Stilistika

 

Naziv kolegija:
Stilistika
Šifra ISVU:
190835
Šifra MOZVAG:
HKZ06
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
3.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Jukić, Sanja
30
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Ciljevi nastave kolegija Stilistika su: stjecanje teorijskih znanja o stilističkim metodologijama analize i interpretacije književnoga, ali i umjetničkoga teksta uopće, osposobljavanje studenata za samostalnu stilističku analizu književnoga i neknjiževnoga teksta.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • poznavati i razumjeti temeljnu stilističku terminologiju, povijest stilistike i stilističke teorije,
 • poznavati razliku između lingvističke i književnoteorijske stilistike te razumjeti nužnost njihove interakcije u analizi i interpretaciji književnoga teksta,
 • prepoznavati sličnosti i razlike stilistike književnih i neknjiževnih tekstova te izvoditi usporedne stilističke analize,
 • primijeniti stečena teorijska i terminologijska znanja u samostalnoj pismenoj i usmenoj stilističkoj analizi književnoga i neknjiževnoga teksta, izborom neovisnima o pripadnosti književnopovijesnome, odnosno kulturnopovijesnome razdoblju,
 • povezati stilske značajke analiziranog predloška s poetološkim te društveno-kulturalnim kontekstom, odnosno na temelju stilističke analize izvršiti kontekstualizaciju predloška.

Sadržaj predmeta:

Prvi tjedan

Uvod u kolegij, opis sadržaja i ciljeva kolegija, opis praćenja studentskoga rada, uvod u seminar i prikaz tema, pregled literature

Drugi tjedan

Povijest uporabe pojma »stil«

Treći tjedan

Estetika – stilistika – Benedetto Croce

Četvrti tjedan

Zagrebačka stilistička škola

Peti tjedan

Teorije stila

Šesti tjedan

Kriteriji stilističke analize

Sedmi tjedan

Jezične funkcije

Osmi tjedan

Lingvistička i književnoteorijska stilistika

Deveti tjedan

Stilistika kulture, intermedijalna stilistika

Deseti tjedan

Stilistika pjesničkoga teksta

Jedanaesti tjedan

Konkretizam

Dvanaesti tjedan

Intermedijalna poezija

Trinaesti tjedan

Stilistika pripovjedne proze

Četrnaesti tjedan

Stilistika dramske proze

Petnaesti tjedan

Sinteza gradiva

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 1,4 0%
Pohađanje nastave 1,6 0%
Seminarski rad 1 0%
Usmeni ispit 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjene iz dvaju seminarskih radova, ocjene iz dvaju kolokvija i ocjena iz završnoga usmenog ispita: 30% konačne ocjene čini ocjena iz seminarskih radova, a 70% konačne ocjene čine ocjene iz Pisanih i usmenog ispita (40% iz dvaju kolokvija, a 30% iz završnoga usmenog ispita).

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60%–69,9% = dovoljan (2), 70%–79,9% = dobar (3), 80%–89,9% = vrlo dobar (4), 90%–100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje i aktivno praćenje nastave, kontinuirano izvršavanje zadataka vezanih uz nastavno gradivo, izrada seminarskih radova, kolokviji.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Bacite stil kroz vrata, vratit će se kroz prozor, ur. Krešimir Bagić, Naklada MD, Zagreb, 2006.
 2. Krešimir Bagić, Treba li pisati kako dobri pisci pišu, Disput, Zagreb, 2004.
 3. Marina Katnić-Bakaršić, Lingvistička stilistika            (http://rss.archives.ceu.hu/archive/00001017/01/18.pdf)
 4. Ivo Frangeš, Nove stilističke studije, Globus, Zagreb, 1986.
 5. Zoran Kravar, Lirska pjesma, u: Uvod u književnost, Globus, Zagreb, 1986., str. 379–412.
 6. Georges Molinie, Stilistika, Ceres, Zagreb, 2002.
 7. Krunoslav Pranjić, Stil i stilistika, u: Uvod u književnost, Globus, Zagreb, 1986., str. 193–231.
 8. Goran Rem, Pogo i tekst, Meandar, Zagreb, 2011.
 9. Goran Rem, Poetika brisanih navodnika, Omladinski kulturni centar, Zagreb, 1988.
 10. Michael Riffaterre, Kriteriji za stilsku analizu, Quorum, 5–6, Zagreb, 1989., str. 524–537.
 11. Josip Užarević, Kompozicija lirske pjesme, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta, Zagreb, 1991.
 12. Branko Vuletić, Jezični znak, govorni znak, pjesnički znak, Izdavački centar Revija, Osijek, 1988.

Dopunska literatura:

 1. Antoine Compagnon, Demon teorije, AGM, Zagreb, 2007.
 2. Krešimir Bagić, Živi jezici, Naklada MD, Zagreb, 1994.
 3. Roland Barthes, Svijetla komora: bilješka o fotografiji, Antibarbarus, Zagreb, 2003.
 4. Miroslav Beker, Semiotika književnosti, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta, Zagreb, 1992.
 5. Walter Benjamin, Estetički ogledi, Školska knjiga, Zagreb, 1986.
 6. Gillo Dorfles, Kič: antologija lošeg ukusa, Golden marketing, Zagreb, 1997.
 7. Gillo Dorfles, Moda, Golden marketing, Zagreb, 1997.
 8. Aleksandar Flaker, Stilske formacije, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1986.
 9. Aleksandar Flaker, Riječ, slika, grad, rat: hrvatske intermedijalne studije, Durieux, Zagreb,  2009.
 10. Ivo Frangeš, Matoš – Vidrić – Krleža, Liber, Zagreb, 1974.
 11. Ivo Frangeš, Nove stilističke studije, Globus, Zagreb, 1986.
 12. Gerard Genette, Fikcija i dikcija, Ceres, Zagreb, 2002.
 13. Pjer Giro, Stilistika, Veselin Masleša, Sarajevo, 1964.
 14. Marina Gržinić, U redu za virtualni kruh, Meandar, Zagreb, 1998.
 15. Petar Guberina, Zvuk i pokret u jeziku, Matica hrvatska, Zagreb, 1952.
 16. Petar Guberina, Stilistika, Zavod za fonetiku Filozofskog fakulteta, Zagreb, 1967.
 17. Marina Kovačević – Lada Badurina, Raslojavanje jezične stvarnosti, IC Rijeka, Rijeka, 2001.
 18. Zdenko Lešić, Jezik i književno djelo, Zavod za izdavanje udžbenika, Sarajevo, 1971.
 19. David Lodge, Načini modernog pisanja, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1988.
 20. Scott McCloud, Kako čitati strip?, Mentor, Zagreb, 2005.
 21. Marshall McLuhan, Razumijevanje medija, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb, 2008.
 22. Ana Maletić, Knjiga o plesu, Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske, Zagreb, 1986.
 23. Marco De Marinis, Razumijevanje kazališta: obrisi nove teatrologije, AGM, Zagreb, 2006.
 24. Pavao Pavličić, Sedam interpretacija, IC Rijeka, Rijeka, 1986.
 25. Ante Peterlić, Osnove teorije filma, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2001.
 26. Krunoslav Pranjić, Jezik i stil Matoševe pripovjedačke proze, JAZU, Odjel za suvremenu književnost, Zagreb, 1971.
 27. Krunoslav Pranjić, Jezikom i stilom kroza književnost, Školska knjiga, Zagreb, 1986.
 28. Krunoslav Pranjić, Iz-Bo-sne k Europi, Matica hrvatska, Zagreb 1998.
 29. Ivo Pranjković, Jezik i beletristika, Disput, Zagreb 2003.
 30. Goran Rem, Zadovoljština u tekstu, Quorum, Zagreb, 1989.
 31. Michael Riffaterre, Stilistički kontekst, Quorum, 5–6, Zagreb, 1989., str. 538–545.
 32. Helena Sablić Tomić, Intimno i javno, Naklada Ljevak, Zagreb, 2002.
 33. Sanjin Sorel, Isto i različito, VBZ, Zagreb, 2006.
 34. Branko Vuletić, Prostor pjesme, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta, Zagreb, 1999.
 35. Nada Zgrabljić Rotar, Radio: mit i informacija, dijalog i demokracija, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2007.

Zbornici

 1. Tropi i figure, ur. Živa Benčić, Dunja Fališevac, Zavod za znanost o književnosti, Zagreb, 1995.
 2. Riječi i slike, ur. Branka Stipančić, Soros centar za suvremenu umjetnost, Zagreb, 1995.
 3. Ludizam, ur. Živa Benčić, Aleksandar Flaker, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta – Slon, Zagreb, 1996.
 4. Važno je imati stila, ur. Krešimir Bagić, Disput, Zagreb, 2002.
 5. Vizualna kultura, Zagreb, ur. Chris Jenks, Jesenski i Turk, Zagreb, 2002.
 6. Moda: povijest, sociologija i teorija mode, prir. Mirna Cvitan-Černelić, Djurdja Bartlett, Ante Tonči Vladislavić, Školska knjiga, Zagreb, 2002.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Sustav praćenja kvalitete Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Ostale informacije: