Hrvatska narječja

 

Naziv kolegija:
Hrvatska narječja
Šifra ISVU:
191068
Šifra MOZVAG:
HJD10
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Ćurak, Silvija
30
15
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija Hrvatska narječja studentima pružiti znanja o trima hrvatskim narječjima (štokavskom, čakavskom i kajkavskom) i pripadajućim dijalektima. Predmet opisuje porijeklo hrvatskih narječja i dijalekata te odlike pojedinih jezičnih razina.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenog predmeta studenti će moći:

 • razlikovati dijalektološku terminologiju (narječje, dijalekt, poddijalekti, skupine govora, mjesni govori i dr.),
 • opisati i analizirati odlike svih triju hrvatskih narječja (štokavsko, čakavsko i kajkavsko),
 • napraviti dijalektološko istraživanje na terenu,
 • opisati odlike pojedinih mjesnih govora (fonologija, morfologija, tvorba, sintaksa, leksik),
 • argumentirati stečena znanja i vještine za samostalno izvođenje nastave iz područja hrvatske dijalektologije te stečena znanja kvalitetno primijeniti u nastavi.

Sadržaj predmeta:

 • Uvod u dijalektologiju
 • Općenito o štokavskom narječju
 • Slavonski dijalekt
 • Istočnobosanski dijalekt
 • Istočnohercegovački dijalekt
 • Zapadni dijalekt
 • Ostali štokavski dijalekti
 • Općenito o čakavskom narječju
 • Fonologija čakavskog narječja – samoglasnici
 • Fonologija čakavskog narječja – suglasnici
 • Naglasni sustav čakavskog narječja
 • Morfološke, sintaktičke i leksičke odlike čakavskog narječja
 • Općenito o kajkavskom narječju
 • Porijeklo kajkavskog narječja
 • Samoglasničke i suglasničke osobine kajkavskog narječja
 • Naglasni sustav kajkavskog narječja
 • Morfološke, sintaktičke i leksičke odlike kajkavskog narječja

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 1 0%
Pohađanje nastave 1,6 0%
Seminarski rad 0,4 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene u obzir se uzima ocjena iz završnoga pisanog ispita: 100% konačne ocjene čini ocjena iz završnoga pisanog ispita.

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60% ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60%–69,9% = dovoljan (2), 70%–79,9% = dobar (3), 80%–89,9% = vrlo dobar (4), 90%–100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni:

 • položiti završni pisani ispit,
 • redovito pohađati predavanja, vježbe i seminare (dopuštena najviše tri izostanka).

 

 

Obavezna literatura:

 1. Dalibor Brozović, Narječja hrvatskog jezika (Hrvatski leksikon br. 2), Naklada Leksikon, Leksikografski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb, 1997.
 2. Dalibor Brozović, O strukturnim i genetskim kriterijima u klasifikaciji hrvatsko-srpskih dijalekata, Zbornik za filologiju i lingvistiku sv. 3, Novi Sad, 1960, str. 68–88.

Štokavsko narječje

 1. Josip Lisac, Hrvatska dijalektologija 1: hrvatski dijalekti i govori štokavskog narječja i hrvatski govori torlačkog narječja, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2004.
 2. Iva Lukežić, Štokavsko narječje: nacrt sveučilišnih predavanja, Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 32, Zagreb, 1998, str. 194–204.

Čakavsko narječje

 1. Josip Lisac, Hrvatska dijalektologija 2: čakavsko narječje, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2009.
 2. Milan Moguš, Čakavsko narječje: fonologija, Školska knjiga, Zagreb, 1977.

Kajkavsko narječje

 1. Mijo Lončarić, Kajkavsko narječje, Školska knjiga, Zagreb, 1996.

Dopunska literatura:

 1. Božidar Finka, Čakavsko narječje, Čakavska rič, sv. 1, Split, 1971, str. 11–71.
 2. Stjepan, Ivšić, Jezik Hrvata kajkavaca, Ljetopis JAZU, 48, Zagreb, 1934.
 3. Zvonimir Junković, Jezik Antuna Vramca i podrijetlo kajkavskog dijalekta, Rad JAZU, 363, Zagreb, 1972.
 4. Ljiljana Kolenić, Slavonski dijalekt, Croatica, 45/46, Zagreb, 1997, str. 101–117.
 5. Josip Lisac, Hrvatski dijalekti i povijesni razvoj hrvatskoga književnog jezika, Školska knjiga, Zagreb, 2010.
 6. Milan Moguš, Fonološki razvoj hrvatskoga jezika, Matica hrvatska, Zagreb, 1971, str. 23–34.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa.

Ostale informacije: