Prijevodne tehnologije

 

Naziv kolegija:
Prijevodne tehnologije
Šifra ISVU:
190811
Šifra MOZVAG:
EL117
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Omazić, Marija
15
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

U ovome će se kolegiju studenti upoznati s osnovnim prijevodnim tehnologijama i načinima njihove upotrebe, te naučiti primjenjivati i vrednovati korisnost jezičnih alata i metoda u računalno potpomognutom prijevodnom procesu.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

  • odabrati odgovarajuće prijevodne tehnologije i alate za pojedine prijevodne zadatke;
  • primijeniti prijevodne tehnologije u postupku računalno potpomognutog prevođenja;
  • povezati nova znanja o prijevodnim tehnologijama sa stečenim prevoditeljskim vještinama.

Sadržaj predmeta:

Prijevodne tehnologije, prijevodni alati, prijevodne memorije, internetski prijevodni alati, alati za usmeno prevođenje, upravljanje prijevodnim projektima, alati za provjeru kvalitete, upravljanje terminologijom, lokalizacija, strojno prevođenje, audiovizualno prevođenje, govorne tehnologije, alati za uređivanje teksta.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
predavanje, demonstracija, upute slušanje izlaganja, sustavno opažanje, analiza primjera, zaključivanje odabrati odgovarajuće prijevodne tehnologije i alate za pojedine prijevodne zadatke prijevodni zadatak
predavanje, demonstracija, prikazi slučaja učenje po modelu, uvježbavanje tehnika rada s prijevodnim tehnologijama primijeniti prijevodne tehnologije u postupku računalno potpomognutog prevođenja prijevodni zadatak
upute, diskusija sustavno opažanje, analiza materijala, grupni rad ocijeniti učinkovitost prijevodnog alata prijevodni projekt, samoprocjena izvedbe i korisnosti alata
grupna rasprava analiza zadanog materijala, pronalaženje informacija, odabir terminologije, usustavljivanje terminologije u terminološke baze i glosare povezati nova znanja o prijevodnim tehnologijama sa stečenim prevoditeljskim vještinama. rasprava

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna se ocjena oblikuje na temelju kontinuirane provjere znanja – prosječne ocjene iz 3 kolokvija.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Pohađanje nastave, priprema za nastavu, praktičan rad s alatima, 3 kolokvija

 

 

Obavezna literatura:

  1. Vintar, Špela (2017) Prijevodne tehnologije. Zagreb: Stentor.

Dopunska literatura:

  1.  Lynne Bowker and Gloria Corpas Pastor (2015) The Oxford Handbook of Computational Linguistics 2nd edition. Oxford: OUP.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

  • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
  • • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unapređivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: