Kompetentno roditeljstvo

 

Naziv kolegija:
Kompetentno roditeljstvo
Šifra ISVU:
46375
Šifra MOZVAG:
PID47
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
3.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Babić Čikeš, Ana
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Senzibilizirati studente i osvijestiti dinamiku obitelji kao cjeline i specifičnost odnosa roditelj - dijete. Upoznati studente s pojmovima osobne, odnosne i društvene odgovornosti te ukazati na povezanost suradnje, integriteta i poteškoća u odnosu roditelj - dijete. Razvijati kod studenata vještine potrebne za savjetovanje roditelja o odgojnom postupanju. Upoznati studente s adekvatnim odgojnim postupcima i načinima discipliniranja. Stjecanje vještina za razvijanje kvalitetnije komunikacije između roditelja i djeteta, poticanje empatije i izražavanje osjećaja. Upoznati studente s nekim specifičnim odgojnim zadacima i poteškoćama ovisno o dobi djece. Senzibilizirati studente za roditeljsku ulogu, izvore stresa i specifičnosti roditeljskog stresa, kao i postupke za jačanje roditeljskih resursa.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenog predmeta student će:

 • razumjeti dinamiku obitelji kao cjeline i specifičnost odnosa roditelj – dijete.
 • razumjeti razlike između osobne, odnosne i društvene odgovornosti te će shvatiti važnost povezanosti suradnje, integriteta i poteškoća u odnosu roditelj – dijete.
 • imati razvijene vještine potrebne za savjetovanje roditelja o odgojnom postupanju.
 • razumjeti i prepoznati adekvatne odgojne postupke i načine discipliniranja te ih razlikovati od neadekvatnih i zlostavljajućih
 • imati razvijenije komunikacijske sposobnosti koje će znati upotrijebiti kao model pri razvijanju kvalitetnije komunikacije između roditelja i djeteta, poticanju empatije i izražavanja osjećaja.
 • razumjeti specifične odgojne zadatke i poteškoće ovisno o dobi djece.
 • razumjeti moguće teškoće koje proizlaze iz roditeljske uloge, izvore stresa i specifičnosti roditeljskog stresa te će se upoznati i znati će koristiti postupke za jačanje roditeljskih resursa.

Sadržaj predmeta:

Pojam obitelji i obitelj kao cjelina. Privrženost: stvaranje i oblici. Pojmovi : Odgovornost, suradnja i integritet u kontekstu odnosa roditelj - dijete. Osjećaj bliskosti i postavljanje granica u odnosu roditelj - dijete. Komunikacija između roditelja i djece. Odgojni postupci -Sto umjesto batina?. Vještine nenasilnog rješavanja sukoba. Djeca i izražavanje osjećaja. Razvijanje samosvijesti i samopoštovanja kod djece. Najčešća pitanja roditelja djece predškolske dobi. Roditeljstvo i dijete školske dobi. Obitelji s djecom u adolescenciji. Hiperaktivno dijete. Roditeljski stres. Obitelji s djecom s posebnim potrebama. Utjecaj partnerskog odnosa na roditeljstvo.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Kontinuirano praćenje, Pohađanje nastave, Završni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 0,6 50%
Kontinuirano praćenje 0,2 20%
Pohađanje nastave 0,7 0%
Završni ispit 0,5 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene za studente na kolegiju Kompetentno roditeljstvo uzimaju se u obzir kontinuirano praćenje (aktivnost na nastavi, sudjelovanje u zadacima na nastavi) s 20% udjela u konačnoj ocjeni, kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (izrada i prezentacija seminarskog rada) s ukupno 50% udjela u konačnoj ocjeni i završni usmeni ispit s 30% udjela u konačnoj ocjeni.

Skala ocjenjivanja:

61% - 70% = dovoljan (2)

71% - 80% = dobar (3)

81% - 90% = vrlo dobar (4)

91% - 100% = izvrstan (5)

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer oblikovanja konačne ocjene za studente na kolegiju Psihologija adolescencije:

Seminarski rad – vrlo dobar (4)

Aktivnost i sudjelovanje na nastavi – izvrstan (5)

Završni ispit – vrlo dobar (4)

Konačna vrijednost ocjene izračunava se prema formuli: 0.5 x 4 + 0.2 x 5 + 0.3 x 4 = 2 + 1 + 1.2 = 4.2 = vrlo dobar (4)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% svih održanih nastavnih sati. Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihova rada prema razrađenom načinu vrednovanja i ocjenjivanja za svaki element, a s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni. Studenti su za prolaznu konačnu ocjenu obvezni iz svakog pojedinog elemenata praćenja i provjeravanja koji se ocjenjuje ostvariti minimalno 61% (prolazna ocjena dovoljan).

 

 

Obavezna literatura:

 1. Buljan Flander, G. i Karlović, A. (2004.). Odgajam li dobro svoje dijete – odgovorno roditeljstvo, Zagreb: Marko M. usluge d.o.o.
 2. Jesper Juul: Vaše kompetentno dijete, Zagreb: Alineja

Dopunska literatura:

 1. Juul Jesper (1995.). Razgovori s obiteljima: perspektive i procesi, Zagreb: Alinea
 2. Rijavec, M. i Miljković, D. (2004.): Bolje biti vjetar nego list - psihologija dječjeg samopouzdanja, Zagreb, IEP knjižara
 3. Seligman, Martin E. P. (2005.): Optimistično dijete, Zagreb, IEP knjižara

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: