Prevoditeljska praksa

 

Naziv kolegija:
Prevoditeljska praksa
Šifra ISVU:
205341
Šifra MOZVAG:
EL120
ECTS:
6
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Omazić, Marija
0
180
0

 

Ciljevi i zadaci:

Na ovom će se kolegiju studenti pobliže upoznati s uvjetima, standardima i načinom rada prevoditelja u prevoditeljskim agencijama, nakladničkim kućama, uredima za međunarodnu suradnju ili u uredima sudskih tumača, te steći početno iskustvo rada u struci.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • pratiti nove zahtjeve tržišta i jezične industrije
 • primijeniti teorijska znanja i vještine stečene na studiju u praksi prevođenja različitih vrsta tekstova
 • odabrati odgovarajuće prijevodne tehnologije i alate za pojedine prijevodne zadatke
 • primijeniti nova znanja o pružanju prijevodnih usluga u praksi (rad i procesi u prevoditeljskim projektima, timski rad)
 • razumjeti zahtjeve i potrebe klijenata i drugih dionika u prevoditeljskom procesu
 • unaprijediti svoje jezične i tematske kompetencije
 • primijeniti nove spoznaje i standarde o profesionalnom i etičnom obavljanju prevoditeljskog posla i pružanju jezičnih usluga
 • analizirati i kritički vrednovati jezične usluge i politike i predlagati strategije unapređivanja kvalitete usluga.

Sadržaj predmeta:

Student pohađa stručnu praksu u jednoj od prevoditeljskih agencija, nakladničkih kuća, kod sudskih tumača ili u uredima za međunarodnu suradnju na ustanovama s kojima Fakultet ima potpisan sporazum o suradnji. Studentu se u odabranoj ustanovi određuje mentor(i). Student vodi dnevnik prakse u koji se upisuju aktivnosti (vrsta aktivnosti) i rezultati prakse (popis obavljenih prijevoda). Po završetku prakse student voditelju prakse predaje potvrdu o obavljenoj praksi i dnevnik prakse koje potpisuje mentor na ustanovi ili u agenciji.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
demonstracija, upute, prikazi slučaja sustavno opažanje, analiza primjera, zaključivanje, učenje po modelu, uvježbavanje
 • primijeniti teorijska znanja i vještine stečene na studiju u praksi prevođenja različitih vrsta tekstova
 • odabrati odgovarajuće prijevodne tehnologije i alate za pojedine prijevodne zadatke
 • primijeniti nova znanja o pružanju prijevodnih usluga u praksi (rad i procesi u prevoditeljskim projektima, timski rad)
 • razumjeti zahtjeve i potrebe klijenata i drugih dionika u prevoditeljskom procesu
 • unaprijediti svoje jezične i tematske kompetencije
prijevodni zadatak
 
 
dnevnik prakse
upute sustavno opažanje, analiza materijala, zaključivanje
 • pratiti nove zahtjeve tržišta i jezične industrije
 • primijeniti nove spoznaje i standarde o profesionalnom i etičnom obavljanju prevoditeljskog posla i pružanju jezičnih usluga
 • analizirati i kritički vrednovati jezične usluge i politike i predlagati strategije unapređivanja kvalitete usluga
prijevodni zadatak
 
dnevnik prakse

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Redovito pohađanje stručne prakse, dnevnik prakse s opisom aktivnosti. Iz kolegija Prevoditeljska praksa ne polaže se ispit.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

redovito pohađanje prakse, rad prema uputama mentora, vođenje dnevnika prakse

Nastava iz kolegija Prevoditeljska praksa u cijelosti se održava na radilištima uz koordinaciju voditelja kroz 2 sata vježbi tjedno.

 

 

Obavezna literatura:

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.

• Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unapređivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.