Stilistika

 

Naziv kolegija:
Stilistika
Šifra ISVU:
191081
Šifra MOZVAG:
HKD13
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Jukić, Sanja
30
0
0
Buljubašić Srb, Ivana
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Ciljevi nastave kolegija Stilistika su: stjecanje teorijskih znanja o stilističkim metodologijama analize i interpretacije književnoga, ali i umjetničkoga teksta uopće, osposobljavanje studenata za samostalnu stilističku analizu književnoga i neknjiževnoga teksta.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • poznavati i razumjeti temeljnu stilističku terminologiju, povijest stilistike i stilističke teorije,
 • znati razliku između lingvističke i književnoteorijske stilistike te razumjeti nužnost njihove interakcije u analizi i interpretaciji književnoga teksta,
 • prepoznavati sličnosti i razlike stilistike književnih i neknjiževnih tekstova te izvoditi usporedne stilističke analize,
 • primijeniti stečena teorijska i terminologijska znanja u samostalnoj pismenoj i usmenoj stilističkoj analizi književnoga i neknjiževnoga teksta, izborom neovisnima o pripadnosti književnopovijesnome, odnosno kulturnopovijesnome razdoblju,
 • povezati stilske značajke analiziranog predloška s poetološkim te društveno-kulturalnim kontekstom, odnosno na temelju stilističke analize izvršiti kontekstualizaciju predloška,
 • uskladiti, povezati i sjediniti znanja i vještine stečene drugim studijem s onima stečenima na studiju Hrvatskoga jezika i književnosti te ih primijeniti u stilističkoj analizi i interpretaciji teksta.

Sadržaj predmeta:

Prvi tjedan

Uvod u kolegij, opis sadržaja i ciljeva predmeta, opis praćenja studentskoga rada, uvod u seminar i prikaz tema, pregled literature

Drugi tjedan

Semantika pojma »stil« kroz povijest

Treći tjedan

Normativna, lingvistička i književnoteorijska stilistika

Četvrti tjedan

Stilistički kontekst

Peti tjedan

Mikrostilistika

Šesti tjedan

Makrostilistika i grafostilistika

Sedmi tjedan

Traduktološka stilistika

Osmi tjedan

Dijakronijska i dijalekatska stilistika

Deveti tjedan

Komparativna stilistika

Deseti tjedan

Stilistika medijske kulture

Jedanaesti tjedan

Stilistika linearnog pjesničkoga teksta

Dvanaesti tjedan

Stilistika intermedijalnog pjesničkoga teksta

Trinaesti tjedan

Stilistika pripovjedne i dramske proze

Četrnaesti tjedan

Stilistika diskurzivnih oblika

Petnaesti tjedan

Sinteza gradiva

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 1 0%
Pohađanje nastave 1,2 0%
Seminarski rad 0,5 0%
Usmeni ispit 0,3 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene u obzir se uzimaju ocjene iz usmenog izlaganja analitičko-interpretacijskog pristupa zadanoj pjesmi, iz jednoga seminarskog rada i iz jednoga kolokvija: 50% konačne ocjene čine ocjene iz usmene analize i seminarskoga rada, a 50% konačne ocjene čini ocjena iz kolokvija.

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60%–69,9% = dovoljan (2), 70%–79,9% = dobar (3), 80%–89,9% = vrlo dobar (4), 90%–100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje i aktivno praćenje nastave, kontinuirano izvršavanje zadataka vezanih uz nastavno gradivo, izrada seminarskih radova, kolokvij.

 

 

Obavezna literatura:

 1.  Krešimir Bagić, Rječnik stilskih figura, Školska knjiga, Zagreb, 2012. (u primjeni)
 2. Marina Katnić-Bakaršić, Stilistika dramskog diskursa, Sarajevo, 2013., str. 132. – 180.
 3. Gajo Peleš, Tumačenje romana, ArTresor naklada, Zagreb, 1999., str.  59. – 123. i 218. – 292.
 4. Krunoslav Pranjić, Stil i stilistika, u: Uvod u književnost, Globus, Zagreb, 1986., str. 193. –231.
 5. Goran Rem, Pogo i tekst, Meandar, Zagreb, 2011. (pjesnički predlošci i referenca u primjeni)
 6. Josip Užarević, Kompozicija lirske pjesme, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta, Zagreb, 1991., str. 87. – 142.
 7. Ante Peterlić, Osnove teorije filma, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2001. (samo u primjeni)

Dopunska literatura:

 1. Antoine Compagnon, Demon teorije, AGM, Zagreb, 2007.
 2. Krešimir Bagić, Živi jezici, Naklada MD, Zagreb, 1994.
 3. Krešimir Bagić, Treba li pisati kako dobri pisci pišu, Disput, Zagreb, 2004.
 4. Roland Barthes, Svijetla komora: bilješka o fotografiji, Antibarbarus, Zagreb, 2003.
 5. Miroslav Beker, Semiotika književnosti, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta, Zagreb, 1992.
 6. Walter Benjamin, Estetički ogledi, Školska knjiga, Zagreb, 1986.
 7. Ivana Buljubašić, Oulipo i književnost ograničenja, Ljevak, Zagreb, 2018.
 8. Gillo Dorfles, Kič: antologija lošeg ukusa, Golden marketing, Zagreb, 1997.
 9. Gillo Dorfles, Moda, Golden marketing, Zagreb, 1997.
 10. Aleksandar Flaker, Stilske formacije, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1986.
 11. Aleksandar Flaker, Riječ, slika, grad, rat: hrvatske intermedijalne studije, Durieux, Zagreb,  2009.
 12. Ivo Frangeš, Matoš – Vidrić – Krleža, Liber, Zagreb, 1974.
 13. Ivo Frangeš, Nove stilističke studije, Globus, Zagreb, 1986.
 14. Gerard Genette, Fikcija i dikcija, Ceres, Zagreb, 2002.
 15. Pjer Giro, Stilistika, Veselin Masleša, Sarajevo, 1964.
 16. Marina Gržinić, U redu za virtualni kruh, Meandar, Zagreb, 1998.
 17. Petar Guberina, Zvuk i pokret u jeziku, Matica hrvatska, Zagreb, 1952.
 18. Petar Guberina, Stilistika, Zavod za fonetiku Filozofskog fakulteta, Zagreb, 1967.
 19. Marina Katnić-Bakaršić, Lingvistička stilistika            (http://rss.archives.ceu.hu/archive/00001017/01/18.pdf)
 20. Marina Kovačević – Lada Badurina, Raslojavanje jezične stvarnosti, IC Rijeka, Rijeka, 2001.
 21. Zoran Kravar, Lirska pjesma, u: Uvod u književnost, Globus, Zagreb, 1986., str. 379–412.
 22. Zdenko Lešić, Jezik i književno djelo, Zavod za izdavanje udžbenika, Sarajevo, 1971.
 23. David Lodge, Načini modernog pisanja, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1988.
 24. Scott McCloud, Kako čitati strip?, Mentor, Zagreb, 2005.
 25. Marshall McLuhan, Razumijevanje medija, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb, 2008.
 26. Ana Maletić, Knjiga o plesu, Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske, Zagreb, 1986.
 27. Georges Molinie, Stilistika, Ceres, Zagreb, 2002.
 28. Dubravka Oraić-Tolić, Akademsko pismo, Naklada Ljevak, Zagreb, 2011.
 29. Pavao Pavličić, Sedam interpretacija, IC Rijeka, Rijeka, 1986.
 30. Krunoslav Pranjić, Jezik i stil Matoševe pripovjedačke proze, JAZU, Odjel za suvremenu književnost, Zagreb, 1971.
 31. Krunoslav Pranjić, Jezikom i stilom kroza književnost, Školska knjiga, Zagreb, 1986.
 32. Krunoslav Pranjić, Iz-Bo-sne k Europi, Matica hrvatska, Zagreb 1998.
 33. Ivo Pranjković, Jezik i beletristika, Disput, Zagreb 2003.
 34. Goran Rem, Poetika brisanih navodnika, Omladinski kulturni centar, Zagreb, 1988.
 35. Goran Rem, Zadovoljština u tekstu, Quorum, Zagreb, 1989.
 36. Michael Riffaterre, Kriteriji za stilsku analizu, Quorum, 5–6, Zagreb, 1989., str. 524–537.
 37. Michael Riffaterre, Stilistički kontekst, Quorum, 5–6, Zagreb, 1989., str. 538–545.
 38. Sanjin Sorel, Isto i različito, VBZ, Zagreb, 2006.
 39. Branko Vuletić, Jezični znak, govorni znak, pjesnički znak, Izdavački centar Revija, Osijek, 1988.
 40. Branko Vuletić, Prostor pjesme, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta, Zagreb, 1999.
 41. Nada Zgrabljić Rotar, Radio: mit i informacija, dijalog i demokracija, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2007.

Zbornici

 1. Bacite stil kroz vrata, vratit će se kroz prozor, ur. Krešimir Bagić, Naklada MD, Zagreb, 2006.
 2. Tropi i figure, ur. Živa Benčić, Dunja Fališevac, Zavod za znanost o književnosti, Zagreb, 1995.
 3. Riječi i slike, ur. Branka Stipančić, Soros centar za suvremenu umjetnost, Zagreb, 1995.
 4. Ludizam, ur. Živa Benčić, Aleksandar Flaker, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta – Slon, Zagreb, 1996.
 5. Važno je imati stila, ur. Krešimir Bagić, Disput, Zagreb, 2002.
 6. Vizualna kultura, Zagreb, ur. Chris Jenks, Jesenski i Turk, Zagreb, 2002.
 7. Moda: povijest, sociologija i teorija mode, prir. Mirna Cvitan-Černelić, Djurdja Bartlett, Ante Tonči Vladislavić, Školska knjiga, Zagreb, 2002.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Sustav praćenja kvalitete Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Ostale informacije: