Grčki jezik

 

Naziv kolegija:
Grčki jezik
Šifra ISVU:
205395
Šifra MOZVAG:
FI107
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA FILOZOFIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
FILOZOFIJA - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g., 2.g., 3.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Senković, Željko
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Za cjelovito humanističko obrazovanje, uz latinski jezik se stoljećima učio i grčki jezik. Grci su preuzeli pismo od Feničana, ali su ga preradili, pa upotrebu i pisanje samoglasnika dugujemo Grcima. Ovaj kolegij će ponuditi uvod u osnove grčkog jezika: čitanje, pisanje, osnove morfologije i sintakse za one koji ga nikada nisu učili, te napredniji rad na tekstovima za one koji ga (vjerojatno učenici klasične gimnazije) već u određenoj mjeri poznaju. Sukladno studijskoj grupi studenata (studij filozofije, povijesti, književnosti, itd.) , napredniji rad na terminologiji i tekstovima bit će prilagođen njihovim studijskim interesima i potrebama.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • na akademskoj razini istumačiti značaj grčke kulture i grčkog pisma za europsku i svjetsku kulturu;
 • znati čitati i pisati (rukopisom i strojopisom - na specijaliziranim programima) alfabet, te s razumijevanjem pristupati odabranim klasičnim grčkim tekstovima;
 • objasniti osnove morfologije i sintakse grčkog jezika;
 • lakše pratiti rasprave o grčkoj filozofiji, te o svakoj filozofiji (i teoriji) koja se referira na klasično pojmovno nazivlje.

Sadržaj predmeta:

Sadržaji predavanja i seminara su sljedeći:

 • Grčko pismo i značaj grčke kulture 
 • Vježbe u čitanju i pisanju
 • Glasovni znaci i znaci za čitanje
 • Osnove sintakse
 • Grčka terminologija u suvremenim znanostima  
 • O-deklinacija
 • A-deklinacija
 • Prezent, aktivni
 • Prezent, mediopasivni 
 • Zamjenice (osobne, povratne, pokazne, upitne etc)
 • Futur, sigmatski
 • sigmatski aorist
 • rad na tekstovima u udžbeniku "Prometej"
 • tumačenje fragmenata filozofskih tekstova

Očekuje se da studenti kroz sadržaj predmeta usvoje sljedeća znanja, kompetencije i vještine:

 • upoznavanje s grčkom kulturom i osnovama grčkog jezika kao temelja humanističkog obrazovanja;
 • vještinu čitanja i pisanja grčkog jezika, prepoznavanje i mogućnost istumačenja grčke terminologije u filozofiji i znanostima, imanje osnove za samostalan napredniji rad na izvornim klasičnim tekstovima. 

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,5 0%
Pohađanje nastave 0,5 0%
Usmeni ispit 1,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom nastave, na kolokvijima tijekom semestra, na usmenom ispitu i kroz pozitivno ocijenjen seminarski rad. Usmeni ispit donosi 40 % bodova, dva kolokvija 30 % bodova, seminarski rad 20 % bodova, a pohađanje nastave i aktivnost na nastavi 10 % bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata na predmetu su sljedeće:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70 % – uvjet za potpis)
 • aktivno sudjelovanje u nastavi
 • polaganje dvaju kolokvija tijekom semestra
 • polaganje usmenog ispita nakon završetka semestra

 

 

Obavezna literatura:

 1. Zdravka Martinović-Jerčić, Dubravka Matković, Prometej, udžbenik grčkog jezika, Školska knjiga, Zagreb 2009.

 

Dopunska literatura:

 1. Martinić-Jerčić–Matković, Prometej (udžbenik grčkog jezika za 1. i 2. godinu učenja), Školska knjiga, Zagreb 2003;
 2. Zdeslav Dukat, Grčka gramatika, Školska knjiga, Zagreb 2003.
 3. Musić-Majnarić, Gramatika grčkoga jezika, Školska knjiga, Zagreb 2004.
 4. Sabadoš, Sironić, Zmajlović, Chrestomathia Graeca, Školska knjiga, Zagreb 1987.
 5. Sabadoš, Sironić, Zmajlović, Anthologia Graeca, Školska knjiga, Zagreb 1990.
 6. Platon, Protagora 1-4, 11-12;
 7. Platon, Gozba, 1-5;
 8. Aristotel, Nikomahova etika i Politika
 9. Novum Testamentum
 10. Senc, Stjepan, Grčko-hrvatski rječnik, Zagreb 1988 (reprint iz 1910).

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom Stručnog vijeća studija filozofije.

Ostale informacije: