Govor našičkog kraja

 

Naziv kolegija:
Govor našičkog kraja
Šifra ISVU:
191083
Šifra MOZVAG:
HJI31
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Kolenić, Ljiljana
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

 • upoznati studente s jezičnim obilježjima govora našičkoga kraja,
 • ukazati na promjene u govoru u posljednjih pedesetak godina,
 • osposobiti studente na samostalno istraživanje i opis govora našičkoga kraja.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenog predmeta studenti će moći:

 • opisati jezična obilježja govora našičkoga kraja na svim jezičnim razinama,
 • usporediti današnji govor s govorom našičkoga kraja prije pedesetak godina,
 • napraviti samostalno istraživanje određenoga govora u obliku seminarskoga rada.

Sadržaj predmeta:

 • Jezična obilježja podravskih govora (fonologija, morfologija, sintaksa, tvorba riječi, leksik)
 • Jezična obilježja govora našičkoga kraja (fonologija, morfologija, sintaksa, tvorba riječi, leksik)
 • Izrada i izlaganje seminarskih radova

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 0%
Pohađanje nastave 0,7 0%
Seminarski rad 0,9 0%
Usmeni ispit 0,9 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene za studente na dvopredmetnom studiju uzimaju se u obzir kontinuirano praćenje (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) s 25% udjela u konačnoj ocjeni, seminarski rad s 40% udjela u konačnoj ocjeni te završni usmeni ispit s 35% udjela u konačnoj ocjeni.

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60%–69,9% = dovoljan (2), 70%–79,9% = dobar (3), 80%–89,9% = vrlo dobar (4), 90%–100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 • terensko snimanje govora
 • izrada seminarskoga rada

 

 

Obavezna literatura:

 1. Stjepan Sekereš, Govor našičkog kraja, Hrvatski dijalektološki zbornik 2, Zagreb, 1966., str. 209–301.
 2. Stjepan Sekereš, Govori s nezamijenjenim jatom u našičkom kraju, Hrvatski dijalektološki zbornik 6, Zagreb, 1982., 497–501.

Dopunska literatura:

 1. Stjepan Ivšić, Šaptinovačko narječje, Rad JAZU, 168, Zagreb, 1907., str. 113–162.
 2. Ljiljana Kolenić, Slavonski dijalekt, Croatica, 45–46, Zagreb, 1997., str. 101–116.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Evaluacijski listići.

Ostale informacije: