupna ocjena formirat će se na temelju rezultata kolokvija ili pismenog ispita (max. 60 bodova) i kvalitete seminarskog rada (max. 20 bodova). 

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obavezni redovito pohađati nastavu (predavanja i seminare) te napisati jedan seminarski rad.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Čaldarović, O. (2012). Čikaška škola urbane sociologije: utemeljenje profesionalne sociologije. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
 2. Giddens, A. (2007). Poglavlje 18: Gradovi i urbani prostori. Sociologija (str. 570-598). Zagreb: Nakladni zavod Globus.
 3. Izložena predavanja (dostupna kao PowerPoint prezentacije)

Dopunska literatura:

 1. Abrahamson, M. (2014). Urban Sociology. A Global Introduction. Cambridge University Press
 2. Čaldarović, O., (1987). Suvremeno društvo i urbanizacija. Zagreb: Školska  knjiga.

4.     Mumford, L. (1986). Grad u historiji. Zagreb: Naprijed (pogl. I-III; XVI-XVIII).

 1. Rogić, I. (1990). Stanovati i biti. Zagreb: Sociološko društvo Hrvatske.
 2. Low, S. M., ur. (2006). Promišljanje grada. Zagreb: Jesenski&Turk.
 3. Gulin Zrnić, V. (2009). Kvartovska spika. Zagreb: Jesenski&Turk.
 4.  Mišetić, A. (2004). Gradski rituali-retradicionalizacija društvenog života u hrvatskim gradovima nakon 1990. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada
 5. Šarinić, J. i Čaldarović, O. (2015). Suvremena sociologija grada. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk / Hrvatsko sociološko društvo.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska evaluacija nastave i nastavnika po završetku kolegija

Ostale informacije: